Kan naboen nekte deg å bygge?

Dere kan ikke nekte, men kommunen kan nekte. Dvs dere kommer med deres merknader til byggesøknaden. Dersom ikke det er regulert annen byggegrense enn 4 meter, så må tiltakshaver søke dispensasjon fra 4-metersregelen. Kommunen kan, men må ikke, gi disp dersom forutsetningene for dispensasjon er tilstede.

Har min nabo byggetillatelse?

En nabo er i utgangspunktet ikke part i en byggetillatelse, men etter en konkret vurdering kan kommunen komme til at naboen skal få partstatus om byggetillatelsen i stor grad påvirker naboeiendommen negativt.

Når naboen tar seg til rette på din eiendom?

Naboloven har ingen egne regler for dette, og hva som er lovlig vil derfor vurderes etter hovedregelen om at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som er urimelig eller unødvendig til skade for naboen. I saker som gjelder lukt eller støy, vil det i mange tilfeller være et krav om at problemet er vedvarende.

LES OGSÅ  Is Audi A3 1.4 TFSI a good car?

Kan naboen nekte deg å bygge? – Related Questions

Er det lov å gå inn på andres eiendom?

Etter straffeloven § 268 er det forbudt å ferdes hos “en annens hus eller et sted som ikke er fritt tilgjengelig”. Forbudet gjelder også den som “uberettiget forblir på et slikt sted”. Det betyr at det er forbudt for andre å oppholde seg i anders hus eller på andres eiendom uten samtykke til dette.

Kan man kreve at naboen fjerner trær?

Naboloven har en egen regel om trær. Denne gir deg mulighet til å få fjernet trær som står nærmere enn 1/3 av trehøyden. Det er avstanden til hus, hage, tun eller lignende som gjelder, ikke til gjerdet. Men i villastrøk vil det i praksis være avstanden til gjerdet, fordi din hage begynner på din side av gjerdet.

Når kan du klage på støy fra naboen?

Noe variasjon er det mellom kommunene, men det er stort sett konsensus ang nattero. Det skal være nattero mellom kl. 23 og 06 (07 enkelte steder).

Hvordan klage på støy fra nabo?

Om bråket er sjenerende og strekker seg ut over lang tid kan du kontakte politiet på telefon nummer 02800. De har etter politiloven § 7 lov til å gripe inn ved forstyrrelser av den offentlige ro og orden. Både borettslag og sameier kan fastsette ordensregler, og det er vanlig å ha regler om støy i disse.

Hva skjer etter nabovarsel?

Hva skjer med merknadene dine? Ansvarlig søker for byggeprosjektet sender inn merknadene til kommunen sammen med byggesøknaden. Søker må beskrive hvordan merknadene er vurdert, og forklare hva som eventuelt er gjort for å ta hensyn til disse.

Når kan nabovarsel unnlates?

Nabovarsel kan for eksempel unntas ved oppføring av et tiltak på en stor eiendom hvor det er stor avstand til naboer eller ved oppføring av mindre tiltak som ikke berører naboen i særlig grad. Varsling kan unnlates når grunneiers adresse ikke er kjent, eller ikke finnes i matrikkelen.

Hva kan man klage på nabovarsel?

Klage på nabovarsel – Inngi merknad

En nabo eller gjenboer har to uker på å inngi merknader til nabovarselet. Fristen gjelder i utgangspunktet fra varselet ble sendt. Bakgrunnen for ordningen med nabovarsel og nabomerknader er å gi kommunen et helhetlig bilde av tiltaket og hvilke interesser dette vil berøre.

Kan man nekte å skrive under på nabovarsel?

Risiko å skrive under på nabovarsel? De fleste av oss blir kjent med andres byggesaker gjennom nabovarsler, enten på døra eller i posten. Generelt anbefaler vi deg å lese papirene du mottar.

Hvilke naboer må varsles?

Alle naboer og gjenboere skal motta nabovarsel i en byggesak. Både eiere og festere av eiendommer som er bebygde og eiendommer som er er ubebygde skal ha varsel. Det er ikke nødvendig å sende nabovarsel til kommunale veier. I spesielle tilfeller kan kommunen kreve at andre eiere eller festere skal få nabovarslet.

Når er det krav om nabovarsel?

Før naboen sender søknad om byggetillatelse til kommunen, skal det som regel sendes ut et nabovarsel. Nabovarselet må inneholde beskrivelse av det planlagte tiltaket. Obs! Det må være tydelige beskrivelser i nabovarselet slik at naboen kan vurdere om de vil bli berørt av tiltaket.

Hvor stort kan en bygge uten nabovarsel?

Naboen må alltid varsle om bygging eller rivning av: bygninger eller tilbygg hvor noen skal bo eller overnatte. garasjer, boder og andre bygninger over 50 kvadratmeter. tilbygg over 15 kvadratmeter.

Hvor stort kan man bygge uten nabovarsel?

Du kan bygge inntil 50 m² på egen tomt eller hage uten å søke. Tidligere måtte du søke kommunen om lov hvis uteboden ble større enn 15 m². For å gjøre det enklere for folk flest å bygge, ble forskriftene for frittliggende bygg endret. Grensen på 15m² for tilbygg er fortsatt gjeldende.

Når trenger man ikke nabovarsel?

Dersom arbeidet ikke, eller i liten grad, berører interessene til naboene og gjenboerne, trenger du ikke å sende nabovarsel. Det samme gjelder for innvendige fysiske arbeider i eksisterende byggverk, se byggesaksforskriften § 5-2 femte ledd.

Hvor mye støy må man tåle fra naboen?

Nabostøy: Hvor mye støy må du tåle? Som naboerman tåle støy, men hvor går tålegrensen i et naboforhold? Generelt sett står enhver nabo fritt til å gjøre det de ønsker, så lenge det ikke medfører unødvendig eller urimelig skade eller ulempe for de andre naboene.

Leave a Comment