Kan man se TV i fengsel?

I fengsel med høyt sikkerhetsnivå er det som hovedregel ikke tillatt at innsatte har til rådighet teknisk utstyr som kan sende eller motta tekstmeldinger, som for eksempel tekst-TV, som kan motta SMS-meldinger og lignende.

Kan man ha internett i fengsel?

Innsatte i fengsler med høyt og lavere sikkerhetsnivå har i utgangspunktet ikke tilgang til internett. Unntaket er innsatte som tar utdanning under soning. De kan få begrenset og kontrollert tilgang til internett i undervisningsøyemed.

Hvor mye penger får man i fengsel?

Alle som sitter i fengsel får 36 kroner i dagpenger. Hvis du i tillegg jobber, er satsen 52 kroner dagen. Og hvis du gjør et såkalt særskilt arbeid, kan du få ytterligere 20 kroner. Hvis du sitter på cellen og gjør ingen verdens ting, er altså satsen 36 kroner.

Kan man se TV i fengsel? – Related Questions

Er det lov å bruke mobilen i fengsel?

Mobiltelefon og liknende kommunikasjonsutstyr er ikke tillatt. Det samme gjelder for tilhørende utstyr til dette. I fengsler med høyt sikkerhetsnivå kan det bare gis tillatelse til bruk av privat datautstyr og lignende i helt spesielle opplæringssituasjoner der det er dokumentert ekstraordinære behov.

Hvem betaler husleie når man er i fengsel?

Dette rammer også pårørende, og noen grupper rammes mer enn andre. Når en ektefelle eller samboer fengsles mister familien en inntekt, noe som betyr at den pårørende alene må betale husleie, lån, utgifter til barna og andre økonomiske forpliktelser som før soningen ble fordelt på to inntekter.

Hva skjer med lån når man sitter i fengsel?

Når du blir fengslet så er det ditt ansvar at du har midler nok til å betale for gjelden din. Hvis man har vært flink til å betale gjelden sin og du kun f. eks vil være borte i noen måneder så vil nok veldig mange banker gi deg en avdragsfri periode dersom du ikke har noe negativ historikk.

Hvor lenge er ett år i fengsel?

I offentlig debatt i Norge henvises det svært ofte misvisende til begrepet fengselsår og hvorvidt dette er åtte eller ni måneder. Det korrekte svaret er at ett år i fengsel er tolv måneder, med mulighet for løslatelse etter 2/3 av sonet straff jf. straffegjennomføringsloven § 42.

Kan man kjøpe seg ut av fengsel?

Det er ikke lov til å betale seg selv ut av fengsel i Norge. Det er heller ikke noen ordning med løslatelse mot kausjon. Hvis du har blitt idømt en ubetinget fengselsstraff, må du altså sone straffen i fengsel.

Kan man komme i fengsel for å ikke betale regninger?

Man kan få fengselsstraff for ubetalte bøter, men ikke for vanlige regninger, som for eksempel telefonregning.

Hvordan er hverdagen i fengsel?

Det vil variere hvordan de forskjellige fengslene gjennomfører de daglige rutinene, men hver dag vil som regel innebære aktiviteter i form av arbeid, deltakelse på en aktivitet eller påvirkningsprogrammer. I tillegg vil dagen innebære deltakelse i fellesskap med andre innsatte og muligheter for å være ute i friluft.

Kan 15 åringer bli straffet?

I Norge er den kriminelle lavalderen 15 år. Det betyr at du ikke kan bli straffet av politiet og domstolen hvis du bryter loven og er yngre enn 15 år. Det betyr ikke at det er fritt frem til å gjøre noe galt før du fyller 15 – det kan fortsatt få konsekvenser for deg.

Når kan man sone med fotlenke?

Soner hjemme

Personer dømt til ubetinget fengselsstraff i opptil seks måneder kan søke om å få gjennomføre straffen med elektronisk kontroll hjemme hos seg selv, i stedet for å være i fengsel. Også domfelte med straff lengre enn seks måneder kan søke om å få ta siste del av den med fotlenke.

Hvem får ikke fotlenke?

Personer dømt for seksuallovbrudd, grov eller gjentatt vold, eller vold mot barn eller noen man bor sammen med, får ikke innvilget straffegjennomføring med elektronisk kontroll. Fotlenke er også uaktuelt hvis det er grunn til å tro at domfelte vil unndra seg straffen, eller hvis sikkerhetsmessige grunner taler mot det.

Er det lov å drikke alkohol når man har fotlenke?

Forholdene må dessuten være tilrettelagt for at kriminalomsorgen skal ha mulighet til å kontrollere at soningen foregår i tråd med vilkårene. Den som soner med fotlenke må også være totalt avholdene når det gjelder alkohol og rusmidler.

Kan man gå på jobb med fotlenke?

Gjennomføring av straff med fotlenke i ditt eget hjem er et godt alternativ til soning i fengsel. Fordelen er at du kan opprettholde ditt normale liv med familie og jobb.

Kan man dra på butikken med fotlenke?

Telefon- og boligforholdene må være slik at det er mulig for kriminalomsorgen å kontrollere at du er hjemme. Hvis du skal bo sammen med noen over 18 år må de samtykke til at du kan sone hjemme. Du må godta at kriminalomsorgen kommer på uanmeldtekontrollbesøk både på arbeidsplassen og hjemme hos deg.

Hvordan få sone med fotlenke?

Om straffegjennomføring med fotlenke

Den domfelte må være hjemme og kan bare forlate boligen etter avtale med kriminalomsorgen. For å gjennomfører straff med elektronisk kontroll må domfelte være i arbeid, gå på skole, studere eller ha annen form for sysselsetting.

Hvem kan få åpen soning?

En forutsetning for plassering i åpent fengsel er at man ikke har grunn til å tro at fanger vil rømme eller for øvrig begå uregelmessigheter under oppholdet.

Hvem får ikke prøveløslatelse?

Prøveløslatelse skal normalt ikke finne sted dersom innsatte er anmeldt for en eller flere handlinger som har resultert i en tiltalebeslutning eller begjæring om forhørsrettspådømmelse fra påtalemyndigheten, og som etter loven har en høyere strafferamme enn 1 års fengsel.

Leave a Comment