Kan jeg finne blodtypen min på Helsenorge?

Leter du etter blodtypen din? Du finner dessverre ikke informasjon om hvilken blodtype du har på Helsenorge. Hvis det er behov for å vite blodtypen din, for eksempel ved blodoverføring eller graviditet, vil helsepersonell alltid ta en test.

Hvor finner jeg min kjernejournal?

Du får tilgang via helsenorge.no. Husk at pasientjournalen er laget for å gi informasjon til helsepersonell og ikke først og fremst for å være forståelig for menigmann. Du kan reservere deg mot å ha en kjernejournal, mens en pasientjournal vil du alltid ha dersom du for eksempel har vært til behandling ved et sykehus.

Hvem kan se min kjernejournal?

Hvem har tilgang til kjernejournalen din? Det er kun autorisert helsepersonell som har tilgang til å åpne din kjernejournal. Helsepersonell har lov til å åpne din kjernejournal når du er til behandling. De har også lov til å åpne kjernejournal når de planlegger og følger opp behandlingen din.

Kan jeg finne blodtypen min på Helsenorge? – Related Questions

Kan man slette journal?

Helsepersonell skal slette journalopplysninger av eget tiltak eller hvis pasienten eller andre som er nevnt i journalen krever det. Det er flere vilkår som alle må være oppfylt for at sletting skal kunne finne sted (kumulative vilkår). For det første må sletting være ubetenkelig ut fra allmenne hensyn.

Hvor ser man diagnosene sine?

Du kan se diagnoser fra sykehus på helsenorge.no dersom du går inn i din kjernejournal. Men der får du ikke sett diagnoser fra fastlegen. Det må du spørre fastlegen din om. Fastlegen din kan hjelpe deg med å se dine diagnoser og kan forklare deg hva de betyr.

Hvem har tilgang til min legejournal?

I pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 står det at alle pasienter og brukere har rett til innsyn i sin egen journal med bilag. Bilagene er alt det som ikke er skrevet direkte i pasientjournalen, slik som røntgenbilder, prøvesvar og pleieplaner.

Hvem har rett til innsyn i pasientjournal?

Hovedregelen er at nærmeste pårørende har rett til innsyn, med mindre særlige grunner taler i mot dette. Hvem som er nærmeste pårørende er definert i lovens § 1-3 bokstav b. “Særlige grunner” kan være opplysninger pasienten eller brukeren har gitt uttrykk for at det ikke skal gis innsyn i for pårørende.

Hvem har tilgang til min Helsenorge?

Når du logger inn på Helsenorge kan du benytte tjenester på vegne av:
  • deg selv.
  • andre som har gitt deg fullmakt via Helsenorge.
  • andre som har gitt deg fullmakt via papirskjema.
  • dine barn under 16 år, som du har foreldreansvar for.
  • personer med manglende samtykkekompetanse, som du har fullmakt til å handle på vegne av.

Når har helsepersonell lov til å lese i pasientjournalen?

Helsepersonell kan alltid gå inn i en journal dersom pasienten gir samtykke. Det finnes imidlertid mange situasjoner der helsepersonell ikke kan få et gyldig samtykke eller der det er etisk vanskelig å spørre om samtykke. Dette gjelder blant annet i akuttsituasjoner og der pasienter har redusert bevissthet.

Har alle leger innsyn i min journal?

Leger og sykepleiere i spesialisthelsetjenesten har tilgang til kjernejournal uten å innhente samtykke fra pasienten. Alt helsepersonell ved legevakt og AMK, samt pasientens fastlege har også tilgang uten å innhente pasientens samtykke.

Hva skriver psykologen i journalen?

Det kommer an på legen/psykologen og hva som har vært problemstillingen. Ulike leger og psykologer skriver på ulike måter. Mange psykologer skriver for eksempel en oppsummering av timen først og så en vurdering etterpå.

Hvorfor kan jeg ikke se pasientjournalen min?

Det kan hende at behandleren din ikke har godkjent (signert) dokumentet enda, eller at dokumentet er i et format som ikke kan vises. Av og til kan du være nektet innsyn i enkelte opplysninger av lege eller behandler. Da kan du motta dokumentene på papir, ved å ta kontakt med sykehuset.

Blir abort journalført?

Siden det er sykehuset som organiserer og er ansvarlig for aborten, vil det med aborten stå på journalen din som sykehuset har. Det vil derfor være sykehuset som skriver alle detaljene om abortinngrep litt og eventuelle kontroller der. I Norge har vi forskjellige journaler for forskjellige deler av helse Norge.

Hva står i journalen min?

Pasientjournalen innholder opplysninger om diagnose, sykdomsforløp, behandling og prøvesvar. I tillegg vil det stå hvilken informasjon om behandlingen du har mottatt og om andre forhold som kan ha betydning for senere behandling. Du har rett til å se hva som står i pasientjournalen din.

Kan helsepersonell lese egen journal?

Rettigheter til helse- og omsorgstjenester. Du har rett til å gjøre deg kjent med og lese det som helsepersonell har skrevet om deg i journalen. Du har også rett til å få en kopi av dette.

Hva menes med snoking er det lov?

Med snoking menes at en ansatt skaffer seg tilgang til informasjon som han eller hun ikke har tjenstlig behov for – i KMDs brev betegnet uberettiget innsyn.

Hvor lenge skal en pasientjournal oppbevares?

Journaler som leveres til fylkeslegen oppbevares i 10 år, og journalene kan deretter tilintetgjøres etter samråd med Riksarkivaren eller avleveres til offentlig arkivdepot.

Hvordan få tilgang til avdødes journal?

Som nærmeste pårørende må du ha pasientens eller brukerens samtykke for å innsyn i vedkommendes journal. Det samme gjelder dersom du ønsker informasjon om pasientens eller brukerens helsetilstand og den helsehjelpen som ytes.

Hvor lenge oppbevares journal etter død?

«Journalene skal oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem. Hvis ikke journalopplysningene deretter skal bevares i henhold til arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes, jf. personopplysningsloven § 28.

Leave a Comment