Kan foreldre selv henvise til PPT?

Hvis barnet fortsatt har vansker, kan skolen og foreldre henvise til PPT. PPT undersøker hvilke behov eleven har, og gir veiledning og råd om hva eleven har behov for. Hvis PPT konkluderer med at barnet har behov for spesialundervisning, utarbeider vi en sakkyndig vurdering.

Kan foresatte henvise til PPT?

Dersom PPT vurderer det dit hen at saken bør henvises, må foresatte signere henvisningsskjemaet før skolen/barnehagen sender skjemaet til PPT sammen med pedagogisk beskrivelse og kartlegginger de har foretatt. Foresatte må alltid samtykke til henvisning. Elever over 15 år kan henvise selv. Alle tjenester er gratis.

Hvem kan henvise til PPT?

Vanligvis er det skolen som henviser elever til PPT, men foreldre har også anledning til å ta kontakt. Skolen kan ikke henvise til PPT uten at foreldrene har gitt sitt samtykke. Eldre elever kan også ta kontakt med PPT.

Kan foreldre selv henvise til PPT? – Related Questions

Kan foreldre be om sakkyndig vurdering?

Foreldre eller eleven selv kan kreve at det utføres en sakkyndig vurdering. Det står i opplæringsloven § 5-4.

Hva utreder PPT?

PPT kartlegger og utreder ulike vansker og utfordringer som gjør at du trenger ekstra hjelp og tilrettelegging på skolen eller i lærebedriften. PPT utarbeider sakkyndig vurdering blant annet av behov for spesialundervisning, utvidet tid og behov for tilrettelegging i bedrift.

Hvordan ta kontakt med PPT?

Du kan ta kontakt selv. Du finner kontaktinformasjonen for ditt lokale PPT på fylkeskommunens hjemmesider. Du kan også snakke med faglærer eller kontaktlærer som kan ta kontakt for deg. Helsesykepleier eller rådgiver kan også hjelpe deg til å komme i kontakt med PPT i ditt fylke.

Hvorfor PPT?

PP-tjenesten, også kalt PPT, skal tilrettelegge for og hjelpe barn og ungdom med hjelpebehov gjennom barnehagen og skolen. Formålet er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud, samt tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter.

Hvilke tester gjør PPT?

Vi tester ofte elevene med WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children – Fifth Edition). WISC-V er en generell evnetest som er mye brukt i PPT over hele Norge.

Hva kan PPT hjelpe til med?

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) gir barn og foreldre råd og veiledning om utvikling, opplæring, trivsel og tilpasning i hjem, barnehage og skole. PPT utreder og gir råd om barns behov for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning (0 -16 år).

Hva skal PPT gjøre?

PP-tjenesten skal hjelpe skoler og barnehager med å legge til rette for barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. Hver kommune og fylkeskommune har en PP-tjeneste (pedagogisk-psykologisk tjeneste).

Hvem kan jobbe i PPT?

Hva kreves for å jobbe med dette yrket? – De aller fleste på vårt kontor har mastergrad med tilleggsutdanning eller spesialisering. Mastergraden kan for eksempel være i pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi og rådgivning.

Hva skal en sakkyndig vurdering inneholde?

Innholdet i sakkyndig vurdering

Den sakkyndige vurderingen har to hovedelementer; utredning og tilråding. Utredningen skal vise om eleven har behov for spesialundervisning, hva elevens vansker er og hvorfor eleven ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Hvordan får man spesialundervisning?

Retten til spesialundervisning

Det er frivillig å motta spesialundervisning. Utdanningsdirektoratets veileder Spesialundervisning, gir utdypende informasjon om retten til spesialundervisning. Spesialundervisning er et enkeltvedtak som kan påklages av eleven/foresatte. Det samme gjelder ikke ordinær tilpasset opplæring.

Hvem har rett til spesialundervisning?

Elever som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av ordinær undervisning, har rett på spesialundervisning jf. opplæringslova kapittel 5. For at eleven skal få spesialundervisning, må det fattes et vedtak om dette. Retten til spesialundervisning gjelder både i grunnskolen og i videregående skole.

Hvem kan gi spesialundervisning?

Tilbudet som noen elever med særskilte behov tilbys, har rett og slett ingenting med spesialundervisning å gjøre. Spesialpedagogikk er et eget fag og ikke noe som hvem som helst kan utføre. Spesialundervisning må utøves av lærere/barnehagelærere med spesialpedagogisk kompetanse.

Hvem trenger IOP?

Alle elever som får spesialundervisning skal ha en IOP. IOP skal bygge på enkeltvedtaket om spesialundervisning. Den kan ikke inneholde nye eller andre rettigheter for eleven enn de som kommer frem av enkeltvedtaket. IOP skal bidra til å sikre at eleven får et likeverdig og tilpasset opplæringstilbud.

Når har elever rett på opplæring hjemme?

Elever som er hjemme i over en uke på grunn av milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, eller som er i karantene eller isolasjon, har krav på opplæring. Dersom eleven er i risikogruppen eller har nær familie som er det, skal skolen gi opplæring hjemme fra første dag.

Hvordan få assistent på skolen?

For å ha en klar rett på assistent, eller ekstra lærer, må en ha vedtak på at en skal ha spesialundervisning. Det er rektor på skolen din som fatter dette vedtaket. Slik som jeg forstår deg har du ikke det. Selv om en ikke har rett på spesialundervisning, så kan en ha behov for litt ekstra hjelp.

Hva er forskjellen på individuell plan og individuell opplæringsplan?

Den individuelle opplæringsplanen skal vise mål for og innholdet i opplæringen og hvordan dette skal gjennomføres. Læringsmålene skal være konkrete og vurderes i forhold til elevens læring og utvikling. Ifølge forskrift om individuelle planer skal det utarbeides en individuell plan (IP).

Leave a Comment