Hvorfor er internkontroll så viktig?

Det korte svaret på det er at vi skal ha internkontroll fordi det står i loven. Det litt lenger svaret er at vi skal ha god internkontroll fordi det er god ledelse, fordi det lønner seg og fordi det skaper kvalitet og trygghet.

Hvorfor har bedrifter internkontroll?

God internkontroll handler om å jobbe systematisk, veldokumentert og målbevisst med helse, miljø og sikkerhet. Hensikten med god internkontroll er å forebygge uønskede hendelser, oppnå et godt arbeidsmiljø, lavt sykefravær, høy sikkerhet, god lønnsomhet og minimale utslipp.

Hvordan utføre internkontroll?

Hvordan gjennomføre internkontroll i praksis
 1. Skaff kunnskap.
 2. Ledelsen har ansvaret.
 3. Formålet med internkontrollen.
 4. Få oversikt og vurder lovlighet, nødvendighet og proporsjonalitet.
 5. Beskrive overordnede rammer.
 6. Identifisere plikter.
 7. Utarbeide rutiner.

Hvorfor er internkontroll så viktig? – Related Questions

Hva består internkontroll av?

COSO legger til grunn at internkontroll består av fem innbyrdes sammenhengende komponenter, henholdsvis kontrollmiljø, risikovurdering, kontrollaktiviteter, informasjon og kommunikasjon, samt overvåkning.

Hvem skal ha internkontroll?

Krav til internkontroll

HMS-kravene gjelder alle bedrifter som sysselsetter arbeidstakere. Det betyr at uansett om det er snakk om én eller 100 ansatte, så må en bedrift ha et internkontrollsystem.

Hvilke elementer i internkontrollen skal dokumenteres skriftlig?

Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.

Hva skal være skriftlig dokumentert i henhold til internkontrollforskriften?

Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.

Hvor omfattende skal internkontrollen være?

Internkontrollen skal tilpasses virksomheten både omfangs- og innholdsmessig. · Små bedrifter med lite risikofylt aktivitet behøver ikke noe omfattende system. · For større virksomheter med høyere risiko blir arbeidet mer omfattende.

Hvem har ansvaret for at det føres internkontroll og hva innebærer dette ansvaret?

Det er arbeidsgivers plikt å påse at virksomheten arbeider systematisk med HMS og har et fungerende internkontrollsystem. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Både leder og ansatte har rettigheter og plikter i forbindelse med HMS-arbeidet.

Hva menes med internkontroll og hvem har først og fremst ansvaret for dette?

Først og fremst er internkontroll arbeidsgivaren sitt ansvar, men alle tilsette har både rettar og plikter i samband med HMS-arbeidet. Dersom de er usikre på kva internkontrollforskrifta betyr for bedrifta dykkar, kan de be vår Svarteneste om hjelp.

Er det lov å gi bort alkohol?

Det er forbudt å auksjonere bort eller bruke alkoholholdig drikk som gevinst eller premie, og å la dette skje. Forbudet er likevel ikke til hinder for bruk av alkoholholdig drikk som gevinst eller premie i privat sammenheng.

Hva menes med internkontroll i virksomheter som har salgs eller skjenkebevilling?

Ved siste revisjon av alkoholloven og tilhørende forskrifter ble det innført et nytt krav om internkontroll for alle salgs– og skjenkesteder. Internkontroll handler om å systematisere den daglige driften av virksomheten slik at kravene i regelverket overholdes.

Hvem utfører skjenkekontroll?

Næringsetaten utfører salgs- og skjenkekontroller i Oslo. Hvis vi etter en kontroll konkluderer med brudd på alkoholloven, er vi forpliktet til å tildele prikker. Hvis et salgs- eller skjenkested i løpet av to år får tolv prikker, er vi forpliktet til å inndra salgs- eller skjenkebevillingen i en uke.

Hva skal til for å miste skjenkebevilling?

Når skal en bevilling inndras

Dersom bevillingshaver ikke har oppfylt sine plikter etter alkoholloven eller plikter som følger av vilkår i bevillingsvedtaket, eller det foreligger overtredelser av alkoholloven eller alkoholforskriften skal kommunen ilegge prikker.

Hva er skjenkekontrollen?

Alkoholloven har som mål å begrense skader ved alkoholbruk. Ett av lovens midler for å nå dette målet er kommunens kontroll av salgs- og skjenkestedene for å hindre salg og skjenking av mindreårige og åpenbart påvirkede.

Når kan en bevilling inndras?

En bevilling kan inndras dersom den ikke er benyttet i løpet av det siste året. Departementet gir forskrifter om avgrensning og utfylling av inndragningsadgangen etter dette ledd. Statlige skjenkebevillinger kan når som helst inndras av departementet, selv om vilkårene etter første ledd ikke foreligger.

Når må man ha skjenkebevilling?

Du må søke om skjenkebevilling hvis: du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling. du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer.

Hvordan sjekke skjenkebevilling?

Hvordan søke om serverings- og skjenkebevilling?
 1. Beskrivelse av stedets beliggenhet.
 2. Bekreftelse på bestått etablererprøve for daglig leder og styrer på stedet.
 3. Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder på stedet.
 4. Adkomstdokumenter, for eksempel leiekontrakt eller skjøte.

Hvor lenge er det lov å skjenke?

Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 kan skje fra kl. 13.00 til 24.00. Skjenking av annen alkoholholdig drikk kan skje fra kl. 08.00 til 01.00.

Leave a Comment