Hvordan vurdere eget arbeid?

I egenvurderingen skal du skrive noe om hvordan du planla arbeidet i forkant og gjøre en vurdering av hvorvidt du fulgte denne planen. Du skal også skrive noe om hvordan du synes det gikk, hva som gikk bra og hva som kunne vært gjort bedre.

Hvordan kan vi vite om en kilde er troverdig?

At en kilde er nøyaktig, betyr at informasjonen er oppdatert og at den inneholder alle viktige detaljer. Sjekk når informasjonen er publisert, og om stoffet kan være utdatert.

Hva er god vurderingspraksis?

Lærernes vurderingspraksis er et ett av flere forhold som kan bidra til elevenes læring. Prinsippene om tydelige mål og kriterier, faglige relevante tilbakemeldinger, råd om forbedring og involvering i vurderingsarbeidet er nedfelt i forskrift til opplæringsloven.

Hvordan vurdere eget arbeid? – Related Questions

Hvordan skrive en vurdering?

Hvordan skrive en god vurdering
  1. Begrunn din vurdering. Korte vurderinger som «Flott fastlege» eller «Dårlig fastlege» er lite informative for andre brukere.
  2. Vær konstruktiv.
  3. Skriv om egne erfaringer!
  4. Unngå bannord.
  5. Unngå anklager om medisinsk feilbehandling eller feildiagnostisering.

Hvorfor er vurdering viktig?

Hovedhensikten med vurdering er å øke elevenes læring. Vurdering danner grunnlag for å justere og tilpasse opplæringen for å oppnå høyest mulig læringsutbytte. I forskrift til opplæringsloven brukes begrepene underveisvurdering og sluttvurdering.

Hva sier opplæringsloven om vurdering?

Formålet med vurdering i fag er å fremme læring og bidra til lærelyst underveis i opplæringen, og også gi informasjon om kompetanse underveis og til slutt (forskrift til opplæringsloven § 3-3).

Hva er forskjellen på formativ og summativ vurdering?

Formativ vurdering skal hjelpe eleven til å bli flinkere i skolefagene, altså utvikle elevenes evner. Summativ vurdering skal vise hva elevene mestrer på et gitt tidspunkt i opplæringen, altså gi en bedømmelse av elevens faglige kompetanse.

Hva betyr elevmedvirkning i Fagfornyelsen?

En samtale og et læringsprinsipp

– Jeg ser på elevmedvirkning som en samtale om læring eller om fysisk eller psykososialt miljø og andre forhold som man har på skolen. Hvor eleven ikke bare blir hørt, men også lyttet til. Det handler egentlig bare om at man skal ha noe å si om det som omhandler seg selv, sier Schultz.

Hvordan skrive halvårsvurdering?

Halvårsvurderingen er en del av underveisvurderingen, men samtidig et formelt stoppunkt i opplæringen.

Viktige spørsmål er:

  1. Hva mestrer de nå?
  2. Hva forventes at de mestrer om et halvt år?
  3. Er de på rett vei?
  4. Hva må eventuelt gjøres eller endres for at elevene og lærlingene skal nå målene?

Hvorfor gi tilbakemelding?

Konstruktive tilbakemeldinger øker kunnskapen vår om oss selv, de gir oss mulighet til å endre oss og oppmuntrer til utvikling. Derfor er det viktig å lære å gi og motta slike. Tilbakemeldinger betyr ikke bare positiv feedback. Negativ feedback er like viktig og nyttig hvis den gis i god mening, og oppleves slik.

Hva er en IUP?

En individuell utviklingsplan IUP skal dokumentere barnehagebarns og elevers situasjon og utvikling sosialt, læringsmessig og faglig. Den skal også sikre et godt utgangspunkt for tilpasset opplæring. I tillegg skal IUP bidra til å sikre medvirkning for elever og foresatte.

Hva er ferdigheter i kroppsøving?

Digitale ferdigheter i kroppsøving er å kunne bruke digitale ressurser til å utforske, være skapende og håndtere praktiske utfordringer i faget. Det innebærer også å bruke digitale ressurser bevisst og kritisk til å utvikle en trygg identitet, kroppsbevissthet og et positivt selvbilde.

Hva lærer man i kroppsøving?

Det er lagt mer vekt på at elevene skal lære å øve og delta i ulike bevegelsesaktiviteter inne, men også ute i naturen. De skal samarbeide med hverandre, og utfordre sin egen fysiske kapasitet. De skal også løse faglige utfordringer etter beste evne, og reflektere over sin egen utvikling.

Hva er nytt i kroppsøving?

Faget legger til rette for et bredt utvalg av ulike bevegelsesaktiviteter. Elevene skal i større grad utforske egen identitet og selvbilde og forstå sammenhengene mellom bevegelse, kropp, trening og helse.

Hva skal elevene lære i kroppsøving?

Faget skal gi elevene fysiske utfordringer og mot til å tøye egne grenser, i både spontan og organisert aktivitet. Opplæringen i kroppsøving skal ta vare på både tradisjonelle og alternative bevegelsesaktiviteter i faget og stimulere til eksperimentering og kreativ utfolding.

Hva er nytt i den nye læreplanen?

Læreplanene har fremdeles kompetansemål, men kompetansebegrepet er fornyet: Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning.

Når kom Fagfornyelsen?

Fagfornyelsen er navnet på prosessen med å utvikle og innføre nye læreplaner i Kunnskapsløftet. Nye læreplaner ble tatt i bruk fra 2020.

Hvilken rolle spiller kroppsøvingsfaget i dagens samfunn?

Kroppsøving som allmenndannende fag

Det sosiale aspektet ved fysisk aktivitet gjer kroppsøvinga til ein viktig arena for å fremje fair play og respekt for kvarandre. Faget skal bidra til at barn og unge utviklar sjølvkjensle, positiv oppfatning av kroppen, sjølvforståing og identitetskjensle.

Hvorfor burde vi ha mer gym på skolen?

Man blir også mer kjent med klassen sin hvis man har lagsport i gymmen. De fleste barn er glad i å bevege seg, men har kanskje ikke tid eller motivasjon på fritiden. Skoler burde altså ha mer gym, fordi det forebygger sykdom og har en positiv effekt på stress og smerter. Å være aktiv kan hjelpe mot nesten alt.

Leave a Comment