Hvordan styres fylkeskommunen?

Fylkeskommunen er underlagt politisk styring, med fylkestinget som øverste organ. Fylkestinget velges direkte av fylkets innbyggere hvert fjerde år, ved kommune- og fylkestingsvalg. Videregående opplæring, tannhelse, kultur, regional planlegging og utvikling m.m.

Hva slags oppgaver har fylkeskommune?

Fylkeskommunens viktigste oppgaver er videregående undervisning, offentlig tannhelse, idrett og friluftsliv, forvaltning av kulturminner og drift av en del kulturinstitusjoner og tekniske oppgaver knyttet til veier, kraftproduksjon, næringsutvikling, og ikke minst miljøforvaltning – der særlig klimatiltak vil ha en

Hvordan blir en kommune styrt?

De fleste kommunene styres etter formannskapsmodellen. Det vil si at minst fem av kommunestyrets representanter utgjør et arbeidsutvalg som heter formannskapet, og som fordeles representativt. Disse sitter hele valgperioden. Administrasjonen i kommunen ledes av en rådmann.

Hvordan styres fylkeskommunen? – Related Questions

Hvilke oppgaver løser fylkeskommunen?

Fylkeskommunene får mer ansvar og nye oppgaver på mange områder; regional planlegging og samfunnsutvikling, næringsutvikling, samferdsel, forskning, kompetanse og integrering, klima og miljø og folkehelse.

Hvilke oppgaver har staten fylkeskommunen og kommunen?

Fylkeskommunene utgjør de regionale styringsorganene, mens kommunene kaller vi for de lokale styringsorganene. Staten har hovedansvar for politikk og lovgivning på alle områder, men har delegert myndigheten på en del områder til de regionale og lokale styringsorganene.

Hvem styrer i kommunen?

Kommunestyret er det øverste politiske organet i kommunen, med bevilgnings- og beskatningsrett. I prinsippet har kommunestyret myndighet til å avgjøre hvilke oppgaver kommunen skal ivareta, så sant disse oppgavene ikke gjennom norsk lov er tillagt andre offentlige myndigheter.

Hva er en kommune enkelt forklart?

En kommune (tidligere kalt primærkommune) er et geografisk avgrenset område som utgjør en egen politisk og administrativ enhet innen en statsdannelse. En kommune har delvis selvstyre i lokale saker. Ordet kommune er lånt fra fransk commun, som igjen er dannet av det latinske communis, som betyr «felles».

Hva er de tre styringsnivåene i Norge?

I Norge har vi tre styringsnivåer. Det ene er staten med stortinget, regjeringen og statsforvaltningen. Så har vi fylkeskommunene og så kommunene. Fylkeskommunen og kommunen kaller vi for de lokale styringsorganene.

Hvilke 3 nivåer er styringen av?

Norge styres på tre nivåer: Statlig, fylkeskommunalt og kommunalt. De tre nivåene har ansvaret for ulike oppgaver.

Hva styrer staten?

Staten, eller statsforvaltningen, som vi ofte kaller den, har som hovedoppgave å sette i verk det som Stortinget bestemmer, enten det skjer i form av lover, bevilgning av penger eller andre stortingsvedtak.

Hva er politisk styring?

En politisk styresmakt er en organisasjon som kan vedta og håndheve lover for et gitt territorium. En styresmakt er ofte inndelt i lovgivende, utøvende og dømmende myndigheter (maktfordelingsprinsippet). Det finnes styresmakter i stater og kommuner.

Hvilke styreformer har vi?

Liste over styreformer
  • Direkte demokrati.
  • Representativt demokrati. Presidentmodellen. Parlamentarisme. Westminster-modellen.

Hva mener vi med den politiske styringskjeden?

Regjeringen, departementene og Stortinget inngår i det vi kaller den politiske styringskjeden. Utgangspunktet for styringskjeden er at makten skal bygge på folkeviljen, slik den kommer til uttrykk i valg. Når velgerne har bestemt sammensetningen av Stortinget, har de gitt de folkevalgte et ansvar.

Hvem er øverste leder i Norge?

Norges konge er Norges statsoverhode, juridiske suveren og den øverste symbolske leder for den utøvende makt, Kongen i statsråd. Harald V har vært Norges konge siden 1991.

Hvem er det som styrer i Norge?

Norges regjering er landets utøvende makt og fremmer lovforslag og saker for Stortinget. Regjeringen har også ansvar for å iverksette beslutningene som Stortinget fatter. Regjeringen ledes av statsministeren og består av et varierende antall statsråder som utnevnes av kongen.

Kan kongen si nei i statsråd?

Kongen kan personlig i teorien nekte å følge et råd fra sin Regjering, det være seg når det gjelder statsrådutnevnelser eller andre saker, men gjelder saken ikke lovsanksjon, omtales dette vanligvis ikke som veto.

Hva er de tre statsmaktene i Norge?

I Norge har vi tre statsmakter: Stortinget. Regjeringen. Domstolene.

Hvordan er maktfordelingen i Norge?

I 1748 formulerte han maktfordelingsprinsippet, som skulle sikre at statsmakten ble delt på tre uavhengige organer: en lovgivende, en utøvende og en dømmende makt. Disse organene skulle være uavhengige av hverandre, og ingen skulle dominere over noen av de andre.

Hvem deler makten i Norge?

I et Norge blir den lovgivende makt (Stortinget) valgt av folket. Den lovgivende makt setter igjen retningslinjer for hva den dømmende makt (domstolene) kan foreta seg, og gjennom parlamentarismen har folket også kontroll over den utøvende makt (Kongen via regjering).

Leave a Comment