Hvordan starte en drøftende tekst?

Innledning: Her introduserer du emnet for oppgaven og presenterer tekstene som du skal bruke i besvarelsen din. Kort redegjørelse for emnet: Her gir du en kort oversikt over de vesentligste sidene ved emnet. På denne måten får du et godt grunnlag for drøftingen din.

Hvilke ord bruker man i drøfting?

Ord som viser motsetninger eller drøfting: selv om, imidlertid, enda, til tross for at, på den ene siden, mens på den andre siden, i motsetning til … ⎯ Ord som viser betingelser: dersom, hvis, om, såfremt, med mindre … ⎯ Ord som viser hensikt: for at, så, dette for å … ⎯ Ord som viser følge: slik at, sånn at …

Hvordan redegjøre og drøfte?

I en redegjør og drøft-oppgave vil argumentasjonen typisk dreie seg om å sammenligne, bruke og/eller vurdere ulike tilnærminger til et fenomen (for eksempel ulike teorier) mot hverandre. I første del av oppgaven skal du redegjøre for noe du har lest, mens i andre del skal du drøfte (diskutere) det du har redegjort for.

Hvordan starte en drøftende tekst? – Related Questions

Hvordan skrive en god oppgave?

Hva bør en god akademisk oppgave inneholde?
  1. Svar på et spørsmål/en problemstilling.
  2. Leder leseren inn i temaet i oppgaven fra det generelle til det spesifikke.
  3. Har en struktur og et grunnlag som gjør at leser forstår diskusjonen.
  4. Diskuterer problemstillingen (må kunne argumenteres imot)

Hvordan drøfte et tema?

«En drøfting belyser et tema ved å sette ulike synspunkter og argumenter fra flere hold opp mot hverandre, gjerne med det formål å nå fram til et nytt synspunkt gjennom kombinasjon og syntese.»

Hvordan drøfte i en artikkel?

En drøftende artikkel er en tekst som informerer om en sak og drøfter en påstand. Å drøfte vil si å bruke saklige argumenter og diskutere med seg selv eller andre. Slik forklarer læreplanen i norsk verbet å drøfte: Å drøfte er å belyse en sak ved å trekke fram forskjellige sider av den, og argumentere både for og imot.

Hvordan gjøre rede for?

Gjøre rede for:

Redegjøre, gjøre greie for, greie ut – alle disse formuleringene betyr det samme. Når du gjør rede for noe, legger du begrunnelser og forklaringer til beskrivelsen. Kanskje er det lettere å få øye på det i en tekst med et enklere innhold.

Hvordan skrive en god Diskusjonsdel?

Diskusjonsdel. I diskusjonsdelen skal du gjøre rede for hva resultatene innebærer, hvorfor de er viktige, og hva som vil være det naturlige skritt å ta videre, i forlengelsen av undersøkelsen. Du skal også diskutere hvordan undersøkelsens resultater plasserer seg i forhold til hva andre forskere har funnet tidligere.

Hvordan skrive en problemstilling?

Når du skal lage en problemstilling, må du starte med å formulere et spørsmål. Den enkleste måten å lage et spørsmål på er å bruke spørreord som hva, hvem, hvor, hvilke, hvordan og hvorfor. Problemstillingen bør også være kort og blir vanligvis formulert i en setning og ett enkelt spørsmål.

Hvordan skrive en drøfting?

En drøfting består av argumentasjon hvor du undersøker og diskuterer et fenomen fra flere sider. Drøfting er å kommentere og stille spørsmål til det du har redegjort for på. Å drøfte er ikke bare å liste opp hva ulike forfattere sier, men å vise at det finnes ulike tolkninger og forståelser av hva de skriver om.

Hvordan skrive en god eksamen?

Dette må en akademisk tekst inneholde
  1. Innledningen skal være kort, cirka ti prosent av teksten. Skriv om hvordan du tolker oppgaven, hva du vil skrive om og hvordan du har valgt å strukturere besvarelsen.
  2. I hoveddelen skal du svare på spørsmålene i oppgaven.
  3. Avslutningen skal være kort, cirka ti prosent av teksten.

Hva er metode i oppgaveskriving?

Metode og oppgaveskriving tar opp hvordan kunnskap blir til. I tillegg presenteres ulike kunnskapssyn og hvordan kunnskap er grunnlag for fagskriving. En innføring i de samfunnsvitenskapelige metodene intervju og observasjon gis i boka.

Hvordan presentere kvalitative data?

Presentasjon av kvalitative studier
  1. Hvordan felt og/eller studiedeltakere ble valgt ut og rasjonale som lå til grunn for utvelgelsen.
  2. Hvem som stod for datainnsamlingen og hvordan man fikk tilgang til felt og/eller studiedeltakere.
  3. Når og hvor lenge feltarbeidet foregikk.

Hvor lang tid på å skrive master?

Alt om utdanning og valg av utdanning

For mange utgjør masteroppgaven hele 60 studiepoeng, og er en oppgave på over 100 sider som du skal holde på med i et helt år. I denne artikkelen gir vi deg de beste tipsene til hvordan du kan skrive og fullføre en masteroppgave.

Hvordan legge til vedlegg i oppgave?

Legge til et vedlegg

Hvis du vil legge ved en fil eller kobling, velger du oppgaven for å hente frem detaljene, klikker Legg til vedleggog velger deretter fil, koblingeller SharePoint. Fil: Last opp et dokument eller en fil fra den lokale data maskinen.

Hvordan starte en skriftlig oppgave?

Innledning. I innledningen presenterer man temaet, eventuelt bakgrunn for valg av tema og eget ståsted, hvis det er relevant. Så avgrenser man temaet og kommer fram til problemstillingen. Man begrunner avgrensningen og sier kort noe om oppgavens oppbygging.

Hva telles som ord i en oppgave?

Word teller antall ord i et dokument mens du skriver. Word teller også sider, avsnitt, linjer og tegn. Når du vil vite hvor mange ord, sider, tegn, avsnitt eller linjer det er i et dokument, kan du sjekke statuslinjen.

Hvilken skrifttype skal jeg bruke på eksamen?

· Skrifttype er times new roman.

Kan man bruke Lexin på eksamen?

Under del en er skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler tillatt. Du har ikke lov til å kommunisere med andre under eksamen, inkludert samskriving, chat eller lignende.

Leave a Comment