Hvordan skriver man en fagtekst?

En fagtekst skal være en velskrevet tekst om et spesifikt tema, men det er ikke det eneste som er viktig. Fagtekstens oppbygging er like viktig. Her kan skrivemodeller være et nyttig verktøy, og fisken er et godt eksempel på dette. Den inneholder en innledning, en hoveddel og en avslutning.

Hvordan skrive en innledning i en faktatekst?

I innledningen skriver du om hva faktateksten din kommer til å handle om. Det kan være lurt å tydeliggjøre innledningen for å markere at det er et viktig avsnitt i teksten din. Innledningen kan hjelpe leseren med å tolke faktateksten din.

Hva betyr oppbygging av en tekst?

Det betyr at teksten må være ryddig og organisert, både når det gjelder innhold, struktur og ytre oppsett. Teksten må deles opp i avsnitt, det bør være en innledning, en hoveddel og en avslutning. Dessuten bør leseren ha en følelse av at teksten er planlagt og gjennomtenkt og at den innbyr til lesing.

Hvordan skriver man en fagtekst? – Related Questions

Hvordan ser en fagtekst ut?

En fagtekst, eller en akademisk tekst som det også kan kalles, kjennetegnes ved at teksten er basert på fakta, handler om virkeligheten og inneholder informasjon og ofte også meninger både fra den som skriver teksten og fra andre. En velskrevet tekst er en viktig del av en god eksamensbesvarelse.

Hvordan starte en tekst?

I innledningen forteller man leseren hva som kommer: Først presenterer man tema. Hvis behov avgrenser man deretter temaet, og kommer fram til problemstillingen. Til slutt sier man noe om oppgavens oppbygging.

Hvordan lage en god tekst?

10 tips til deg som vil skrive en god tekst
  1. Definer mål, budskap og målgruppe.
  2. Skriv kort og server hovedpoengene dine tidlig i teksten.
  3. Gi leseren pauser i teksten.
  4. Hjelp leseren til å forstå tall.
  5. Hjelp leseren med å se for seg poengene dine.
  6. Bruk eksempler.
  7. Ikke hikk.
  8. Vær konkret.

Hvordan å skrive en fagartikkel?

En fagartikkel tar for seg fagstoff om et emne, og i en slik tekst kan du legge vekt på å utforske, beskrive og å presentere informasjon, fakta og kunnskap. Dine egne meninger om emnet holder du for deg selv, men du må gjerne trekke inn noe andre har sagt eller skrevet om temaet.

Hvordan skrive en god innledning på en fagartikkel?

Hvordan skrive innledning til en artikkel? I en fagartikkel bør innledningen si noe om hva resten av teksten vil handle om, slik at leseren enkelt kan avgjøre om teksten er verdt å lese. Begynnelsen av innledningen kan gjerne være generell, slik at de viktige argumentene ikke avsløres allerede her.

Hvor lang er en fagartikkel?

En lang artikkel skal være mellom 8000 og 15 000 tegn, mens ekstra lange artikler kan strekke seg over 15 000, men skal bare i svært sjeldne tilfeller gå over 20 000. Det er ofte fristende å si alt i samme artikkel, men det er få som orker å lese de lengste artiklene.

Hva inneholder en fagartikkel?

En fagartikkel tar for seg fagstoff om ett emne. Den er som regel skrevet i presens. En fagartikkel skal kunne gi nyttig informasjon til leseren, og informasjonen bør være saklig og objektiv. En fagartikkel inneholder som regel en overskrift, en ingress, en innledning, en hoveddel med mellomtitler og en avslutning.

Kan man ha med bilder i en fagartikkel?

Skriv din første artikkel

kan du lage artikkelen din med bilder, video (Youtube)og tekst. Du kan også legge inn lenker til nettsteder.

Hva er en god innledning?

Fordelen med å vente er at du kan være sikrere på at du får en innledning som passer til selve hovedinnholdet. Generelt kan man si at innledningen skal være kort, gjerne bare noen få linjer. Innledningen har som oppgave å lede leseren inn i emnet og skape nysgjerrighet etter å lese resten.

Hvordan skrive en god innledning akademisk oppgave?

Innledning: Si hva du skal si

Forklar hvordan du tolker oppgaven og si litt om hvordan du vil strukturere oppgaven. Innledningen skal ikke være for lang og bør ikke utgjøre mer en ca. 10% av oppgaven.

Hva er en innledning?

; begynnelse (til), utgangspunkt (for en utvikling e.l.) (vitenskapelig) fremstilling som skal føre leseren inn i en vitenskap, et fag e.l.

Hvordan skrive en god innledning NDLA?

Vent med å skrive innledninga til du er ferdig med hoveddelen. Innledninga skal nemlig fortelle hva hoveddelen handler om. Når du skriver hoveddelen først, unngår du å love noe i innledninga som du ikke klarer å holde. Du slipper dermed å endre på innledninga i etterkant.

Skal man reflektere i en fagartikkel?

Fagartikkel og drøftende artikkel kan være eksempler å slike tekster. Når du reflekterer, kan du utvikle både innsikt, kunnskap, forståelse, holdninger og ferdigheter. Reflekterende tekster kan også være tekster der du retter oppmerksomheten mot deg selv, og du kan lære deg selv bedre å kjenne.

Hvordan avslutter man en tekst?

Sirkelkomposisjon: Du avslutter teksten på samme måte som du begynte. Svar: Du svarer på spørsmål du stilte i innledningen. Sammendrag: Du skriver et kort sammendrag av synspunktene i hoveddelen. Peke fremover: Du avslutter med å spå i fremtiden.

Hvordan skrive en god avslutning på en fagtekst?

I avslutningen bør du svare på problemstillingen presentert i innledningen. Bruk også dine egne meninger til dette. Til slutt er det viktig å ha gode kildelister. Både for materiale man har brukt mens man har skrevet, og materiale man refererer til i løpet av teksten.

Hvordan starte en drøftende tekst?

Innledning: Her introduserer du emnet for oppgaven og presenterer tekstene som du skal bruke i besvarelsen din. Kort redegjørelse for emnet: Her gir du en kort oversikt over de vesentligste sidene ved emnet. På denne måten får du et godt grunnlag for drøftingen din.

Leave a Comment