Hvordan skrive klage til sykehus?

I klagen må du oppgi navn og adresse. Du bør opplyse om telefonnummer. Er du pasient eller bruker, bør du dessuten oppgi ditt personnummer. Du må også skrive hva klagen gjelder og hvem som har tatt avgjørelsen du klager på.

Hvordan skrive formelt klagebrev?

Klagebrev eksempel
 1. · Overskrift: «Klage på …»
 2. · Innledning: Hvem klager, hva klages det på og hvorfor.
 3. · Argumenter: Hvorfor bør vedtaket vurderes på nytt?
 4. · Avslutningsvis: «Jeg håper dere kan se nærmere på saken…»

Kan man anmelde helsepersonell?

Hei, Helsepersonell har i taushetsplikt, og kan som hovedregel ikke anmelde straffbare forhold som de blir kjent med gjennom jobben sin. For å hindre at en straffbar handling skjer, kan likevel helsepersonell anmelde det aktuelle forholdet til politiet eller på annen måte søke å hindre at handlingen blir begått.

Hvordan skrive klage til sykehus? – Related Questions

Hvordan sende klage på fastlege?

Ta kontakt med Statsforvalteren i fylket der du bor. Når du kommuniserer med oss, anbefaler vi at du bruker Melding til Statsforvalteren. Det digitale skjemaet er en sikker løsning, det vil si at du også kan bruke skjemaet til å sende inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger.

Hvordan klage på helsepersonell?

Fylkesmannen foretrekker å ta i mot klager som brevpost. Dersom klagen inneholder taushetsbelagt eller sensitiv informasjon må klagen sendes med vanlig brev. Vi kan også motta klager per telefon, men vi anbefaler sterkt å sende inn en skriftlig klage dersom du er i stand til å skrive.

Når legen ikke tar deg på alvor?

Dersom et møte ikke fører til endringer kan du sende en skriftlig klage til legekontoret. Ombudet kan bistå deg med dette. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per år. Hvis det er aktuelt kan du ringe 800 HELSE (800 43 573), eller gå inn på hjemmesiden www.helse.norge.no.

Hva er pasientombudet hjelpe med?

Pasientombudet arbeider for å ivareta pasientens behov, interesser og rettssikkerhet og for å bedre kvaliteten i helsetjenesten. Enhver kan henvende seg til pasientombudet, muntlig eller skriftlig. Det er mulig å henvende seg anonymt.

Hva kan statsforvalteren hjelpe med?

En av oppgavene til Statsforvalteren er å sørge for at du som innbygger får oppfylt rettighetene du har krav på fra det offentlige. På mange samfunnsområder er det kommunen som yter tjenestene. Statsforvalteren ser til at kommunen gjør jobben sin og at du får oppfylt rettighetene dine.

Hvem er definert som helsepersonell?

Med helsepersonell menes i denne lov: personell med autorisasjon etter § 48 a eller lisens etter § 49, personell i helse- og omsorgstjenesten eller i apotek som utfører handlinger som nevnt i tredje ledd, elever og studenter som i forbindelse med helsefaglig opplæring utfører handlinger som nevnt i tredje ledd.

Hva er regelverk for helsepersonell?

Helsepersonelloven regulerer yrkesutøvelsen gjennom krav til blant annet faglig forsvarlig opptreden, dokumentasjon og taushetsplikt og regler om meldeordninger, autorisasjon og sanksjonssystem mv.

Hvilke lover gjelder for helsepersonell?

Lover og forskrifter
 • Helse- og omsorgstjenesteloven.
 • Helsepersonelloven.
 • Pasient- og brukerrettighetsloven.
 • Spesialisthelsetjenesteloven.
 • Folketrygdloven kapittel 5 med tilhørende bestemmelser.
 • Psykisk helsevernloven.

Hva vil det si å være autorisert helsepersonell?

Autorisasjon som helsepersonell

Autorisasjon betyr offentlig godkjenning. Alt helsepersonell i Norge må ha norsk autorisasjon eller lisens. Søknadene behandles av Helsedirektoratet. Autorisasjon som helsepersonell gir rett til å benytte en bestemt yrkestittel.

Hva skal til for å miste autorisasjonen?

Grunnvilkåret er at helsepersonellet er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter

Hvor lang tid tar det før man får autorisasjon?

Ifølge Helsedirektoratet, som er de som behandler søknader om autorisasjon, så er behandlingstiden for dette ca 6 uker for personer med utdanning fra Norge.

Hvilke yrker må ha autorisasjon?

Autorisasjon av yrker i Norge
 • Helsepersonell.
 • Lærer og barnehagelærer.
 • Revisor, regnskapsfører, eiendomsmegler.
 • Dyrehelsepersonell.
 • Advokat.
 • Sjøfart.
 • Flyger og flytekniker.
 • Elektrofagarbeider.

Hvor mye koster autorisasjon?

Du må betale et saksbehandlingsgebyr på NOK 1.665,-. Gebyret betaler du i Altinn når du registrerer søknad om autorisasjon.

Kan man jobbe uten autorisasjon?

Autorisasjon er ingen betingelse for å arbeide i helse- og omsorgstjenesten eller for å omfattes av lovens definisjon av helsepersonell, se § 3. Men etter § 74 er det forbudt for personer uten autorisasjon å benytte beskyttet yrkestittel.

Hva er forskjell på lisens og autorisasjon?

Autorisasjon og lisens: Hva er forskjellen? Autorisasjon gir fulle rettigheter til å utføre yrket inntil fylte 80 år. Lisens gir en begrenset rettighet til å utføre yrket, og er som oftest tidsbegrenset.

Hvem har HPR nummer?

Helsepersonellregisteret (HPR) er et offentlig register hvor alle offentlige godkjenninger gitt til helsepersonell og dyrehelsepersonell i Norge er registrert. I Helsepersonellregisteret kan du finne HPRnummer/ID-nummer og søke etter helsepersonell.

Leave a Comment