Hvordan se hvem som har søkt på meg i skattelistene?

Når du har logget deg inn for å søke i skattelistene, kan du klikke på søkestatistikk og se hvem som har søkt på deg. Da ser du navn, fødselsår, postnummer og -sted på den som har søkt og tidspunktet for søket. Lista over hvem som har søkt og sett på deg oppdateres én gang i timen.

Er skattelistene offentlige?

Offentlig siden 1863

Helt siden 1863 har skattelistene med likninga vært offentlige.

Hva vises i skattelistene?

Det skattelistene sier om inntekt og formue til en person, er ofte et stykke unna det vedkommende egentlig tjener og eier. Skattelistene sier noe om inntekt, formue og hvor mye skatt som er innbetalt. Dette skjuler seg bak de tre tallene. Skattelistene sier noe om inntekt, formue og hvor mye skatt som er innbetalt.

Hvordan se hvem som har søkt på meg i skattelistene? – Related Questions

Hvorfor har vi offentlige skattelister?

Privatpersoner kan dermed få innsikt i hva andre privatpersoner har i alminnelig inntekt, nettoformue og utlignet skatt for et gitt år. Hensikten bak offentliggjøringen var i utgangspunktet å kontrollere at alle oppgav riktige opplysninger til skattemyndighetene for å være sikre på at korrekt beløp ble betalt i skatt.

Hva betyr det å ha 0 i formue?

Sier lite om formue

Så selv om en person står oppført med 0 kroner i formue, kan han/hun ha flere millioner i formue.

Hvem tjener mest i ditt årskull?

Hvem tjente mest i ditt årskull 2020?
Navn Inntekt
1. TROND MOHN Bergen, f. 1943 303 269 738
2. IVAR ERIK TOLLEFSEN Bærum, f. 1961 289 644 215
3. ØYSTEIN STRAY SPETALEN Oslo, f. 1962 258 709 731
4. GUSTAV MAGNAR WITZØE Frøya, f. 1993 211 595 385

Hva regnes som alminnelig inntekt?

Alminnelig inntekt er en nettoinntekt og skal beregnes av alle skattepliktige, både personer og selskaper. Alle typer skattepliktige inntekter, med fradrag for alle fradragsberettigede kostnader, omfattes. Skattesatsen for alminnelig inntekt er satsen som brukes for både inntekter og fradrag.

Hva regnes som formue?

Formue er den økonomiske verdien av alt du eier, for eksempel hus, hytte og penger. Når ikke gjelden dine er medregnet kalles det bruttoformue. Etter fratrekk av gjelden din heter det nettoformue og er det beløpet det beregnes formueskatt av.

Hvorfor publiseres skattelistene?

Det er interesse hos publikum for å få vite hvordan inntektene fordeler seg, og hvilke grupper og personer som tjener mest, eller har hatt den bratteste inntektsveksten i samfunnet vårt.

Hvor mye må man betale i formuesskatt?

Du skal betale formuesskatt for netto formue – altså formuen din etter at all gjeld er trukket fra. Skattesatsen er 0,85 prosent i 2021 (og var det i 2018, 2019 og 2020.)

Når får jeg skatteoppgjøret 2022?

I år får mange lønnstakere og pensjonister skatteoppgjøret sitt i perioden mellom 2. april og 24. juni.

Kommer utbytte på skattelistene?

Uten inntektsføring av mottatt utbytte, ville personer med selv store utbytter stå i skattelisten uten offisiell inntekt når de ikke hadde andre inntektstyper. Skattelistene må derfor vise mottatt utbytte som en del av samlet inntekt, for ikke å gi et misvisende bilde av aksjonærers faktiske inntektsforhold og levekår.

Hvordan slippe skatt på utbytte?

Ved utbytte

Eier du aksjene privat må du skatte 35,2 % av utbyttet (opp fra 31,68 % i 2022) utover skjermingsfradraget (se under). Eier du derimot aksjene via et holdingselskap, kan utbyttet deles ut skattefritt til holdingselskapet. Dette kalles «fritaksmetoden».

Er utbytte skattefritt?

Betaling av skattutbytte

Selskapet skal ikke trekke skatt av utbyttet som deles ut til sine aksjonærer. Det er mottakeren av utbyttet som skal betale skatten. Dette gjøres ved å betale tilleggsforskuddsskatt.

Er skattelister før eller etter skatt?

Det er nemlig nettoinntekten som vises i skattelistene, den såkalte «alminnelige inntekten». Den viser lønnsinntekten inkludert kapitalinntekter, fratrukket alle fradrag som for eksempel, minstefradrag og lånerenter. Derfor har de aller fleste en høyere lønnsinntekt enn hva nettotallene viser.

Hvem tjener mest i hele Norge?

Toppliste for hele landet
Navn Inntekt
1. TROND MOHN Bergen, f. 1943 303 269 738
2. IVAR ERIK TOLLEFSEN Bærum, f. 1961 289 644 215
3. ØYSTEIN STRAY SPETALEN Oslo, f. 1962 258 709 731
4. GUSTAV MAGNAR WITZØE Frøya, f. 1993 211 595 385

Hva er skattbar inntekt?

Inntekten som oppgis i skattelistene er skattbar inntekt, som tilsvarer alminnelig inntekt. Det vil si lønnsinntekt pluss kapitalinntekt pluss gevinster, minus ALLE fradrag. Her er et typisk eksempel som viser hvor mye høyere reell inntekt er i forhold til alminnelig inntekt som vises i skattelistene.

Hva er netto månedsinntekt?

Nettoinntekt er det man sitter igjen med fra bruttoinntekten etter at man har trukket fra alle utgifter og skatt. For en person betyr dette at bruttoinntekt er lønnen som er fastsatt i arbeidskontrakten, mens nettoinntekt er hva du faktisk får utbetalt etter at skatten er trukket fra.

Hvor mye skatt må man betale når man tjener 500 000?

Om du tjener 500,000 kr i året når du bor i Norge, vil du bli skattet 123,598 kr. Dette betyr at nettolønnen din vil bli 376,402 kr per år, eller 31,367 kr per måned. Din gjennomsnittlige skattesats er 24.7% og marginalskattesatsen din er 34.0%.

Leave a Comment