Hvordan ringe NAV?

Kontakt oss på chat eller telefon 55 55 33 33 (tastevalg 1) hvis du har spørsmål om økonomisk sosialhjelp, midlertidig botilbud, kvalifiseringsprogrammet, økonomisk rådgivning, eller opplysning, råd og veiledning.

Hvordan kontakte NAV veileder?

Finner du ikke svaret her? Ta kontakt med oss
 1. Finn ditt NAV-kontor. Søk opp NAV-kontor med postnummer, sted eller by.
 2. Chat med oss.
 3. Ring oss på 55 55 33 33.

Hva kan man få hjelp til hos NAV?

Her finner du en oversikt over NAVs tjenester og ytelser.
 • Dagpenger hvis du er arbeidsledig eller permittert.
 • Sykepenger.
 • Familieytelser.
 • Økonomisk stønad (sosialhjelp)
 • Opplysning, råd og veiledning.
 • Kvalifiseringsprogrammet (KVP)
 • Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning.
 • Midlertidig botilbud (nødsituasjon)

Hvordan ringe NAV? – Related Questions

Kan NAV nekte nødhjelp?

NAV kan ikke avvise deg dersom du er i en nødssituasjon. I tillegg til dette, kan ikke NAV nekte deg nødhjelp ved å henvise til hvorfor nødssituasjonen har oppstått da dette er uten betydning.

Hvor mye er livsopphold fra NAV?

Utgifter til lege, psykolog, tannlege og viktige legemidler regnes som nødvendig for å leve, såkalt livsopphold, og du kan søke om å få dekket slike utgifter.

Hvor mye kan man få fra NAV?

Hvor mye får jeg i dagpenger? I dagpenger får du 80 prosent av inntekten din, altså dagpengegrunnlaget, opp mot 300.000 kroner (3G) i året. Deretter får du 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er over 300.000 kroner opp mot 600.000 kroner.

Kan NAV hjelpe til med bolig?

Klarer du ikke å finne deg en passende bolig på grunn av økonomiske, sosiale, helsemessige eller andre årsaker? NAV-kontoret kan hjelpe deg med å skaffe en varig bolig. Vi kan også gi deg økonomi- og gjeldsrådgivning, informasjon om økonomisk sosialhjelp og aktuelle låne- og støtteordninger.

Kan NAV betale utdanning?

I noen tilfeller kan du få skolegang godkjent som opplæringstiltak gjennom NAV. Da kan du ha rett til pengestøtte fra NAV mens du går på skole. Hvis du har jobbet ved siden av studiene og blir permittert eller arbeidsledig, kan du ha rett til dagpenger mens du tar utdanning eller opplæring.

Kan NAV hjelpe meg med å få jobb?

Har du blitt arbeidsledig eller permittert, kan du ha rett til økonomisk støtte fra NAV, og hjelp til å komme i arbeid. Hvis du deltar på et arbeidsrettet tiltak, kan du ha rett på økonomisk støtte fra NAV. Støtte til utgifter du har under utdanning eller når du søker jobb.

Er det lov å søke ny jobb mens man er sykmeldt?

Du kansykepenger i inntil 12 uker mens du søkerny jobb. Du fyller ut meldekort i disse ukene. Har du ikke fått ny jobb innen den tid, kan du søke om dagpenger. Maksimal periode med sykepenger er 52 uker, inkludert ukene med friskmelding til arbeidsformidling.

Hvor mye får man i avklaringspenger?

Du kan få 66 prosent av inntekten din inntil 6G, det tilsvarer 441 449 kroner. AAP blir fastsatt på grunnlag av den pensjonsgivende inntekten du hadde i året før arbeidsevnen din ble nedsatt med minst 50 prosent.

Hva er rimelig grunn til å si opp jobben?

Rimelig grunn kan f. eks. være at man ikke kan fortsette i arbeidet av helsemessige årsaker, man har vært utsatt for mobbing elelr trakassering. At det foreligger rimelig grunn til å si opp sin stilling må sannsynliggjøres ovenfor NAV.

Hva får man fra NAV ved oppsigelse?

Dagpenger fra NAV er ment som en kompensasjon for manglende lønn. Dersom en arbeidstaker blir sagt opp uten at vedkommen selv er skyld i oppsigelsen, typisk ved en nedbemanning, kan arbeidstakeren søke om dagpenger og motta dette etter oppsigelsestidens utløp.

Hvordan bli kvitt en dårlig ansatt?

Videre gjelder følgende:
 1. Oppsigelsen skal være skriftlig, enten den kommer fra arbeidsgiver eller arbeidstaker.
 2. Oppsigelsen fra arbeidsgiveren skal leveres til arbeidstakeren personlig eller sendes rekommandert.
 3. Oppsigelse fra arbeidsgiver skal opplyse om arbeidstakerens rett til å kreve forhandlinger og reise søksmål.

Kan man bli syk av å jobbe?

I Krifa merker vi en betydelig økning i henvendelser om psykisk helse og mistrivsel på arbeidsplassen. Press, stress, usikkerhet, arbeidsoppgaver, uavklarte forventinger, omstruktureringer, endringer, grupperinger, mobbing med mer gjør stadig flere av oss syke.

Hvordan si til sjefen at du er utbrent?

Du starter med å forklare at samtalen er nødvendig. Si at du ikke har kommet for å be om redusert arbeidsmengde, du er forbi det punktet. Ikke prøv å løse problemetSjefen er kanskje vant til å se deg som en problemløser, men denne gangen er det ikke noen vits å vise seg frem.

Leave a Comment