Hvordan oppgi kilder på riktig måte?

Hvordan skille mellom like kilder?

Dersom du bruker flere kilder i samme setning kan disse settes i samme parentes, og du skiller dem med semikolon.

Hvordan sette inn kildehenvisning i Word?

Opprette kildeliste

Klikk der du vil sette inn kildelisten. i Avsnitt-gruppen på Hjem-fanen. Klikk på Sett inn kildeliste på Referanser-fanen i Kildeliste-gruppen. Klikk på kategorien du vil inkludere i kildelisten, i Kategori-boksen.

Hvordan sette inn kilder i teksten?

Referanser i teksten. I teksten plasserer du referansene dine i parenteser, med etternavn på forfatteren(e), årstall og eventuelt sidetall, slik: (Fangen 2010: 72). Forfatteren er her Fangen, årstallet 2010 er det årstallet denne utgaven av boka ble gitt ut, og sidetallet referansen viser til er 72.

Hvordan oppgi kilder på riktig måte? – Related Questions

Hvordan henvise til vedlegg i teksten?

Vedlegg henvises til i teksten og legges til etter referanselisten, hvert vedlegg på en ny side og er formatert som overskrift 1. Overskriften gir nummer på vedlegget og beskriver hva det inneholder «Vedlegg [nummer]: [Kort beskrivelse]».

Hvordan henvise til nettsider i teksten?

Nettside
 1. I TEKSTEN:
 2. I LITTERATURLISTA: Merk deg at tittelen på nettsider ikkje skal skrivast i kursiv. Nettside med personleg forfattar: Ellingsen, B. (
 3. I ENDNOTE: Vel «Web page». Fyll ut felt for Author, Year, Title, Last update date (fyllast inn dersom publiseringssdato er oppgitt i tillegg til publiseringsår), evt.

Hvordan kilde til nettside?

 1. Nettside med forfatter:
 2. Format: Forfatters etternavn, A.A. (År, dato). Tittel. Nettstedets navn. https://url.
 3. Nettside med organisasjon som forfatter:
 4. Format: Organisasjon eller Institusjon. ( År, dato). Tittel. Nettstedets navn. https://url.

Hvordan skal en litteraturliste se ut?

Litteraturlisten skal:
 1. plasseres til slutt i oppgaven, men før eventuelle vedlegg.
 2. alltid begynne på ny side og ha overskriften Litteratur eller Referanser.
 3. ha hengende innrykk, dvs.
 4. være alfabetisk ordnet vanligvis etter forfatterens etternavn (første forfatter der det er flere) eller organisasjonsnavn.

Hva er en troverdig kilde?

Troverdighet. At en kilde er troverdig innebærer at du kan stole på informasjonen. Om kilden er en person, har personen mye kunnskap om temaet hun uttaler seg om? Representerer kanskje personen en organisasjon du kan stole på?

Hvordan skrive kilder uten forfatter?

Format: [referansenr] Institusjon. «Tittel.» Nettside. Hentet fra: URL (Lastet ned: Lesedato). Eks.

Hvordan bruke Sekundærkilde?

Henvisning til sekundærkilder

eks. ikke får tak i primærkilden, må du vise i teksten at du bruker sekundærkilde. Forfatter(e) av originalkilde tas med i henvisningen, etterfulgt av (årstall på primærkilde, henvist/sitert/referert i sekundærkilde).

Hvordan henvise til Nou?

NOU (Norges offentlige utredninger)
 1. I TEKSTEN: (NOU 2000: 12, s. 33).
 2. I LITTERATURLISTA: TRYKT KJELDE: NOU 2000: 12. (2000).
 3. I ENDNOTE: Legg inn som «Government document». Fyll ut feltene Author (legg inn NOU år: nummer med komma til slutt), Year, Title, URL.

Hva er forskjellen på APA 6 og 7?

APA 7 skal brukast for alle nye oppgåver, og for til dømes masteroppgåver som skal leverast på slutten av haustsemesteret 2020. APA 6 skal brukast av studentar som jobbar med utsett bachelor- og andre oppgåver haustsemesteret 2020.

Hva gjør jeg hvis verket har flere forfattere?

I teksten. Dersom det er tre eller flere forfattere, oppgi etternavn på førsteforfatter etterfulgt av et al. Hvis sidetall mangler, bruk kapittel/del og/eller avsnittsnummer i henvisningen.

Skal man skrive sitater i kursiv?

Sitater skal ikke stå i kursiv. Ikke oversett sitater. Var svært nøye når dere skriver av sitatene. Eventuelle skrivefeil skal markeres med [sic].

Kan man referere til Powerpoint?

Dersom førelesaren har gjort førelesningsnotat/handouts/powerpoint-presentasjonar offentleg elektronisk, kan du sitere desse. Som hovudregel er det betre å vise til (pensum-)litteratur.

Hvordan skrive kilde fra forelesning?

Etternavn, Initial(er). År. Tittel på forelesning. Tittel på emne i kursiv.

Hvordan sitere noe noen har sagt?

Et sitat er en ordrett gjengivelse av noe en annen har skrevet eller sagt. Er sitatet på opp til tre linjer, skal det stå i anførselstegn. Er det lengre, skal det stå som eget avsnitt og med innrykk. Ved både kort og langt sitat skal referanse gis.

Hva er APA 7?

APA står for American Psychological Association, og er en referansestil som er vanlig innenfor blant annet psykologi, økonomi, pedagogikk, helsefag og realfag.

Hvordan henvise til nettside uten dato?

Hva gjør jeg når årstall mangler?
 1. skrive u.å. ( uten år) i stedet for årstallet. Skriver du på engelsk bruker du forkortelsen n.d. (no date)
 2. sette skarpe klammer rundt årstallet dersom du vet helt sikkert når kilden er utgitt/publisert.
 3. bruke skarpe klammer og spørsmålstegn for å vise at året som er oppgitt er usikkert.

Leave a Comment