Hvordan lese høydekurver?

Det er viktig at du kan “lesehøydekurvene, slik at du kan bruke noen huskeregler: – Lukkede kurver omslutter en topp (høyde). – Kurver tett sammen angir at terrenget er bratt. – Kurver lenger fra hverandre angir at terrenget er slakere (flatere).

Hvor mye er en høydekurve?

En høydekurve (tidligere kote) er en linje på et kart som markerer høydenivået i terrenget i forhold til en referansehøyde (normalt havnivået). Mellom hver høydekurve er det en høydeforskjell som betegnes som kartets ekvidistanse. Jo tettere det er mellom hver høydekurvene på kartet, dess brattere er terrenget.

Hvordan kan man se på høydekurvene om terrenget går oppover eller nedover?

De brune linjene på kartet kalles Høydekurver. De forteller deg hvor det går oppover og nedover i terrenget.

Hvordan lese høydekurver? – Related Questions

Hvordan finner man ut ekvidistanse?

Ekvidistansen følger ofte målestokken på kartet og er skrevet inn på samme sted som du finner dette. Ekvidistansen på orienteringskart med målestokk 1:10 000 er vanligvis 5 meter som betyr at den loddrette høydeforskjellen mellom to høydekurver er 5 meter.

Hva mener vi med ekvidistanse?

Den konstante, loddrette avstanden mellom to nabohøgdekurver kallar vi ekvidistansen. Dei mest detaljerte karta i store målestokkar har ekvidistanse på 1 meter. Den landsdekkjande kartserien Norge 1 : 50 000 har ekvidistanse på 20 meter.

Hvilken målestokk er størst 1 5000 eller 1 50 000?

1:5000 fordi 5000cm er lik 50 meter i virkeligheten. Når målestokken er stor vises det mer detaljer enn når målestokken er liten.

Hva betyr det at ekvidistansen på kartet er 30 meter?

Hva betyr det at ekvidistansen på et kart er 30 meter? Det betyr at det er 30 m høyde mellom hver ekvidistanselinje.

Hva betyr målestokk 1 25000?

Alle kart har en målestokk. Målestokken forteller oss hvor lang en gitt avstand på kartet er i terrenget, eller motsatt. På kartet i eksempelet er målestokken 1:25000, det betyr at 1 meter på kartet er 25 km i virkeligheten, eller at 1cm. er lik 250m.

Hva er Ekvidistansen på et 1 50 000 kart i Norges serien?

Jo tettere det er mellom kurvene, jo brattere er terrenget. Ekvidistansen forteller hvor stor høydeforskjell det er mellom hver kurve. På et turkart i målestokk 1 : 50 000 er ekvidistansen 20 meter. Det betyr at hvis vi har beveget oss oppover i terrenget fra den ene streken til den neste, er høydeforskjellen 20 meter.

Hvor mye er 1 50?

En byggtegning på 1:50 vil si at 1 m i virkeligheten blir 50 ganger så liten dvs 2 cm.

Hva menes med 1 50?

Dersom en modell har målestokk 1:50 (leses: en til femti) betyr det at 1 lengdenhet på modellen er femti lengdeenheter i virkeligheten. På et kart med målestokk 1:10000 er 1cm på kartet lik 10000cm = 100m i terrenget. Vi bruker deletegn for å uttrykke målestokken.

Hvordan regne ut målestokk 1 25?

Siden målestokken er på 1:25, betyr dette at 1 meter på kartet er 25 meter i virkeligheten. Vi merker at meter blir altfor stort å jobbe med, så vi jobber heller med centimeter: 1 centimeter på kartet er 25 centimeter i virkeligheten.

Hva betyr målestokk 1 5000?

Når målestokken for et kart er 1 : 50 000, betyr det at alle avstander på kartet er 50 000 ganger lengre i virkeligheten. 1 cm på kartet tilsvarer 50 000 cm, det vil si 500 m, i virkeligheten.

Hvor mye er 1 500 i målestokk?

Målestokk 1:500 betyr at 1 centimeter på kartet tilsvarer 5 meter i terrenget. Terrengformasjonene vises med noe som heter høydekurver (koter). Den konstante, loddrette avstanden mellom to høydekurver kalles ekvidistansen.

Hva menes med målestokk 1 100?

a) Hva betyr det at målestokken er 1 : 100? 1 cm på arbeidstegningen er 100 cm i virkeligheten.

Hva menes med 1 10?

1:10 betyr at 1 cm på kartet tilsvarer 10 cm i virkeligheten. Jo lavere målestokk kartet har, jo flere detaljer fra terrenget er med på kartet.

Hva er målestokk 1 2?

Målestokken blir ofte gitt som et forhold, for eksempel 1:2. Dette er en brøk som er mindre enn 1. Dersom målestokken er mindre enn 1 har vi en forminskning (som på kart), dersom målestokken er større en 1 har vi en forstørring.

Hvordan orientere hvor du er på kartet?

Orientere kartet

Da er det enklere å se sammenhengen mellom kartet og terrenget rundt deg. Dette gjør du ved å legge kompasset oppå kartet. Vri kartet slik at kompassnåla peker mot nord på kartet. Nå vil landskapet rundt deg og kartet stemme overens.

Hva betyr grønt på kart?

Svart er hardt (hus, steiner) Gult er kult (åpent område, lett å komme seg frem) Grønt er ikke skjønt (tett skog og vanskeligere å komme seg frem)

Leave a Comment