Hvordan lære divisjon?

Dividend er det tallet som skal deles. Divisor er det tallet som dividenden skal deles på. Kvotienten er forholdstallet mellom dividend og divisor. Kvotienten er altså det tallet som er svaret på regnestykket.

Hvordan deler man med desimaltall?

Dividere tall med et desimaltall

REGEL: Hvis vi skal dividere et tall med et desimaltall, må vi først multiplisere dividenden og divisoren med 10, 100 eller 1000 slik at divisoren (tallet vi dividerer på) blir et helt tall.

Hvordan sette opp et minus stykke?

Vi setter tallene over hverandre og passer på at enerne, tierne, hundrerne og tusenene kommer rett ovenfor hverandre. Deretter trekker vi først enere fra enere, tiere fra tiere og så videre. Fremgangsmåten er den samme som ved addisjon, med unntaket at vi trekker nå tallene fra hverandre istedenfor å legge til.

LES OGSÅ  Hva planter man i store krukker?

Hvordan lære divisjon? – Related Questions

Hva blir +-?

Minus og minus blir pluss.

Hva vil det si å dividere?

Dividere er det å utføre en divisjon, altså å dele et tall på et annet tall.

Hvordan løse opp parenteser med minus foran?

For å løse opp (fjerne) en parantes med fortegn (minustegn foran parentesen), må vi endre fortegn på alle ledd inne i parentesen. Denne regelen gjelder også for bokstavregning.

Hvordan dele med minus?

Når vi multipliserer eller dividerer to negative tall med hverandre, blir resultatet positivt. Hvorfor er produktet av to negative tall et positivt tall? For at regnereglene over skal gjelde, må dette produktet være positivt.

Er subtraksjon minus?

Subtraksjon er det å trekke et tall fra et annet. Subtraksjon er en av de fire regningsartene i aritmetikken, og det motsatte av addisjon. Symbolet for subtraksjon er minustegnet – .

Hvordan gjør man minus med brøk?

Hvordan fungerer subtraksjon av brøker? Subtraksjon av brøker skjer ved at tellerne subtraheres fra hverandre, mens nevnerne forblir de samme. Nevnerne må være de samme. Hvis dette ikke er tilfellet, må nevnerne først bli like før tellerne kan subtraheres.

Hvor mye er 3 2 deler?

Tolkning 1: (Forholdstallet 2:3 gjelder summen delt i femtedeler.) Dele summen på fem og gi to femtedeler av summen til den ene personen og resterende tre femtedeler til den andre personen. Hvis for eksempel 300 kr skal fordeles mellom to personer i forholdet 2:3, så får en person 120 kr og den andre 180 kr.

Hvordan deler du en brøk?

Man deler en brøk med en annen brøk ved at telleren og nevneren i den andre brøken bytter plass, og deretter ganges denne brøken med den første brøken. Deretter forkorter vi som vanlig felles faktorer.

Hvor mye er 1 3 del?

Hver bit er eksakt 1/3. Hvis vi skal skrive det med desimaltall blir det omtrent 0,33, og det er ikke eksakt. 3 · 1/3 = 1, men 3 · 0,33 = 0,99.

Hvor mye er 1 5?

Foholdet mellom saft og vann skal være 1/5, og vi vet da at det alltid vil være 1/5mye saft som vann i den utblanede saften. En annen måte å skrive dette på, er at uansett hvor mye saft det er i blandingen vil det alltid være 5 ganger så mye vann. Altså: Mengden vann = 5 ganger mengden saft.

Hvordan dividere 3 brøker?

Å dividere to brøker er det samme som å multiplisere den første brøken med det omvendte av den andre brøken. Det første steget for å dividere brøker er å finne den omvendte brøken (hvor telleren og nevneren bytter plass) av den andre brøken. Så multipliserer vi de to tellerne før vi multipliserer nevnerne.

Når teller er større enn nevner?

Dersom teller er større enn nevner kalles brøken uekte, ellers kalles den ekte. En brøk hvor teller og nevner er heltall kalles et rasjonalt tall.

Hvem fant opp brøk?

Bruken av brøkstrek finnes først hos Leonardo Pisano Fibonacci (ca. 1200). Brøker og heltall utgjør til sammen de rasjonale tallene.

Hva heter tall bak komma?

Desimaltall er tall som inneholder komma, for eksempel 2,7 eller 10,003. Sifrene som følger etter komma kalles desimaler. I dagligtale blir desimaltall oftest brukt om tall med et endelig antall desimaler. Slike tall kan alltid skrives som en brøk der telleren er et heltall og nevneren er en tierpotens.

Leave a Comment