Hvordan karakterisere en person?

Karakterisering er tildelingen av fysiske, følelsesmessige og personlighetstrekk til et fiktivt tegn i en historie. Det oppnås på to måter: direkte og indirekte. Direkte karakterisering skjer når forfatteren eller fortelleren direkte beskriver egenskapene til et tegn.

Hva er en person beskrivelse?

En personbeskrivelse er egentlig et selvforklarende begrep. Det er en beskrivelse av karakterene du blir presentert for i teksten, rett og slett. Foruten det å lese teksten, så er personbeskrivelse den mest effektive måten å bli kjent med de ulike karakterene på.

Hvordan er en person dynamisk?

En dynamisk person utvikler seg, gjennomgår en indre prosess, forandrer sitt forhold til seg selv eller andre. Personenes forhold til hverandre i teksten er også med på å forme leserens inntrykk av dem. Konflikter mellom personer kan forsterke beskrivelsen av sider ved personligheten.

Hvordan karakterisere en person? – Related Questions

Hvordan skrive en Karakterskildring?

Når du skriver en personskildring, så består den av detaljer om den aktuelle karakteren. Personskildringen tar utgangspunkt i informasjonen du får om karakteren underveis i teksten. Du må altså lese teksten i sin helhet, for å kunne lage personskildringer av karakterene teksten handler om.

Hva er indre personskildring?

Ytre og indre egenskaper: Ytre egenskaper er synlige trekk ved en person, for eksempel utseende og klær. Men for å bli ordentlig kjent med en person trenger du å vite noe om hvordan personen er. Beskrivelser av indre egenskaper forteller om nettopp det: hvilke tanker og følelser personen har.

Hva vil det si å være dynamisk?

Dynamisk betyr preget av forandring, utvikling eller bevegelse. Noe dynamisk har bevegende kraft eller virkning. Det motsatte ordet er statisk.

Hvordan skrive en miljøskildring?

Kunsten å skrive gode miljøskildringer handler om å dvele ved øyeblikket. Du kan ikke ha det travelt når du skal skildre omgivelsene til karakterene.

Tenk over

 1. Hvordan er været når du kommer inn i skolegården?
 2. Hvordan ser skolen ut?
 3. Hvilke lyder kommer når du åpner døra?
 4. Hvordan lukter det inne på skolen?

Hvordan bygge opp en analyse?

Å skrive tekstanalyse

Når du analyserer og tolker tekster, ser du på innhold, oppbygning og virkemiddelbruk, og du undersøker hvordan formen og virkemiddelbruken er med på å skape meninga i teksten. Funna dine presenterer du så på en ryddig og saklig måte i form av en artikkel (resonnerende tekst).

Hvorfor bruker man skildring?

Skildring av følelser styrker teksten

Det å skildre følelser til karakterene i en tekst er et utelukkende positivt virkemiddel. Det vil gi teksten det lille ekstra som den ellers ville manglet.

Hvilke litterære virkemidler har vi?

Litterære virkemidler
 • Repetisjon. Det å gjenta tekst – for eksempel ord, hele avsnitt eller setninger – kan i mange tilfeller være et effektivt virkemiddel i teksten din.
 • Allusjon.
 • Rim eller rytme.
 • Besjeling.
 • Sarkasme eller ironi.
 • Metaforer.
 • Få hjelp til å anvende litterære virkemidler.

Er humor et virkemiddel?

Humor er et mye brukt språklig virkemiddel. Med humor menes: – “Det vi ler av”. Dette kan være vitser, morsomme historier eller hendelser.

Hvordan beskrive motiv?

Med motiv mener vi det en tekst handler om på det ytre, konkrete planet. Sammenlikner vi en tekst med et fotografi, er motivet det vi kan se på bildet: en situasjon, en opplevelse eller et inntrykk som kan danne utgangspunkt for ei fortelling eller et dikt.

Hva er en metafor eksempel?

En metafor er et ord eller et uttrykk som brukes i overført eller billedlig betydning. Et par eksempler er å si «å holde hjulene i gang» om å sørge for at en bedrift eller et samfunn fungerer som det skal, eller å omtale en sart og følsom person som «et persilleblad».

Hva betyr det å gå med rak rygg?

Det er et uttrykk som gjerne blir brukt i overført betydning. “Jeg har ingen grunn til å skjemmes”. Også rent bokstavelig er det viktig å holde ryggen rak.

Hva er besjeling eksempel?

Besjeling er et språklig virkemiddel hvor noe ikke-menneskelig blir beskrevet som om de har menneskelige egenskaper og evner. Et eksempelbesjeling er at dyr eller noe annet i naturen eller en gjenstand snakker i en fortelling eller en film.

Hva er funksjonen til allusjon?

Formålet med en allusjon er å vekke assosiasjoner som bidrar til en dypere forståelse av teksten. Dette ved at allusjoner gjør oss i stand til å se både likhetstrekk (paralleller) og motsetninger (kontraster) mellom budskapene (tekstene).

Hva er forskjellen på allegori og allusjon?

Allegori og allusjon

Mens en allegori er en hel enhet, så brukes en allusjon til å beskrive noe i en litt mindre skala. En allusjon er noe som ofte forekommer i litteratur.

Hvordan finne virkemidler i dikt?

Hvordan finne virkemidler i dikt? For å kunne finne virkemidler i dikt, må den som leser først og fremst ha kunnskap om de språklige virkemidlene vi har i det norske språket. Jo flere virkemidler leseren har kunnskap om, jo bedre blir analysen som vedkommende gjør av det aktuelle diktet.

Hva er personifisering i dikt?

Personifikasjon, også kalt personifisering, er et språklig virkemiddel hvor noe livløst, upersonlig eller abstrakt blir fremstilt med menneskelige egenskaper. Et eksempel er når døden blir fremstilt som en mann i svart kappe.

Leave a Comment