Hvordan kan jeg få gratis advokat?

For å fri rettshjelp må du som hovedregel ikke ha årlig bruttoinntekt over 320 000 kroner eller nettoformue over 100 000 kroner. Har du ektefelle/samboer, blir økonomien vurdert samlet. Inntektsgrensen er 490 000 kroner for ektefeller og andre som lever sammen og har felles økonomi.

Hvis man ikke har råd til advokat?

Det finnes muligheter for å få dekket utgifter til advokat. Har du lav inntekt og formue, kan du søke om fri rettshjelp. Også forsikringer, borettslag og fagforeninger kan tilby rettshjelp. Det gjør også Advokatvakten og noen studentforeninger.

Kan NAV dekke advokat?

Det kan være helt gratis – uten egenandel

Hvis klagen fører frem og det gjør den ganske ofte så følger det av forvaltningsloven § 36 at man har krav på å få dekket alle sine advokatutgifter av NAV. Dette er ganske praktisk og NAV dekker ganske store utgifter til advokater hvert år etter disse reglene.

Hvordan kan jeg få gratis advokat? – Related Questions

Er Trygderetten gratis?

Har jeg rett på fri sakførsel? Hvis du bruker advokat, må du i utgangspunktet betale regningen selv. Hvis du får medhold i anken, har du krav på å få dekket nødvendige utgifter til prosessfullmektig. Hvis advokatens salærkrav er høyere enn det retten anser som nødvendig, vil du kun få dekket deler av kostnadene.

Hvor mye kan man tjene for å få fri rettshjelp?

Inntektsgrensene for å få innvilget fri rettshjelp har ikke vært hevet siden 2009. Fra 1. januar 2022 heves inntektsgrensene med cirka 30 prosent til 320 000 kroner for enslige og 490 000 kroner for ektefeller/par.

Hvor mye koster en time hos advokat?

Timeprisene spenner fra fra kr 1060 (fri rettshjelpsats) til kr 2.400. Eksakt timepris avtales med den enkelte advokat. Merk at advokattjenester er belagt med 25 % mva. Dette kommer i tillegg til advokatens timepris.

Hvem betaler advokatutgifter?

Hvem skal betale? Rettsgebyr er et gebyr som må betales av den som går til sak, eller den som anker en rettsavgjørelse. Den som taper saken kan pålegges å betale rettsgebyret som en del avgjørelsen om sakskostnadene. En part som ikke bruker advokat, må betale rettsgebyret på forskudd for at retten skal behandle saken.

Når har man krav på advokat?

Enhver som er siktet for en straffbar handling har rett til å la seg bistå av en forsvarer, på ethvert trinn av saken.

Når har en krav på fri rettshjelp?

For å få fri rettshjelp må du ha en bruttoinntekt som ligger under inntektsgrensene i rettshjelploven. Fra januar 2022 er inntektsgrensen for enslige 320 000 kroner, og inntektsgrensen for ektefeller og samboere er 490 000 kroner. Formuesgrensen er 100 000 kroner.

Hvem innvilger fritt rettsråd?

Dette innvilges av statsforvalteren. Det gis særlig i slike saker hvor domstolene kan gi fri sakførsel, samt i trygde- og pensjonssaker. I disse kategorier av saker kan en advokat selv innvilge fritt rettsråd når bistanden ikke kan antas å ville overstige 10 timers arbeid.

Har man krav på fri rettshjelp når man er uføretrygdet?

Har du blitt ufør og fått avslag fra NAV, kan du få fri rettshjelp. Hvis du har fått avslag fra NAV kan du ha rett til fri rettshjelp hos Osloadvokatene. Vi vil søke om fri rettshjelp for deg. I saker der du har fått avslag fra NAV vil inntektene ofte være lave, slik at vilkårene for fri rettshjelp vil være oppfylt.

Hvordan søke om fri rettshjelp?

Søknad om fri rettshjelp

Søknad om fritt rettsråd sender du til fylkesmannen i det fylket du bor. I mange prioriterte sakstyper kan advokater/rettshjelpere selv innvilge fritt rettsråd dersom inntekts- og formuesgrensen er oppfylt, og det er da ikke nødvendig å søke fylkesmannen.

Hvor mye koster fri rettshjelp?

Det er viktig å merke seg at fri rettshjelp i utgangspunktet ikke er gratis, og en må her betale egenandel på opptil 8 ganger salær. Summen er i dag på 1,060 kr. Egenandelen vil derimot dekkes dersom en har spesielt lav inntekt og formue. Denne ordningen sikrer at alle får tilgang til rettshjelp.

Kan man velge advokat selv?

Uansett hvilken sak du har, og om du allerede har fått oppnevnt en advokat, har du rett til å velge akkurat den advokaten du selv vil ha.

Hvem betaler en forsvarsadvokat?

Forsvarsadvokat betales av det offentlige

Dersom du har krav på forsvarer etter straffeprosessloven, vil utgiftene bli dekket av det offentlige. Hvis du velger en advokat fra et annet distrikt enn ditt eget, må du regne med å måtte betale ekstraomkostninger for reise, opphold med mer.

Har man rett på advokat i avhør?

Som mistenkt eller siktet i en straffesak har du rett til å ha med deg en forsvarer i avhør. Dersom du er siktet vil det offentlige betale for advokaten. Hvilken advokat som skal være din forsvarer kan du velge selv. Som mistenkt har du rett til å skaffe en forsvarer på egenhånd.

Leave a Comment