Hvordan fungerer NAV Depositumsgaranti?

NAV-garantien er ment å gi sikkerhet til utleiere i leieforhold der leietaker ikke har anledning til å stille depositum. Hvis mulig bør du sørge for at husleien betales direkte til deg som leier ut, ikke til leietakeren.

Hva er forskjellen på depositum og garanti?

– Med en depositumskonto får man pengene tilbake ved endt leieforhold, så sant man ikke må erstatte tapt husleie, skader på bolig eller lignende. Det samme gjelder ikke for en husleiegaranti, som er en garanti du kjøper og som stilles av en tredjepart, et garantiselskap, sier Sørmo.

Hvor lenge varer Depositumsgaranti?

Depositumsgaranti har normalt en varighet på tre år. Dersom leieforholdet varer lengre enn tre år, må det kjøpes ny depositumsgaranti. Det er leietaker som må ordne med og kjøpe garantien.

Hvordan få Depositumsgaranti?

Du må gå personlig til ditt lokale NAV-kontor for å søke om dette. Du må ha med deg husleiekontrakten når du skal søke om depositumsgaranti. Hvis du får dette innvilget fra NAV, vil de sende en beskjed til utleier av leiligheten for godkjennelse. Sjekk også om du kan ha krav på bostøtte på Husbanken sin nettside.

Hvordan fungerer NAV Depositumsgaranti? – Related Questions

Er Depositumsgaranti bra?

Er Depositumsgaranti en forsikring? Depositumsgaranti er ikke en forsikring, det er en selvskyldnergaranti. Leietaker trenger dermed ikke å låse pengene sine i et vanlig depositumsforhold, Depositumsgaranti garanterer ovenfor utleier at de har den samme sikkerheten som ved et vanlig depositum.

Kan NAV hjelpe meg med depositum?

Hvis du ikke har mulighet til å betale depositum på egenhånd når du inngår en leiekontrakt, kan du søke NAV om støtte til depositum. Vi gir vanligvis hjelp gjennom en garanti for depositum, men vi kan også gi økonomisk støtte til depositum på en sperret depositumskonto.

Kan man få Depositumsgaranti med betalingsanmerkning?

Betalingsanmerkninger. For å være kvalifisert for depositumsgaranti, kan du ikke ha noen betalingsanmerkninger. Du må også ha hatt stabil inntekt de siste årene.

Kan man få lån til depositum?

Depositumslån er et lån der pengene går til å betale depositum til utleier. Du kan søke om depositumslån hvis du er mellom 18 og 34 år. Vi krever ikke sikkerhet for eksempel i fast eiendom eller bil for lånet, men tar kredittvurdering, og en sjekk på at du ikke har noen purringer eller betalingsanmerkninger.

Hvor mye depositum kan utleier kreve?

Hvor stort depositum kan utleier kreve? Depositumet kan ikke være større enn seks ganger månedlig husleie. Samtidig kan utleier kreve økning av depositumet i takt med den lovlige økningen i månedsleien. Vær oppmerksom på at avtale om depositum må inngås samtidig med inngåelsen av selve leieavtalen.

Hva er depositum forsikring?

depositumet er en sikkerhet for skyldig leie, skader på husrommet, utgifter ved fraflytting og for andre krav som reiser seg av leieavtalen. det skal ikke stilles et høyere beløp enn tilsvarende seks måneders husleie (de fleste opererer med tre måneders husleie)

Hva skal dekkes av depositum?

depositumet dekke: • skyldig husleie • skader på boligen • utgifter i forbindelse med utkastelse, og • andre krav etter leieavtalen. Hvem skal betale gebyret for opprettelse av depositums- kontoen? Utleier skal betale gebyret for å opprette depositumskonto. kan bruke depositumet på egenhånd.

Hvorfor betale depositum?

Depositum er et pengebeløp som leietaker, etter avtale med utleier, stiller som sikkerhet. Det kan være sikkerhet for skyldig leie, skader på husrommet, utgifter ved fravikelse (altså hvis boligen fraflyttes utenfor kontrakten) og for andre krav.

Hva er vanlig å ta i depositum?

Det vanlige er å avtale depositum som tilsvarer tre måneders leie, men loven åpner for at man kan kreve inntil seks måneders leie i depositum, sier Krokmoen. I prinsippet er det ikke noe i loven som skulle forhindre at man avtaler at depositumet innbetales over en viss periode i delbeløp.

Hvordan få pengene tilbake fra depositumskonto?

Både utleier og leietaker må være enige om beløpet som skal tas ut eller at kontoen skal avsluttes. Hvis alle pengene skal betales tilbake til den som leier, må utleier gi oss beskjed om det. Hvis det er utleier som skal ha pengene, må leietaker si ifra.

Hvor mye renter får man på depositumskonto?

I henhold til Husleieloven § 3–5 skal renter opptjent på depositumskonto komme leietager til gode. Med 1 promille i rente blir dette godet hele 30 kroner på et beløp på 30.000 i løpet av et år. Hos Norges nest største bank, Nordea får du 0,5 promille, eller 15 kroner.

Hvordan frigi depositum?

Krav om frigivelse av depositum kan kun fremmes etter at leieforholdet er avsluttet. Leietaker må først fremme kravet til utleier, helst skriftlig. Dersom utleier ikke er enig i leietakers krav kan utleier gå til sak ved å kontakte Forliksrådet eller Husleietvistutvalget.

Leave a Comment