Hvordan fryse en kolonne i Excel?

Hvordan beskytte kolonner i Excel?

Låse celler for å beskytte dem
 1. Merk cellene du vil låse.
 2. Klikk den lille pilen i Justering-gruppen på Hjem-fanen for å åpne popup-vinduet Formater celler.
 3. Merk av for Låst på Beskyttelse-fanen, og klikk deretter OK for å lukke popup-et.

Hvordan låse celler med dollartegn?

Hvis du vil beholde den opprinnelige cellereferansen når du kopierer den, kan du «låse» den ved å sette inn et dollartegn ($) før cellen og kolonnereferanser. Når du for eksempel kopierer formelen =$A$2+$B$2 fra C2 til D2, forblir formelen nøyaktig den samme. Dette er en absolutt referanse.

Hvordan låse en celle i en formel?

Bruk F4 som hurtigtast for å sette inn dollartegn, og låse en celle. Gjenta om du kun skal låse rad, eller kolonne.

Hvordan fryse en kolonne i Excel? – Related Questions

Hvordan Skrivebeskytte Excel?

Aktiver regnearkbeskyttelse
 1. I Excel-filen din velger du fanen for regnearket du vil beskytte.
 2. Merk cellene som andre kan redigere.
 3. Høyreklikk hvor som helst i arket, og velg Formater celler (eller Bruk CTRL+1, eller KOMMANDO+1 på Mac), og gå deretter til Beskyttelse og fjern Låst.

Hva er absolutt cellereferanse?

Noen ganger ønsker du ikke at cellereferansene skal endre seg når du kopierer celler. Du kan da benytte deg av det vi kaller for absolutte referanser. En absolutt referanse inneholder dollar og kan se slik ut, $E$1.

Hvordan låse en celle i Excel på Mac?

Lås celler for å beskytte dem i Excel for Mac
 1. Merk cellene du vil låse.
 2. Klikk Celler på Format-menyen, eller trykk.
 3. Klikk fanen Beskyttelse, og kontroller at det er merket av for Låst.
 4. Hvis det er celler som skal låses opp, merker du dem.
 5. Klikk Beskytt ark eller Beskytt arbeidsbok på Se gjennom-fanen.

Hvordan gjenta en formel i excel?

Gjør ganske enkelt følgende: Merk cellen med formelen og de tilstøtende cellene du vil fylle ut. Klikk Hjem > Fyll, og velg enten Ned,Høyre,Oppeller Venstre. Hurtigtast: Du kan også trykke CTRL+D for å fylle ut formelen nedover i en kolonne, eller CTRL+R for å fylle ut formelen til høyre i en rad.

Hvordan kopiere celler med formler i Excel?

Merk cellen som inneholder formelen du vil flytte. Klikk Hjem > Klipp ut (eller trykk CTRL +X). Merk cellen du vil at formelen skal være i, og klikk deretter Lim inn (eller trykk CTRL + V).

Hvordan lage en formel i excel?

Opprette en enkel formel i Excel
 1. Klikk i cellen i et regneark der du vil sette inn formelen.
 2. Skriv inn = (likhetstegn), etterfulgt av konstantene og operatorene (opptil 8192 tegn), som du vil bruke i beregningen. I dette eksempelet kan du skrive inn =1+1. Obs!:
 3. Trykk på ENTER (Windows) eller RETURN (Mac).

Hvordan lage if setning i Excel?

Bruk HVIS-funksjonen, en av de logiske funksjonene, for å returnere én verdi hvis en betingelse er sann, og en annen verdi hvis den er usann. Eksempel: =HVIS(A2>B2;”Over budsjettet”;”OK”) =HVIS(A2=B2,B4-A4,””)

Hva er formelen for typetall i Excel?

=MODUS(B3:E5) Typetallet – gir det tallet som gjentas flest ganger av tallene. = MEDIAN(B3:E5) Median – det midterste tallet når tallene er sortert i stigende rekkefølge.

Hva betyr semikolon i Excel?

Skill verdiene i ulike rader ved å bruke semikolon (;). Hvis du for eksempel vil angi verdiene 10, 20, 30 og 40 i én rad og 50, 60, 70 og 80 i raden under, angir du en 2-ganger-4-matrisekonstant: {10,20,30,40;50,60,70,80}.

Hvordan lage kolonner i Excel?

For å sette inn én enkelt kolonne: Høyreklikk på hele kolonnen til høyre for der du ønsker å legge til en ny kolonne, og velg Sett inn kolonner. For å sette inn flere kolonner: Velg det samme antall kolonner til høyre for der du ønsker å legge til nye. Høyreklikk på utvalget og velg Sett inn kolonner.

Hvordan Autosummere?

Merk en celle ved siden av tallene du vil summere, klikk på Autosummer på Hjem-fanen, og trykk deretter på ENTER, så er du ferdig. Når du klikker på Autosummer, settes det inn i en formel (som bruker SUMMER-funksjonen) for å summere tallene.

Hvordan bruke Summerhvis?

Formelen =SUMMERHVIS(B2:B5, “John”, C2:C5) summerer for eksempel bare verdiene i området C2:C5 der de tilsvarende cellene i området B2:B5 er lik “John”. Hvis du vil summere celler basert på flere vilkår, kan du se SUMMER.

Hvordan fjerne nuller i Excel?

Gå til Hjem-fanen og klikk på pilen ved siden av Betinget formatering > Merk celler-regler > Lik. Skriv inn 0 i boksen til venstre. Velg Egendefinert format i boksen til høyre. Klikk fanen Skrift i dialogboksen Formater celler.

Hvordan telle ord i Excel?

Hvis du vil telle antall ord i en celle der ordene er atskilt med et mellomrom, gjør du følgende:
 1. Start Excel, og åpne deretter en ny arbeidsbok.
 2. Skriv inn følgende på ark1: AsciiDoc Kopier. A1: The car drove fast A2: =IF(LEN(TRIM(A1))=0,0,LEN(TRIM(A1))-LEN(SUBSTITUTE(A1,” “,””))+1)

Hvordan telle antall celler med tekst Excel?

Klikk Sett inn på Formler-fanen, pek på Statistisk, og klikk deretter en av følgende funksjoner:
 1. ANTALLA:Telle celler som ikke er tomme.
 2. ANTALL:Hvis du vil telle celler som inneholder tall.
 3. TELLBLANKE:Hvis du vil telle celler som er tomme.
 4. ANTALL. HVIS:Hvis du vil telle celler som oppfyller et angitt vilkår.

Hvordan telle unike verdier Excel?

Telle antall unike verdier ved hjelp av et filter
 1. Merk celleområdet, eller kontroller at den aktive cellen er i en tabell.
 2. Klikk Avansert i gruppen Sorter og filtrer i kategorien Data.
 3. Klikk Kopier til en annen plassering.
 4. Skriv inn en cellereferanse i Kopier til-boksen.
 5. Merk av for Bare unike poster, og klikk OK.

Leave a Comment