Hvordan finner man ut hvem som er fastlegen?

Du kan finne ut hvem fastlegen din er ved å gå inn på helsenorge. Du kan finne hvem som er fastlegen din på samme sted som du bytter fastlege. Du må ha bank id for å logge deg inn. Når du har logget inn kan du se at øverst på siden står det hvem som er din fastlege nå.

Kan man kontakte fastlege?

Du kan ta kontakt med fastlegen uten å være redd for dine helseopplysninger. De fire tjenestene med fastlegen er utviklet etter strenge krav til sikkerhet og personvern. Dette gjør at du trygt kan utveksle informasjon om dine sykdommer med legen.

Hva gjør du hvis du ikke har fastlege?

Det er kommunene som har ansvar for å sørge for legetjeneste til sine innbyggere. Hvis man ikke er fornøyd med den bistanden som gis av kommunen, er det altså mulig å se etter ledig liste i en annen kommune eller bruke legevakta.

Hvordan finner man ut hvem som er fastlegen? – Related Questions

Kan man dra til legen uten fastlege?

Man har ikke egentlig rett på å komme til en annen fastlege enn sin egen. Så i prinsippet må du da dra hjem til kommunen der du har fastlege. Man kan ellers høre med legevakten. Man kan forklare hvorfor man ikke kan dra til fastlegen og be om å få komme til legevakten.

Hvor mye koster det å gå til legen?

Egenandeler og frikort
Lege Egenandel dagtid
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt 160 kroner
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin 212 kroner
Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon over 20 minutt (per påbegynt 15 minutt) 10 kroner
Sykebesøk fra allmennlege/legevakt 223 kroner

Hvor mange har ikke fastlege?

En rekke kommuner sliter med å rekruttere fastleger, og en ny kartlegging utført av Allmennlegeforeningen viser at over 235.000 innbyggere i dag mangler fastlege. Det betyr at hver 24. innbygger står uten fastlege.

Hvor lenge må man vente på fastlege?

Ulovlig lang ventetid

Du skal slippe å vente for lenge med for eksempel å få en kul erklært ufarlig, eller undersøkes videre. Kravet i fastlegeforskriften er at du normalt skal få time hos fastlegen innen fem virkedager.

Kan barn gå til fars fastlege?

Den eller de som har foreldreansvaret velger fastlege for barn under 16 år. Dersom fastlege ikke velges, plasseres barnet på samme liste som den eller de som har foreldreansvaret. Der foreldrene har felles foreldreansvar og samme adresse, plasseres barnet på samme liste som mor.

Hva skal til for å få legeerklæring?

Som hovedregel er det fastlegen du skal kontakte ved behov for legeerklæring. Men alle leger kan i prinsippet skrive en erklæring til deg, hvis de har tilgang til nok informasjon. Når det kommer til sykefravær må du som hovedregel kontakte legen den dagen du er syk (det vil si første sykedag).

Er begravelse gyldig fravær?

Begravelse av de nærmeste i familien er gyldig fravær.

Hvor mange timer er 10% fravær?

9,2 timers fravær vil utgjøre 10 prosent fravær.

Er bryllup gyldig fravær?

Velferdsgrunner som bryllup og begravelser

Gyldig dokumentasjon er en bekreftelse av årsaken utstedt av en person med kompetanse til å vurdere fraværsårsaken. Hvis det er vanskelig kan det være nok med en bekreftelse fra foreldre eller myndige elever for velferdsgrunner.

Skal i begravelse lønn?

Arbeidsmiljøloven gir en ingen rett til permisjon med lønn for å gå i begravelse, slik at dersom dere ikke har avtaler som gir deg rett til permisjon i slike tilfeller vil du heller ikke ha rett til lønn.

Har man krav på fri med lønn ved begravelse?

Rett til fri til å delta ved begravelse og lignende er velferdspermisjon, som ikke er nevnt i arbeidsmiljøloven.

Har man krav på fri ved dødsfall?

Ved dødsfall i nær familie, eller andre som har stått arbeidstaker særlig nær, kan det innvilges inntil 5 dager i tilknytning til dødsfallet, begravelse, bisettelse, urnenedsettelse. Det vil også kunne inkludere nødvendig reisetid til det stedet hvor begravelse finner sted.

Kan man sykemelde seg ved dødsfall?

Unngå bruk av egenmelding ved dødsfall

En egenmelding gjelder egen sykdom, og er et tillitsbasert system mellom deg, din arbeidsgiver og NAV og skal derfor unngås ved dødsfall. Sorg defineres ikke som en egen diagnose og legen kan ikke melde inn dette som sykemeldingsårsak.

Kan sjefen nekte meg fri?

Arbeidsgiver kan som utgangspunkt ikke å nekte lovfestet permisjon. Noen av de lovfestede permisjonene er en ubetinget rett arbeidstaker har, mens det i noen få tilfeller er åpnet for at arbeidsgiver kan gjøre noen vurderinger.

Kan man få sykemelding for dødsfall?

OPPSØKER FASTLEGEN.

Sorg er i dag ikke en sykmeldingsgrunn i seg selv og utløser ikke rett til sykepenger. Dette betyr at fastleger må finne en alternativ løsning. Mange fastleger benytter ofte kategorier innenfor psykiatrisk diagnostikk, for eksempel P02 Akutt belastningslidelse.

Kan far være hjemme når mor er syk?

for familier med en hjemmearbeidende omsorgsperson. Blir omsorgspersonen, vanligvis mor, så syk at hun ikke kan passe barnet, har far bare rett til permisjon uten lønn. Også foreldre som begge er yrkesaktive og som har en barnepasser som blir syk, vil kunne ha behov for å være hjemme.

Leave a Comment