Hvordan få autorisasjon som helsepersonell?

I Norge skal utdanningsstedet ditt som hovedregel søke om autorisasjon for deg. Sjekk med utdanningsstedet eller fylkeskommunen om de søker om autorisasjon for deg. Det skjer gjennom en automatisk prosess som gir deg autorisasjon samme dag som du betaler gebyret.

Hvordan bli autorisert helsefagarbeider?

Siden hjelpepleierutdannelsen ikke lenger eksisterer i Norge, må du isteden søke om autorisasjon som helsefagarbeider. Dersom du allerede har autorisasjon som hjelpepleier og ønsker å konvertere denne til autorisasjon som helsefagarbeider, kan du søke om dette i Altinn.

Hvem kan frata helsepersonell autorisasjonen og hvordan gjøres det?

Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, vesentlig mangel

Hvordan få autorisasjon som helsepersonell? – Related Questions

Hva er formålet med autorisasjon?

En autorisasjon er en bekreftelse fra offentlige myndigheter på at de formelle og faglige krav til yrkestittelen er oppfylt. Offentlig autorisasjon gir rett til å benytte beskyttet tittel etter § 74 og er et styringsmiddel for helsemyndighetene, jf. § 3.

Hvem gir autorisasjon?

Helsedirektoratet gir autorisasjon og lisens til helsepersonell.

Hvem må ha autorisasjon?

Helsedirektoratet har ansvaret for å gi autorisasjon til regulerte yrker i helsesektoren som for eksempel lege, psykolog, sykepleier, fysioterapeut, farmasøyt, bioingeniør, helsefagarbeider med flere. NOKUT har ansvaret for å vurdere yrkeskvalifikasjoner til lærere og barnehagelærere med utdanning fra utlandet.

Hvordan få autorisasjon som lege?

For å bli lege, må du gjennomføre det 6-årige profesjonsstudiet i medisin. Etter seks år får du autorisasjon som lege, og etter medisinstudiet kan du spesialisere deg innen mer spesifikke deler av medisinen.

Kan man jobbe uten autorisasjon?

Autorisasjon er ingen betingelse for å arbeide i helse- og omsorgstjenesten eller for å omfattes av lovens definisjon av helsepersonell, se § 3. Men etter § 74 er det forbudt for personer uten autorisasjon å benytte beskyttet yrkestittel.

Hvor lang tid tar det før man får autorisasjon?

Ifølge Helsedirektoratet, som er de som behandler søknader om autorisasjon, så er behandlingstiden for dette ca 6 uker for personer med utdanning fra Norge.

Hvordan sjekke om man har autorisasjon?

Sjekk om du er registrert i Helsepersonellregisteret
 1. Gå inn på Helsedirektoratet.
 2. Skriv inn fødselsdato og etternavn.
 3. Er du registrert her vil navn og autorisasjon fremkomme (eks. Kari Normann, Bioingeniør 22.9.1992 – 28.12.2044). Du trenger da ikke å følge opp saken videre.

Hva er forskjell på lisens og autorisasjon?

Autorisasjon og lisens: Hva er forskjellen? Autorisasjon gir fulle rettigheter til å utføre yrket inntil fylte 80 år. Lisens gir en begrenset rettighet til å utføre yrket, og er som oftest tidsbegrenset.

Hvilke yrker er autorisert helsepersonell?

Helsepersonelloven § 74 fastsetter at det bare er de som har norsk autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning som kan benytte de yrkestitlene som omfattes av loven.

Dette gjelder disse yrkesgruppene:

 • ambulansearbeider.
 • apotektekniker.
 • audiograf.
 • bioingeniør.
 • ergoterapeut.
 • fotterapeut.
 • fysioterapeut.
 • helsefagarbeider.

Hvordan får man autorisasjon?

Hvordan får man autorisasjon? Den aktuelle utdanningen må være fullført og bestått. Søkeren må i tillegg være under 75 år og ikke ha vist seg uegnet for yrket. Personer med eksamen fra andre land kan også søke om godkjenning på visse vilkår.

Hvem utsteder autorisasjon?

Det er Helsedirektoratet som utsteder bekreftelse på autorisasjoner, lisenser og spesialistgodkjenninger som helsepersonell og Certificate of Current Professional Status (CCPS). Se også egen artikkel her på nettstedet om autorisasjon, lisens, spesialistgodkjenning, forskrivningsrett og bekreftelser.

Hva betyr det å være autorisert?

Autorisasjon betyr at utøvelsen av yrket/profesjonen er lovregulert. Det vil si at det kreves en offentlig godkjenning for å kunne utøve yrket.

Hvem er Autorisasjonsansvarlig?

Virksomhetens leder er autorisasjonsansvarlig og har ansvaret for sikkerhetsmessig ledelse og kontroll av autoriserte personer.

Hvordan få norsk autorisasjon som sykepleier?

Alle som søker om norsk autorisasjon som helsepersonell skal gjennomføre og bestå kurs i nasjonale fag. Kurs i nasjonale fag gir kunnskap om oppbygning av norsk helse- og omsorgstjeneste, helse-, trygde- og sosialrett, kulturforståelse og nasjonale satsningsområder.

Hvordan få autorisasjon som ambulansearbeider?

Følgende krav må oppfylles før du kan søke om autorisasjon som ambulansearbeider:
 1. Autorisasjon/godkjenning som sykepleier.
 2. Minst 2 års praksis fra ambulansetjeneste i 100 % stilling (alternativt 50 % i 4 år) etter endt sykepleierutdanning.
 3. Kurs i AMLS (Advanced Medical Life Support)

Hvor mye tjener man som ambulansearbeider?

Du kan se oversikten over gjennomsnittslønnen for ambulansearbeidere her . I 2019, er denne medianlønnen (et slags gjennomsnitt). 538.800 kr i året, før skatt.

Leave a Comment