Hvordan er det å jobbe som innkjøper?

Som innkjøper har du ansvaret for å bestille varer, utstyr eller tjenester som bedriften du jobber for trenger. Hvilke varer og tjenester du har ansvaret for å bestille vil variere ut ifra hvor du jobber.

Hva gjør en innkjøpsansvarlig?

En innkjøpssjef er ansatt i en bedrift, virksomhet eller annen organisasjon som er ansvarlig for kjøp eller godkjenne oppkjøpet av varer og tjenester som trengs av selskapet. Stillingens ansvar kan være den samme som for en kjøper eller innkjøpsagent, eller kan omfatte bredere tilsyns-eller ledelsesoppgaver.

Hvilken utdanning for å bli innkjøper?

Innkjøpernes utdanningsbakgrunn kan variere etter hvilken type bedrift eller hvilken næring de arbeider i. Det finnes ingen spesifikke krav til utdanning for innkjøpere. Generelt vil det kreves inngående kunnskap om bransjen man skal jobbe i , og det er vanlig med en utdannelse innen økonomi eller tekniske studier.

Hva gjør en strategisk innkjøper?

Som strategisk innkjøper vil du ha ansvaret for å lede og gjennomføre innkjøpsprosesser fra behov til kontrakt, samt oppfølging gjennom kontraktens levetid.

Hvordan er det å jobbe som innkjøper? – Related Questions

Hva gjør en kategorisjef?

Gjennomføre forbruker-, markeds- og konkurrentanalyser og bruke disse som grunnlag for beslutninger innen din kategori. Analysere salg, kostnadsutvikling og lønnsomhet. Være en sparringspartner og faglig ressurs for butikkene.

Hvorfor kategoristyring?

Å jobbe med kategoriutvikling over tid vil gi stadig bedre innsikt i forbedringsmuligheter internt og ikke minst om de muligheter som finnes i leverandørmarkedet. Erfaring viser at gevinstpotensialet ved kontinuerlig utvikling av kategorier er betydelig.

Hva er et innkjøp?

Innkjøp er prosessen med å identifisere leverandører av varer og tjenester bedriften trenger, i den hensikt å skaffe seg tilgang til disse nødvendige eksterne ressursene på forretningsmessige, bærekraftige og etiske betingelser.

Hva er en rammeavtale?

Ein rammeavtale er ein avtale mellom éin eller fleire oppdragsgivarar og éin eller fleire leverandørar som har til formål å fastsette kontraktsvilkåra for dei kontraktane som skal inngåast i løpet av den perioden rammeavtalen varer.

Hva betyr å avrope?

Bestilling av en vare eller tjeneste som en tidligere har inngått avtale (rammeavtale) om.

Hva er en minikonkurranse?

Minikonkurranse innebærer en ny (forenklet) konkurranse mellom alle rammeavtaleleverandørene, i samsvar med nærmere angitte prosedyrer som sikrer forutberegnelighet, likebehandling og gjennomsiktighet.

Er en rammeavtale bindende?

Rammeavtale er en avtale som fastsetter visse hovedtrekk, men ikke inneholder detaljerte bestemmelser eller avtale om gjennomføring. Utfyllende regler blir fastsatt på et senere tidspunkt, men vilkårene i rammeavtalen skal i alminnelighet være bindende for partene.

Hvor lenge kan en rammeavtale vare?

En rammeavtale kan, som hovedregel, ikke vare mer enn 4 år. Anskaffelsesforskriften setter ingen tilsvarende begrensninger på andre typer avtaler. Foreligger særlige grunner kan også rammeavtaler vare mer enn 4 år.

Hva er en parallell rammeavtale?

Parallelle rammeavtaler er rammeavtaler med flere leverandører om den samme kontrakten. Avtalene må gjelde leveranser som kan være substitutt for hverandre.

Hva er en Avropsavtale?

Avropsbestillinger gjøres i henhold til en rammeavtale, og derfor kalles den også en avropsavtale. Avtalen er en overenskomst mellom kunde og leverandør om et fast innkjøp, vanligvis i form av et minimumsmengde per år.

Hvor legges anbud ut?

Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. Nettsiden skal hjelpe oppdragsgivere med å lage og publisere kunngjøringer i samsvar med regelverket, og gjøre det enkelt for leverandører å finne relevante konkurranser i offentlig sektor.

Hva er grensen for anbud?

For statlige myndigheters vare- og tjenestekontrakter og plan- og designkonkurranser er terskelverdien 1,3 millioner kroner ekskl. mva. For andre oppdragsgiveres vare- og tjenestekontrakter er terskelverdien 2 millioner kroner ekskl. mva.

Hva er forskjell på Doffin og Mercell?

Fribrukere får kun tilgang til publiserte anbud i Doffin. Mercell-kunder får både tilgang til alle publiserte anbud i Doffin samt en rekke unike anbud kun i Mercell. Disse unike anbudene tilsvarer opp mot 60 % ekstra i forhold til anbudene i Doffin.

Hvordan skrive gode tilbud?

Slik lager du et godt tilbud
  1. Ta kontakt med kunden.
  2. Sjekk ut konkurrentene.
  3. Din plass i markedet.
  4. Følg eventuelle formelle krav og regler.
  5. Vis rabattene.
  6. Lag en plan for å følge opp tilbudet.
  7. Prisnivået er ikke alt.
  8. Pass på rettskriving og utforming.

Hvordan takke ja til et anbud?

Start med å si takk til den som har gitt deg tilbudet. Få fram at du virkelig setter pris på tilbudet, og si det på en måte som viser at du har respekt både for organisasjonen det gjelder og personen som har gitt deg tilbudet. Fortell så ærlig som du synes du kan om hvorfor du sier nei takk.

Hvordan svare på et anbud?

Slik skriver du gode anbud

Skriv kort og konkret – teksten skal være lettlest og forståelig. Unngå fagtermer som er vanskelig å forstå. Svar på punktene i konkurransegrunnlaget og tildelingskriteriene – det gjør det lett for oppdragsgiver å se at det de etterspør er ivaretatt. Vær nøye og les korrektur.

Leave a Comment