Hvordan dokumentere internkontroll?

Virksomhetens arbeid med helse, miljø og sikkerhet skal dokumenteres skriftlig. Det skal gå tydelig fram av dokumentasjonen hvem som har ansvar for å kartlegge og vurdere risiko, og gjennomføre tiltakene.

Hvordan gjennomføre internkontroll?

Hvordan gjennomføre internkontroll i praksis
 1. Skaff kunnskap.
 2. Ledelsen har ansvaret.
 3. Formålet med internkontrollen.
 4. Få oversikt og vurder lovlighet, nødvendighet og proporsjonalitet.
 5. Beskrive overordnede rammer.
 6. Identifisere plikter.
 7. Utarbeide rutiner.

Hva inngår i internkontroll?

Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at boligselskaper planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder virksomheten sin i samsvar med helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Alle borettslag og sameier skal gjennomføre internkontroll, for å ivareta sikkerheten og skape et godt og trygt bomiljø.

Hvordan dokumentere internkontroll? – Related Questions

Er det plikt til internkontroll?

Alle virksomheter er pliktige til å innføre og utøve internkontroll uavhengig av antall ansatte i virksomheten, virksomhetens størrelse og omsetning, jf. § 4. I vedlegg A er internkontrollforskriften § 5 2. ledd gjengitt.

Hvem har ansvar for internkontroll?

Først og fremst er internkontroll arbeidsgivaren sitt ansvar, men alle tilsette har både rettar og plikter i samband med HMS-arbeidet.

Hva er internkontroll og hvorfor er det viktig?

Det korte svaret på det er at vi skal ha internkontroll fordi det står i loven. Det litt lenger svaret er at vi skal ha god internkontroll fordi det er god ledelse, fordi det lønner seg og fordi det skaper kvalitet og trygghet.

Hva sier arbeidsmiljøloven om internkontroll?

§ 3.

I denne forskrift betyr: Internkontroll: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetenes aktiviteter planlegges, organiseres, utføres, sikres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Hvorfor har bedrifter internkontroll?

Hensikten med god internkontroll er å forebygge uønskede hendelser, oppnå et godt arbeidsmiljø, lavt sykefravær, høy sikkerhet, god lønnsomhet og minimale utslipp.

Hva skal en HMS plan inneholde?

Hva må være med i en HMSplan?
 • Beskrivelse av aktuelle lover og forskrifter.
 • Risikovurdering.
 • Forebyggende aktiviteter.
 • Planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.
 • Nødvendige sjekklister.
 • System for avvikshåndtering og dokumentasjon av utførte tiltak.

Hvem skal ha internkontroll?

Krav til internkontroll

HMS-kravene gjelder alle bedrifter som sysselsetter arbeidstakere. Det betyr at uansett om det er snakk om én eller 100 ansatte, så må en bedrift ha et internkontrollsystem.

Hvor omfattende skal internkontrollen være?

Internkontrollen skal tilpasses virksomheten både omfangs- og innholdsmessig. · Små bedrifter med lite risikofylt aktivitet behøver ikke noe omfattende system. · For større virksomheter med høyere risiko blir arbeidet mer omfattende.

Hva er forskjellen på HMS og SHA?

HMS omfatter helse, miljø og sikkerhet i alle arbeidssammenhenger, og er noe alle norske arbeidsplasser må forholde seg til. SHA derimot, er spesifikt for bygg- og anleggsbransjen.

Kan byggeleder være SHA koordinator?

Vi påtar oss oppdrag som innleid SHAkoordinator (KU) for offentlige og private byggherrer , for mindre prosjeter kan også rollen som SHA koordinator , (KU) og Byggeleder kombineres.

Hva er KU og KP?

Byggherrens ansvar om oppfølging av SHA, som pålegges i Byggherreforskriften, vil ofte ivaretas gjennom egne roller som byggherrens representant, koordinator for prosjekterende (KP) og koordinator for utførelse (KU).

Hvem skal lage SHA plan?

Det er byggherre som har ansvar for å lage en SHAplan før prosjektet starter. Sammen med den som står ansvarlig i selve utføringen av arbeidet, skal ansvarlig for prosjektet informere byggherre om avvik fra planen.

Hvordan utføre risikovurdering?

Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen: Hva kan gå galt? Hva kan vi gjøre for å forhindre dette? Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Hva står SHA?

SHA-begrepet

Begrepet «sikkerhet, helse og arbeidsmiljø» (SHA) er forankret i forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften).

Hvem skal sende inn forhåndsmelding?

Hvem skal sende inn forhåndsmelding? Det er byggherren som skal sørge for å sende forhåndsmeldingen til Arbeidstilsynet. Er byggherren forbruker, er det den virksomheten som skal utføre bygge- eller anleggsarbeidet, som skal sende inn forhåndsmeldingen.

Når er det krav om SHA plan?

Kommentar til BHF § 8c) sier: «SHAplanen skal, før oppstart av bygge- eller anleggsarbeidene, inneholde spesifikke tiltak for de arbeidene som kan medføre fare for liv eller helse, og som ikke kunne planlegges eller prosjekteres bort.

Leave a Comment