Hvordan bruke sitat i tekst?

Et sitat er en ordrett gjengivelse av noe en annen har skrevet eller sagt. Er sitatet på opp til tre linjer, skal det stå i anførselstegn. Er det lengre, skal det stå som eget avsnitt og med innrykk.

Hvor mange ord i et sitat?

APA direkte sitat
 • Kort sitat (mindre enn 40 ord): Eit kort sitat på mindre enn 40 ord skal skrivast i løpande tekst med sitatteikn (hermeteikn).
 • Langt sitat (40 ord eller meir):
 • Når deler av eit sitat vert utelate:
 • Skarpe klammer og kursiv:

Hvordan markere et sitat?

Eit sitat inni eit anna sitat bør helst markerast med enkle hermeteikn. Vanlege markerer vi til vanleg med doble hermeteikn, som « » eller “ ”. Dette er rett: Han sa: «No må de kome og ete middag.»

Hvordan bruke sitat i tekst? – Related Questions

Hvordan skrive direkte sitat?

Ved direkte sitat skal du alltid oppgi forfatter, år og sidetall i teksten. I tillegg skal dette oppgis i en referanseliste. Ved parafering skal du også oppgi forfatter og år for publiseringen, sidetallet skal oppgis hvis det er mulig.

Når skal man sitere?

Du skal referere til kildene du bruker når du siterer direkte (da skal du også ha med sidehenvisning), men også når du henter ideer eller poenger eller viser til funn uten å sitere direkte.

Skal sitat stå i kursiv?

Sitater skal ikke stå i kursiv. Ikke oversett sitater. Var svært nøye når dere skriver av sitatene.

Hvordan markere tittel?

Titler på bøker og tidsskrifter skal stå i kursiv, ikke i anførselstegn. Titler på artikler, enkelte kapitler, dikt osv., som ikke er utgitt som egne publikasjoner, settes derimot i anførselstegn. Litteraturlisten skal som hovedregel inneholde referanse til de tekstene som det faktisk er referert til i oppgaven.

Skal komma være før eller etter anførselstegn?

Anførselstegn. Punktum, spørsmålstegn og utropstegn skal som hovedregel stå mellom anførselstegnene. Komma kommer etter siste anførselstegn (hvis det ikke hører med i et sitat).

Hvordan ser anførselstegn ut?

Anførselstegn eller sitattegn (kalles også gåseøyne) er tegn som brukes for å uttrykke tale eller sitater eller for å vise noe som blir omtalt på en spesiell måte. tankestrek ( –, —, m. fl. )

Hvordan skrive sitattegn?

Anførselstegn kalles også sitattegn, gåseøyne eller hermetegn. Det anbefales at man bruker anførselstegnene « og ». Disse tegnene er så å si enerådende i tradisjonell norsk typografi.

Hva heter de forskjellige tegnene?

Tegn
 • Aksentteikn.
 • Apostrof.
 • Bindestrek.
 • Hermeteikn.
 • Kolon.
 • Komma.
 • Punktum.
 • Semikolon.

Hvordan få promille tegn på pc?

ALT+0147 “ Se en egen side om anførselstegn. ALT+0148 ” Se en egen side om anførselstegn. ALT+0149 • Kule (bullet). ALT+0150 – Vanlig tankestrek.

Hva betyr >

Det skal være mellomrom før og etter disse tegnene! Det mest avgjørende er på hvilken side av tegnet tallet står, men det mest logiske og vanlige er å skrive tallet som er større enn eller mindre enn noe på høyre side av tegnet.

Hvordan få apostrof over e på Mac?

Mange vet ikke forskjell på apostrof og aksent. Tegnet apostrof får du skrevet ved å holde Alt-tasten nede mens du taster 0146 på det numeriske tastaturet (alt-m på Mac).

Hvordan få tegn på Mac?

Skriv inn spesialtegn og symboler
 1. Klikk i teksten der du vil plassere tegnet, og velg deretter Rediger > Emoji og symboler (eller trykk på Kontroll-Kommando-mellomromstast). Tegnvisning vises der du klikket.
 2. Gjør ett av følgende for å finne et tegn:
 3. Klikk på et tegn for å sette det inn i teksten.

Hvordan få strek over e på IPhone?

Skriv inn tegn med aksent eller andre tegn

Når du skriver, trykker og holder du på den relevante bokstaven eller det relevante tallet eller symbolet på tastaturet. Hvis du for eksempel vil skrive inn en é, trykker og holder du på e-tasten og flytter fingeren for å velge en variant.

Hvor finner man tegnet for paragraf på IPhone?

@Politiadvokaten hold inn &-tegnet på IPhone og denne § popper opp.

Hvor er alt på Mac?

Alt (kalt option på Mac OS) er tasten som ligger til venstre for mellomromstasten på normale tastaturer. Tasten er en modifiseringstast som kan endre funksjonen til andre taster, ved at en holder Alt nede samtidig som en trykker den andre tasten.

Hvor lenge har man garanti på Mac?

Garanti. Apples begrensede garanti dekker Mac og Apple-merket tilbehør som følger med i esken, mot produksjonsfeil i ett år fra datoen du kjøpte produktet.

Leave a Comment