Hvordan blir man statsadvokat?

I Norge har en statsadvokat juridisk embedseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap, og normalt minst ti års arbeidserfaring etter fullført utdannelse, gjerne som advokat/advokatfullmektig, politijurist (politifullmektig, politiadvokat) eller dommer/dommerfullmektig.

Hva er forskjell på riksadvokat og statsadvokat?

Statsadvokat er en embetsmann som utøver påtalemyndighet under riksadvokatens ledelse. I saker om lovbrudd med strafferamme over ett år, er det som utgangspunkt statsadvokaten som innen sitt embetsdistrikt avgjør tiltalespørsmålet dersom myndigheten ikke hører under Kongen eller riksadvokaten.

Hvordan få jobb i påtalemyndigheten?

Hvis du skal søke jobb i Den høyere påtalemyndighet må du registrere din søknad på Jobbnorge.no. Her skriver du søknaden, registrerer din CV og legger ved elektroniske attester og vitnemål. Vi oppfordrer til at det gis utfyllende informasjon i søknaden.

Hvordan blir man statsadvokat? – Related Questions

Hvor mye tjener en politi advokat?

For endel år siden fikk statsadvokatene et kraftig lønnshopp, slik at de nå normalt ligger over en million i året. Politiadvokatene derimot, starter gjerne rundt 550.000-600.000.

Hva tjener man som politi?

Gjennomsnittlig årslønn for politibetjenter i 100 % stilling ligger på omtrent 610 000 kroner i året, noe som tilsvarer nesten 51 000 kroner i måneden. Når man inkluderer gjennomsnittlig overtidsbetaling med grunnlønna ligger årlig gjennomsnittslønn for politibetjenter på 628 000 kroner.

Hvem er en del av påtalemyndigheten?

Påtalemyndigheten, offentlig myndighet som er organisert for å påtale straffbare handlinger – å utøve påtalemyndighet. Landets øverste påtalemyndighet er Riksadvokaten, som har den daglige ledelse av påtalemyndigheten.

Hvem er i påtalemyndigheten?

Påtalemyndigheten i Norge består av tre nivåer: Påtalemyndigheten i politiet, som består av politifullmektiger, politiadvokater og politimestere; statsadvokatene og Riksadvokaten. Statsadvokatene og Riksadvokaten utgjør den høyere påtalemyndighet. Riksadvokaten er øverste leder av påtalemyndigheten.

Hva er en påtaleunnlatelse?

Påtaleunnlatelse er at påtalemyndigheten avgjør at tiltale ikke reises mot mistenkte/siktede, selv om saken anses som godt nok bevist til å ta ut tiltale. Påtaleunnlatelse forutsetter således at mistenkte/siktede er skyldig i en straffbar handling, som politiet unnlater å påtale.

Hva er påtalemakten?

Påtalemakta er etter norske reglar den offentleg instansen som leiar etterforskinga av lovbrot, avgjer om saka skal fremjast for domstolane som straffesak, det vil seie avgjer om det skal reisast tiltale mot den som politiet har peika ut som straffskuldig i saka, står for aktoratet (prosederer for påtalemakta) under

Hva er et aktorat?

Aktorat er aktors (anklagerens) verv i en offentlig straffesak. Aktoratet utføres av anklageren i en offentlig straffesak, og utføres som regel av påtalemyndigheten representert ved Riksadvokaten, statsadvokaten eller en politijurist.

Hva vil det si å være tiltalt?

Tiltale, eller tiltalebeslutning, er et anklagedokument i straffesaker. Det er påtalemyndigheten som utformer anklagene. Anklagedokumentet legges frem for domstolen, når domstolen skal ta stilling til om den anklagede (den tiltalte) er skyldig. Tiltalebeslutningen angir temaet for hva domstolen skal ta stilling til.

Hva menes med aktor?

Aktor er en anklager. I norsk rett betegnelse på påtalemyndighetens representant i en straffesak når den behandles for retten.

Er aktor en advokat?

I land som er vanlige , er en aktor bredt definert som en advokat som representerer en hvilken som helst part, og i en snevrere forstand refererer begrepet til en advokat som representerer staten.

Kan man lese dommer på nett?

På Lovdatas åpne nettsted har du tilgang til nye avgjørelser avsagt av Høyesterett og lagmannsrettene. Du finner også norske sammendrag av et utvalg avgjørelser fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. ℹ Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Hvem kan være forsvarer?

Som forsvarer ved Høyesterett kan bare brukes advokater med møterett for Høyesterett; ved de andre domstolene kan enhver advokat, og med rettens særskilte tillatelse «annen skikket person», normalt en advokatfullmektig, brukes som forsvarer.

Kan en advokat nekte å forsvare?

Advokaten skal vise retten respekt og høflighet, men samtidig forsvare sin klients interesser ærlig, uten frykt og uten hensyn til egne interesser eller konsekvenser for seg eller andre. Advokaten har både rett og plikt til å utøve kritikk av retten i en sømmelig form.

Har man rett på advokat i avhør?

Hvis du er mistenkt eller siktet i en sak og skal i avhør, har du rett til å ha med deg en advokat; en forsvarer. I noen tilfeller blir forsvareren betalt av det offentlige, andre ganger må du selv dekke kostnadene.

Hvor lang tid bruker politiet på en sak?

Det finnes i utgangspunktet ingen konkret grense for hvor lenge en person kan ha status som mistenkt eller siktet før saken blir henlagt eller før den blir avgjort i retten. Det fremgår imidlertid av straffeprosessloven § 226 siste ledd at etterforskningen “skal gjennomføres så raskt som mulig”.

Har politiet lov til å lyve?

I påtaleinstruksen § 8-2 står det at politiet i avhør ikke skal bruke “Løfter, uriktige opplysninger, trusler eller tvang”. Dette betyr at politiet ikke har lov til å lyve om bevisene for å lure noen til å tilstå et lovbrudd.

Leave a Comment