Hvordan blir man lektor med opprykk?

SVAR: Hvis du har tatt 60 studiepoeng eller mer i tillegg til et 5-årig lektorprogram, vil du når du er ferdig ha 360 studiepoeng inkludert godkjent master og PPU. Da fyller du kriteriene for å lønnes som lektor med tilleggsutdanning (KS-området)/lektor med opprykk (Oslo kommune).

Hva er forskjellen på adjunkt og lektor?

For eksempel har adjunkt samlet godkjent utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende 4 års normert studietid. Adjunkt med opprykk (eller tillegg), har samlet har godkjent utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende 5 års normert studietid. Lektor har mastergrad eller hovedfag på 5 år.

Hvor mye tjener man som rektor?

I snitt hadde de «offentlige» rektorene en inntekt på 892 000 kroner, mot 882 000 kroner blant deres rektorkollegaer ved de private institusjonene, skriver Universitas.

Hvordan blir man lektor med opprykk? – Related Questions

Hvilke lærere tjener mest?

Adjunkter med tilleggsutdanning er den klart største stillingsgruppen i skolene. De har nå en gjennomsnittslønn på 620 000 kroner i året inkludert alle tillegg.

Hvor mye tjener en lærer med mastergrad?

460.000 og tjener minimum 537.000 med ti års ansiennitet. En lektor (5 års masterstudium) har en startlønn på ca. 510.000 og vil tjene ca. 570.000 etter 10 år i læreryrket.

Hva tjener en rektor på ungdomsskole?

Der står det også at lønnen for en rektor/skoleleder er ca. 727.000,- i året, som er ca. 60.500,- i måneden. Dette er en såkalt “medianlønn”, et slags gjennomsnitt på midten av hva alle tjener, så det kan være mulig å tjene både litt mindre og litt mer enn dette.

Hva må man ha for å bli rektor?

Det er vanlig at skolelederen har lærerutdanning, og mange har også videreutdanning innen ledelse. Flere kommuner og fylkeskommuner tilbyr tilrettelagte utdanningsløp for dem som ønsker å utdanne seg til skoleleder i etterkant av pedagogisk utdanning.

Hvor mye tjener en universitetslektor?

Universitets- og høyskolelektorer i staten tjener i drøyt 629 000.

Hvem er sjef for rektor?

Både rektor og lærerne er ansatte i kommunen, og i kommunen jobber det noe som heter skolesjef. Denne personen er sjef over alle rektorene på alle grunnskolene i kommunen.

Hva tjener avdelingsleder i skolen?

Garantilønn for avdelingsleder grunnskole er kr. 679 000 per 1. august 2021.

Hvor mye tjener man som lærer?

Det finnes det også offisielle tall på fra Norsk Lektorlag: Adjunkt med tilleggsutdanning: 556 900 kroner. Lektor: 590 200 kroner. Lektor med tilleggsutdanning: 608 900 kroner.

Hva tjener en inspektør i skolen?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Jeg antar et sted fra 650 000 kroner per år. Litt avhengig av utdanning og ansiennitet .

Hva er en god lønn i Norge?

Tabell 2. Månedslønn. Gjennomsnitt, median, nedre og øvre kvartil for valgte yrker. Kroner
Gjennomsnitt Øvre kvartil
2341 Grunnskolelærere 48 700 52 910
2611 Jurister og advokater 73 850 86 250
4110 Kontormedarbeidere 42 540 46 590
5223 Butikkmedarbeidere 35 000 38 020

1 more row

Hva tjener man som politi?

Gjennomsnittlig årslønn for politibetjenter i 100 % stilling ligger på omtrent 610 000 kroner i året, noe som tilsvarer nesten 51 000 kroner i måneden. Når man inkluderer gjennomsnittlig overtidsbetaling med grunnlønna ligger årlig gjennomsnittslønn for politibetjenter på 628 000 kroner.

Hva tjener en lektor i Oslo?

Dette skal du tjene som lektor i Oslo kommune
Lektor Lektor med opprykk Lønn
3-5 år 0-1 år 580.900
6-7 år 2-3 år 591.700
8-9 år 4-7 år 601.700
10-11 år 8 år 612.600

Kan man bli lektor uten master?

Det er flere måter å bli lektor på. Du kan ta lektorutdanning, femårig grunnskolelærerutdanning, eller en mastergrad i skolerelevante fag i tillegg til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Hvor mye tjener en lærer 2022?

Minstelønnen for lærere avhenger av utdanningen og stillingen man har, men er i 2022 som følger: 504 700 kroner i året (42 000 kroner i måneden) for adjunkt med tilleggsutdanning. 532 800 kroner i året (44 400 kroner i måneden) for lektor.

Blir man lektor med master i pedagogikk?

En lektor er en lærer med mastergrad og pedagogisk kompetanse som er kvalifisert til å undervise både i videregående skole og på ungdomstrinnet. Lektorutdanningen ved UiB gir deg dybdekunnskap i to fag, og det ene tar du også master i.

Hva er snittet for lektor?

Opptakskrav. Generell studiekompetanse og minimum 40 skolepoeng, samt et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer) og 3,0 i fellesfaget i matematikk (224 timer) fra videregående opplæring.

Leave a Comment