Hvordan beregning sykepenger for selvstendig næringsdrivende?

Som selvstendig næringsdrivende får du 80 prosent av sykepengegrunnlaget fra og med 17. sykedag. De 16 dagene telles fra du oppsøker lege, eller fra NAV får melding om arbeidsuførheten. Det beregnes ikke sykepenger av inntekt over seks ganger grunnbeløpet i folketrygden (6G) (for tiden 638 394 kroner).

Hva regnes med i sykepengegrunnlaget?

Sykepengegrunnlaget er den inntekten som sykepengene blir beregnet etter, se folketrygdlovens §§ 8-28 og 8-29. Det er primært lønn og varige tillegg som skyldes personlig arbeidsinnsats som skal regnes med i sykepengegrunnlaget.

Hvilke forsikringer trenger man som selvstendig næringsdrivende?

Du bør ha uføreforsikring, ansvarsforsikring og brann- og tyveriforsikring. Det finnes i tillegg flere forsikringer som kan være fornuftig å ha, slik som reiseforsikring og helseforsikring.

Hvordan beregning sykepenger for selvstendig næringsdrivende? – Related Questions

Hva kan man trekke fra på skatten enkeltmannsforetak?

Hva kan man trekke fra på skatten i enkeltmannsforetak? Når du driver enkeltmannsforetak i Norge kan du få skattefradrag på nesten alle kostnadene du har i driften. Det betyr at nesten alle kjøp i bedriften er med på gi mindre skatt. For at kjøp skal være med på å redusere skatten, må de bokføres i regnskapet.

Når er du selvstendig næringsdrivende?

For å fastslå om du driver næringsvirksomhet må man vurdere om din virksomhet: drives for egen regning og risiko. har et visst omfang. er egnet til å gå med overskudd over tid.

Hvilke forsikringer er obligatoriske?

Alle arbeidsgivere er lovpålagt å ha yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Yrkesskadeforsikringen gjelder for alle – både heltids- og deltidsansatte. Forsikringen dekker det økonomiske tapet hvis en ansatt får en yrkesskade.

Hva slags forsikring må alle ha?

Alle registrerte kjøretøy må ha lovpliktig ansvarsforsikring – uansett om kjøretøyet er i bruk eller ikke. Hvis du kjører på noen og mangler bilforsikring, kan du bli økonomisk ansvarlig for ulykken.

Hvilke forsikringer har jeg gjennom jobben?

Hvilke forsikringer kan jeg ha gjennom jobben?
  • Alle har yrkesskadeforsikring gjennom jobben. Jobben din er lovpålagt ha kjøpe yrkesskadeforsikring til deg.
  • Helseforsikring. Det finnes også en del personalforsikringer du kan ha gjennom jobben.
  • Livsforsikring.
  • Reiseforsikring.
  • Firmabil.
  • Sykelønn.

Hvor mye koster ansvarsforsikring?

Prisen på en ansvarsforsikring kan variere i stor grad, men vanligvis må du regne med å betale et sted mellom 1.000 og 3.000 kroner. Mange betaler også opp mot 5.000 kroner kun for ansvarsforsikringen, med tillegg for diverse forsikringsutvidelser.

Hva dekkes av ansvarsforsikring?

Ansvarsforsikringen dekker skade på personer, uten beløpsgrense, og skader på andres kjøretøy, bygninger og gjenstander med inntil 100 millioner kroner. Skader på egen bil er ikke dekket av ansvarsforsikringen. For å få dette dekket må du enten ha delkasko, som dekker noen skadetilfeller, eller kaskoforsikring.

Hvor mye er vanlig å betale i forsikringer pr mnd?

Husforsikring koster vanligvis mellom 6.000 – 25.000 krone per år. Innboforsikring koster normalt rundt 100 kroner i måneden. Bilforsikring koster gjennomsnittlig omtrent 15.000 kroner i året. Reiseforsikring koster vanligvis fra 1.000 til 1.500 kroner i året, dersom du kjøper helårsforsikring.

Hva dekker ansvarsforsikring bedrift?

Ansvarsforsikring er bedriftens “livsforsikring”, og kan hjelpe deg med å dekke tapet slik at du kan drive videre. Dekker økonomiske tap dersom bedriften kommer opp i erstatningsansvar. Dekker erstatningsansvaret om personer og ting blir skadet på grunn av feil/mangler på et produkt/vare.

Hva dekker Næringslivsforsikring?

Næringslivsforsikring er i utgangspunktet en brann-, vann- og innbrudds-/tyveriforsikring for bedriftens varer, maskiner og løsøre. Forsikringen kan også dekke avbrudd, maskinskade, spesielle verdigjenstander m.m. Forsikringsbeviset angir nærmere hva som er dekket.

Er det egenandel på ansvarsforsikring?

Ved bruk av ansvarsforsikring er det ingen egenandel på skade.

Hvilke forsikringer er vanlig å tegne for ansatte i privat sektor?

Som arbeidsgiver er det to forsikringer du er lovpålagt å tegne – yrkesskadeforsikring og tjenestepensjonsforsikring for dine ansatte. Det kan i tillegg være andre forsikringer som er pålagt ulike bransjer, men de to ovennevnte gjelder uansett bransje eller sektor.

Leave a Comment