Hvor mye tjener man som sekretær?

Begynnerlønn for en nyutdannet sekretær i 20-årene var i juni 2010 mellom kr 312 000 og kr 350 000, avhengig av evt. tidligere erfaring. Lønnsutvikling vil avhenge av personlige egenskaper og arbeidsinnsats, men en erfaren sjefssekretær i en ansvarlig og selvstendig stilling kan gjerne tjene rundt kr 500 000 eller mer.

Hva tjener en kontorleder?

Lønn: Stillingen lønnes som stillingsbetegnelse 1054 kontorsjef med årslønn fra kr 704.900 – 860.300 tilsvarende lønnstrinn 75 -82 per , avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Hva er en administrasjonsmedarbeider?

Service- og administrasjonsmedarbeidere utfører mange ulike administrative oppgaver. Som service- og administrasjonsmedarbeider kan du ha svært ulike arbeidsoppgaver avhengig av hvilken bedrift du jobber i. I all hovedsak dreier det seg om service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver.

Hvor mye tjener man som sekretær? – Related Questions

Hvor mange jobber på kontor?

Om lag 900 000 personer jobber på kontor nesten hele arbeidstiden. Kontorarbeid er vanlig i mange næringer. Det er spesielt utbredt innen faglig/vitenskapelig/teknisk virksomhet, offentlig administrasjon/trygd og informasjon/kommunikasjon.

Hva tjener man som butikkmedarbeider?

Ifølge Statistisk Sentralbyrå er gjennomsnittslønnen for en butikkmedarbeider på ca kr 380 000 i året. Dette er gjennomsnittstallet på tvers av alle butikkmedarbeidere i Norge.

Hva menes med administrative oppgaver?

Administrative oppgaver sin definisjon er oppgaver og aktiviteter som er en del av den daglige driften av en bedrift. De inkluderer å svare på samtaler, administrere korrespondanse, bestille forsyninger, og holde kontorområdet organisert og funksjonelt.

Hva gjør en administrasjonssekretær?

Vanlige oppgaver for de fleste administrasjonssekretærer inkluderer tekstbehandling, lyd, kopi, brevskriving, arbeider med telefon og e-post henvendelser, skape og opprettholde arkiveringssystemer, holde dagbøker, arrangere møter og avtaler og organisere reiser for ansatte.

Hva vil det si å administrere?

Administrere betyr å lede, styre eller forvalte. For eksempel administrerer man i en jobb som er knyttet til styringen av økonomi eller ledelse av personale. Man kan administrere en bedrift eller administrere et fond.

Hva gjør en administrasjonssjef?

Administrasjonssjefen vil ha ansvar for et bredt spekter av oppgaver. Du skal være en administrasjonsfaglig støtte for hele virksomheten, samt ansvarlig for oppfølging mot styret og eier. Ansvaret omfatter blant annet økonomisk langtidsplan, årlig melding, rapportering og årsregnskap.

Hvordan blir man sjef?

Det finnes ingen formelle utdanningskrav for å være leder. Noen ledere har lite utdanning, mens andre har lang utdanning og mye arbeidserfaring. Generelt stilles det imidlertid stadig strengere krav fra bedrifter som ansetter personer i lederposisjoner. Det finnes mange studieløp innenfor organisasjon og ledelse.

Hvem er øverste sjef i en kommune?

Kommunaldirektører i Danmark

I Danmark er kommunaldirektøren øverste leder for kommunens administrasjon, og rapporterer til den politiske ledelsen og de folkevalgte organene i kommunen.

Hva er en rådmann?

Ein rådmann er i Noreg den øvste leiaren for ein fylkeskommunal eller kommunal administrasjon. Rådmannen pliktar å sette i verk vedtok i kommunen sine politiske organ og å sørgje for at alle saker er greidde ut før dei blir lagt fram til politisk handsaming. I kommuneloven blir rådmann no nemnt som administrasjonssjef.

Hvem ansetter en rådmann?

Rådmannen ansettes av og rapporterer til kom- munestyret eller fylkestinget. Rådmannen har slik sett ingen enkeltperson å forholde seg til som sin arbeidsgiver, men et kollegialt organ.

Hva gjør en ordfører i kommunen?

En ordfører er valgt som leder av en kommune og som møteleder for kommunestyre eller tilsvarende folkevalgte organ. Dennes valgte stedfortreder kalles varaordfører.

Hva er det nye ordet for rådmann?

Kommuneloven av 2018, som trådte i kraft etter kommunestyrevalget i 2019, bruker tittelen kommunedirektør i stedet for administrasjonssjef. Det er fortsatt opp til hver enkelt kommune hvordan de vil betegne stillingen. Kommuner som ønsker det kan fortsatt betegne stillingen som rådmann.

Hvor mye tjener en rådmann?

Ved slutten av fjoråret var gjennomsnittlig årslønn i KS-området 541.600 kroner. For kommunedirektører og rådmenn i Norge var årslønnen på samme tidspunkt i overkant av 1,1 millioner kroner. Det er en økning på 15,7 prosent på fire år.

Hvem styrer i kommunen?

Ordfører er det høyeste tillitsvervet i en kommune, og det er ordføreren som leder møtene i kommunestyret og formannskapet. Kommuneadministrasjonen er en egen stab av fast ansatte personer som ledes av en rådmann. Administrasjonens oppgave er å forberede og iverksette det politikerne vedtar (lokalt og nasjonalt).

Hvem bestemmer over kommunen?

Kommunestyret er det øverste direkte folkevalgte organet i kommunen, og kommunestyret er ansvarlig for hele kommunens virksomhet. Det samme gjelder i fylkeskommunene der fylkestinget er øverste organ.

Er ordfører ansatt i kommunen?

En ordfører er som folkevalgt ikke ansatt i kommunen, og har da ikke krav på sykepenger som ansatt, noe som er en betingelse for at kommunen skal kunne kreve refusjon.

Leave a Comment