Hvor mye tjener en statsautorisert revisor?

Hva tjener en revisor i lønn? Ifølge Statistisk Sentralbyrå har en revisor i gjennomsnitt en lønn på ca kr 690 000 i året. Dette er gjennomsnittstallet på tvers av alle norske revisorer.

Hva er grensen for revisor?

Revisjonsplikt inntrer når foretaket er regnskapspliktig, og en av disse forutsetninger i tillegg er oppfylt: Driftsinntektene er over 6 millioner kroner. Balansen viser eiendeler over 23 millioner, eller. Gjennomsnittlig antall ansatte er over 10 årsverk.

Hvor mye koster det for en revisor?

Pris på revisor

Dersom det er snakk om et mindre AS, vil revisjon av regnskapet som regel koste fra 30.000 til 50.000 kroner. Hvis du bare skal ha rådgivning, vil revisoren sannsynligvis operere med timepris, og normal sats her er mellom 900 og 1.800 kroner per time.

Hvor mye tjener en statsautorisert revisor? – Related Questions

Hvor lang tid tar det å bli revisor?

En statsautorisert revisor må ha mastergrad i regnskap og revisjon og tre års variert revisjonspraksis. Et typisk studieløp vil være en bachelor i økonomi og administrasjon og master i regnskap og revisjon, eller en master i økonomi og administrasjon/ledelse.

Hvor mye tjener en regnskapsfører i året?

Regnskap Norges lønnsundersøkelse, gjennomført høsten 2022, viser at gjennomsnittlig fastlønn for autoriserte regnskapsførere i 2022 er 5,9 prosent høyere enn året før. Gjennomsnittlig tjener en autorisert regnskapsfører 758 171 kr i år, mot 716 033 kr i fjor.

Hva sjekker en revisor?

Som nevnt skal revisor sjekke at regnskapet stemmer overens med vedtatte budsjetter, luke ut feil og mangler, og dessuten kontrollere at regnskapet er i samsvar med lov, forskrifter og god regnskapsskikk.

Hvor mye koster det å ha regnskapsfører?

Hva koster en regnskapsfører? Timeprisen ligger som regel mellom 500kr og 990kr timen (pluss mva). Pass på at du vet hva som er inkludert i en eventuell fastpris. Dette bør være inkludert: Skattemelding og årsregnskap, aksjonærregisteroppgave, programvaren, og eventuelt lønnskjøring (dersom du har ansatte).

Hva skjer når revisor trekker seg?

Om vesentlige feil i årsregnskapet ikke rettes har revisor etter loven plikt eller rett til å trekke seg fra et revisjonsoppdrag. Dersom revisor trekker seg fra oppdraget, og selskapet ikke får seg ny revisor, kan selskapet i ytterste konsekvens risikere å bli tvangsoppløst i skifteretten.

Kan man si opp revisor?

Hvis revisoren har gjort en dårlig jobb, kan du sende inn en klage til klagenemnda for revisorer og regnskapsførere. Man kan også si opp en revisor, men det må være rettslig grunn for at oppsigelsen skal være gyldig.

Hvor ofte må man bytte revisor?

Etter revisorloven § 5a-4 kan revisor ikke revidere årsregnskap for den samme revisjonspliktige i mer enn syv år sammenhengende. Revisoren kan ikke på nytt påta seg revisjonsoppdrag for den samme revisjonspliktige før det har gått minst to år.

Hva er forskjellen på en revisor og en regnskapsfører?

attestering og godkjenning. Kort fortalt så er forskjellen på en regnskapsfører og en revisor at regnskapsføreren registrerer, avstemmer og rapporterer til eiere og offentlige myndigheter. En revisor kvalitetssikret og bekrefter regnskapet eller annen informasjon som selskapet utarbeider.

Hvorfor jobbe som revisor?

Som revisor jobber du i team med dyktige kolleger, og med mange ulike oppgaver. Du får gode muligheter til faglig fordypning og spesialisering, og unik innsikt i og kunnskap om ulike bransjer og selskaper. Du kommer tidlig i karrieren din “tett på” ledelsen og andre i sentrale posisjoner hos kundene.

Hvor mye overtid revisor?

Normal arbeidsbelastning for revisorer, spesielt i årsoppgjørssesongen, er langt mer enn 40 timer per uke. Utad opererer de store revisjonsselskapene i Norge med en forventing om at medarbeiderne arbeider 200 overtidstimer per år, tilsvarende det maksimalt tillatte etter arbeidsmiljøloven (2005, § 10-6 (4)).

Hvor mange revisorer er det i Norge?

I dag er det godt over 8.000 revisorer i jobb i Norge, hvorav halvparten jobber i de fem største selskapene.

Kan en revisor eie aksjer?

«Etter gjeldende lovgivning kan revisor ha slikt aksje– eller andelseie når det er uvesentlig.

Kan revisor føre regnskap?

Et revisjonsforetak kan levere både revisjon og regnskapsføring dersom de både er autorisert regnskapsfører og har revisorgodkjenning, men kravene til revisors uavhengighet gjør at de ikke kan føre regnskap for virksomheter som de også reviderer.

Hva får verdien på en aksje til å stige?

Et selskaps aksje vil normalt stige i verdi dersom selskapet haler i land en stor kontrakt som antas å bringe store inntekter til selskapet. Oppgangen i aksjen kommer nærmest umiddelbart etter at nyheten blir kjent, men inntektene og det eventuelle overskuddet kommer på et mye senere tidspunkt.

Hvordan bli registrert revisor?

Hvilke krav må oppfylles for å bli en registrert revisor? En registrert revisor må ha en bachelorgrad i regnskap og revisjon og ha oppnådd minimum karakteren C i alle fag. I tillegg skal vedkommende ha praktisert revisjon i tre år.

Hva tjener en partner i BDO?

I BDO er gjennomsnittsinntekten blant partnerne på snaut 3,3 millioner kroner. Gjør man samme regneøvelse i EY, PwC og Deloitte finner man en gjennomsnittlig ligningsinntekt på henholdsvis 3,77, 3,74 og 3,65 millioner kroner.

Leave a Comment