Hvor mye tar NAV av barnebidraget?

Når NAV fastsetter bidraget, vurderer vi hvor mye den bidragspliktige kan betale i barnebidrag, og samtidig ha nok penger igjen til å forsørge seg selv og egne barn i husstanden. Størrelsen på bidraget er begrenset: Den bidragspliktige skal ikke betale mer enn 5/6, eller 83,3 prosent, av underholdskostnaden til barnet.

Hvor mye er det vanlig å betale i barnebidrag?

Ordinær bidragsforskudd
Antall barn Inntektsgrense
1 barn 305 001 – 476 600 kroner
2 barn 305 001 – 545 000 kroner
3 barn eller flere 305 001 – 547 200 kroner

Hvordan krever NAV inn barnebidrag?

NAV Innkreving krever inn bidraget på samme måte som i saker hvor den bidragspliktige bor i Norge. Dette betyr at vi sender den bidragspliktige en giro, og undersøker muligheten for tvangsinnkreving i Norge om vi ikke mottar innbetalinger.

Hvor mye tar NAV av barnebidraget? – Related Questions

Når slipper man å betale barnebidrag?

Foreldre har plikt til å forsørge barnet sitt uavhengig av om de bor sammen med det eller ikke. Hvis foreldrene ikke bor sammen, må den som ikke bor sammen med barnet, betale månedlige barnebidrag til barnet. Plikten til å betale barnebidrag varer normalt ut den måneden barnet fyller 18 år.

Kan man nekte å betale barnebidrag?

Regelen sier at den forelderen som har daglig omsorg fra barnet (altså din mor) har krav på å motta i alle fall deler av barnebidraget, selv om den andre forelderen (din far) nekter å betale. Da må NAV betale det til den forelderen som har barnet, og så må NAV kreve inn penger fra den andre forelderen utenom.

Hvor langt tilbake i tid kan man kreve barnebidrag?

Barneloven § 72 oppstiller regler som gjør at man kan kreve barnebidrag tilbake i tid. Bestemmelsen oppstiller en absolutt frist for hvor langt tilbake i tid barnebidrag kan kreves. Den absolutte fristen er tre år fra da kravet ble fremsatt for NAV eller domstolen.

Hvor lenge kan man kreve barnebidrag?

Bidraget skal skje i form av faste pengetilskudd, og betales til den barnet bor fast hos. I utgangspunktet varer foreldrenes underholdsplikt frem til barnet er 18 år. Barn over 18 år har likevel som hovedregel krav på å bli forsørget, så lenge de er elev ved videregående skole.

Hvordan søke om barnebidrag?

Selve søknaden du sender inn heter “Søknadsskjema for bidragsmottaker”, NAV 54-00.05. Klikk så på “Send digitalt”. Du kan lese mer om hvordan barnebidraget blir regnet ut på våre nettsider.

Hva koster et barn i måneden NAV?

Forbruksutgifter
0 – 5 år 15 år og mer
Fra 1. juli 2018 (pr. måned) 3 562 kroner 6 790 kroner
Fra 1. juli 2017 (pr. måned) 3 539 kroner 6 744 kroner
Fra 1. juli 2016 (pr. måned) 3 489 kroner 6 644 kroner
Fra 1. juli 2015 (pr. måned) 3 352 kroner 6 332 kroner

Kan far kreve 50% samvær?

Generelt sett vil man si at far kan kreve 50 % samvær hvis barnet har bodd mer enn halve tiden hos ham de siste seks månedene, og det ikke ser ut som om barnet har det bedre hos moren. Det er mange faktorer som spiller inn når det skal avgjøres om far skal ha 50 % samvær eller ikke.

Hvordan betale mindre barnebidrag?

Hvordan redusere bidrag? Dette kan du bare ved å redusere inntekt eller ved å lage en privat avtale med den annen part.

Hvor mye er barnetrygd 2022?

januar 2022 blir den ordinære barnetrygden for barn under 6 år økt fra 1 654 kroner til 1 676 kroner. Endringen betyr at du får 22 kroner mer i måneden for barn under 6 år.

Hva skal barnetrygden dekke?

Formål. Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter til forsørgelse av barn. Barnetrygd for ett barn mer enn det faktiske barnetall, utvidet barnetrygd, jf. § 9, skal bidra til å dekke merutgifter en enslig mor eller far har som følge av at vedkommende bor alene med barnet i en egen husholdning.

Når mister man dobbel barnetrygd?

Utvidet barnetrygd gis til enslige forsørgere og er barnetrygd for ett barn mer enn forsørgeren faktisk bor sammen med. Hvis du har vært samboer over 12 måneder, får barn med samboer eller gifter deg, opphører retten din til utvidet barnetrygd.

Hva far en enslig mor?

Hva kan du ha rett til når du er alene med barn?
  • overgangsstønad, det vil si sikring av inntekt i en tidsbegrenset periode.
  • stønad til barnetilsyn, en støtte til å dekke utgifter til barnepass.
  • stønad til skolepenger, en støtte til studieavgift, semesteravgift og eksamensgebyr.

Leave a Comment