Hvor mye tåler brua?

Brua skal sånn sett kunne tåle to kjøretøy på 50 tonn, til sammen 100 tonn. Dermed er det ikke farlig å kjøre over dersom man følger retningslinjene – men det er helt på grensen likevel, sier Kivle.

Hvor er det lov å kjøre modulvogntog?

Det tillatte modulvogntogvegnettet omfatter både europaveger, riksveger, fylkesveger og kommunale veger. Det er ikke tillatt å kjøre med modulvogntog utenfor de godkjente strekningene.

Hva er en Vegliste?

Veglister for fylkes- og kommunale veier

Opplysninger om veiens tillatte bruksklasse sommer og vinter, tillatt totalvekt og vogntoglengde samt veigrupper for spesialtransporter.

Hvor mye tåler brua? – Related Questions

Når er det krav om følgebil?

I Norge er det krav til følgebil når lastebiler transporterer gods med bredde som overstiger 3 meter, eller totallengden er større enn 23,5 meter. Når spesialtransportens samlede totalvekt overskrider 65 tonn, må man ofte ha ledsagelse av Statens Vegvesen for passering av enkelte bruer.

Hvor langt kan et vogntog være?

Vogntog er en trekkbil med tilhenger (slepevogn). Lengden på vogntoget måles etter at bilen og hengeren er sammenkoplet. Lastebil og slepevogn (henger) kan være inntil 19,5 meter, og trekkbil og semitrailer kan være inntil 17,5 meter. Tømmervogntog kan være 24 meter og modulvogntog 25,25 meter.

Hva er forskjell på riksveg og fylkesveg?

Etter at forvaltningsreformen trådte i kraft 1. januar 2010, ble de fleste riksveier som ikke var stamveier (kalt øvrige riksveier), overført til regionene (fylkene) og ble fylkesveier. De eneste riksveiene man da hadde, var stamveiene.

Hvordan finne ut om en vei er privat eller kommunal?

I vegkart kan man klikke på en veg og få opp en såkalt vegreferanse. Den første bokstaven («K» ) forteller deg at vegen er kommunal, mens tallet 4500 er selve vegnummeret. For skogsbilveger er første bokstav «S», private veger har en «P», mens europa-, riks-, og fylkesveger har «E», «R» eller «F».

Hvor mye kan en 3 akslet lastebil veie?

Kjøretøy med 3 aksler

26 tonn hvis drivakselen med dobbeldekk og luftfjæring, eller med en tilsvarende anerkjent utrustet fjæring, eller hvis hver drivaksel er utrustet med dobbeldekk og maksimal aksellast på 9,5 tonn per aksel ikke overskrides.

Hva er tillatt lengde for lastebil på 19 5 meters vei?

Til nå har maksgrensene for vogntog i Norge vært 19,5 meter og 50 tonn (tømmervogntog har hatt 24 meter og 60 tonn, og modulvogntog 25,25 meter og 60 tonn). Fra nå gjelder det at vogntog generelt kan veie inntil 60 tonn og ha 24 meters lengde under forutsetningene listet opp under.

Hvor mye overheng er lovlig på lastebil?

Utstikkende gods: a. For transporter med bredde inntil 2,55 meter inkludert gods, må godset ikke strekke seg mer enn 15 cm utenfor kjøretøyets sider uten tillatelse fra regionvegkontoret for kjøring innenfor en region, eller av Statens vegvesen Region øst for kjøring gjennom flere regioner.

Hva er forskjellen på lastebil og trailer?

Trailer betyr egentlig tilhenger, men ordet brukes som regel om en stor lastebil med tilhenger (et vogntog). Når tilhengerens ene ende festes til en svingskive på en trekkvogn, kalles tilhengeren en semitrailer.

Hvor langt kan lasten stikke ut bak på lastebil?

Lasten skal ikke strekke seg mer enn 15 centimeter. utenfor kjøretøyets sider, og last som stikker med enn 1 meter ut bak kjøretøyet skal være tydelig merket. Lasten skal ikke kunne forskyve seg eller falle av. Statens vegvesen og Trygg Trafikk har gode tips og råd om hvordan du sikrer bagasje og annen last.

Er det lov å kjøre med åpen bakluke?

– Hvis det er snakk om dører som svinger sidelengs er det helt klart en risiko. Han påpeker at det kan være lovlig å kjøre med bakdører åpne, hvis det er gjort på en ordentlig måte. – Hvis det er sikret slik at lasten ikke kan forlate kjøretøyet og bakdørene er sikret på en forsvarlig måte, kan det være lovlig.

Er det lov å kjøre med last som stikker utenfor sidene på hengeren?

Er det lov å kjøre med last som stikker utenfor sidene på hengeren? Det er lov å kjøre med last utenfor hengeren. Last kan strekke seg inntil 15 cm utenfor sidnene på hengeren. Pass på at maks bredde ikke overstiger 255 cm.

Er det lov å kjøre forbi bred last?

Det kreves dispensasjon for last som er bredere enn 15 cm uten for kjøretøyets sider. Paragraf 3-4 i forskriften regulerer bred last. Kjøretøy som er smalere enn 2,55 meter, kan transportere last som er inntil 15 cm utenfor kjøretøyets sider på en eller begge sider.

Er det lov å kjøre forbi militærkolonne?

En kolonne består av fire til tolv militære kjøretøy. Kolonnene vil være merket. Kjøretøy med bred last vil ha følgebil og ekstra merking. Trafikantene må ikke hindre eller forstyrre en militær kjøretøykolonne.

Er det lov å passere en kø på venstre side?

Når kan man bruke venstre felt? Venstre felt kan altså brukes hvis du skal kjøre forbi, eller ligger i når det er innsnevring av veien. Dette gjelder altså flerfeltsvei, men i all hovedregel skal høyre felt brukes så lenge det er mulig.

Er det lov å kjøre forbi i kryss?

I § 12 nr. 2 fremgår det visse krav til hva den som kjører forbi må sjekke før han eller hun kjører forbi. I § 12 nr. 5 fremgår det videre at det er forbudt å kjøre forbi noen like før et veikryss.

Har man vikeplikt for privat veg?

1:”Kjørende som kommer fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller liknende område har vikeplikt for annen trafikant. Det samme gjelder den som kommer fra gårdsveg eller annen veg som ikke er åpen for alminnelig ferdsel, eller som svinger inn på kjørebanen fra vegens skulder.”

Leave a Comment