Hvor mye støy må man tåle fra naboen?

Hver kommune har vedtekter, og disse sier noe om støy. Noe variasjon er det mellom kommunene, men det er stort sett konsensus ang nattero. Det skal være nattero mellom kl. 23 og 06 (07 enkelte steder).

Hva skal man gjøre når naboen bråker?

6 gode råd når naboen bråker
 1. Må akseptere at naboene lever sine liv.
 2. Lovfestet forbud mot urimelig eller unødvendig støy.
 3. Ta kontakt med naboen.
 4. Sjekk husordensregler og vedtekter.
 5. Klag til styret.
 6. Opptre saklig og korrekt overfor nabo og styret.
 7. Sørg for skriftlighet dersom problemet ikke løses raskt.

Hva sier naboloven om støy?

Hva sier naboloven om støy? Det er naboloven som regulerer tvister om støy. Naboloven kalles også for grannelova. For at naboloven skal komme til anvendelse stilles det krav til at støyen er urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe for naboen.

Hvor mye støy må man tåle fra naboen? – Related Questions

Hva er akseptabel støy?

Grenseverdien på 42 dBA i forurensningsforskriften for innendørs støy fra utendørs kilder gjelder for alle. For mange typer støy gjelder likevel lavere støygrenser.

Hvor tidlig kan naboen bråke?

Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero etter kl. 23.00 og til kl. 06.00. Støyforskriften for Oslo sier at støy skal unngås i boligstrøk mellom 23 og 07 på natten og at høyttalere ikke skal brukes utendørs mellom 20 og 07.

Hva defineres som støy?

Støy er definert som uønsket lyd og lyd som kan gi helseskade. Støy kan føre til søvnforstyrrelser, redusert livskvalitet og redusert helse. Noen typer støy kan også føre til hørseltap. Støy anses som forurensning etter forurensningsloven.

Hvor lenge er det lov å ha på høy musikk?

Når det gjelder offentlig sted, har politiet i et rundskriv om normalpolitivedtekter for kommunene fastsatt at det skal være nattero på offentlig sted mellom kl. 23.00 og 06.00.

Når naboen spiller høy musikk?

I straffeloven § 181 om ordensforstyrrelse står det blant annet at det er straffbart å forstyrre omgivelsenes nattero. Når det skal være nattero vil som regel være beskrevet i de ulike kommunenes vedtekter som man kan finne på kommunens hjemmeside. Ofte er dette mellom kl 23 og 06 eller 07.

Hva har naboen lov til?

Naboloven § 2 fastsetter at «Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom. Inn under ulempe går òg at noko må reknast for farleg.» Loven oppstiller altså en generell norm for hva man kan tillate seg av atferd fra naboen, basert en interesseavveining.

Er det lov å bråke på lørdag?

Derav, er det lov å bygge på lørdag? Tidene det er lov å bråk /hamre/bygge er mellom 10-17 og mellom 19-21 på hverdager, som betyr at vi på grunn av jobb bare får brukt to timer daglig. Lørdager er det lov mellom 10-15. Søndager skal det være stille.

Er det lov å gå inn på andres eiendom?

Etter straffeloven § 268 er det forbudt å ferdes hos “en annens hus eller et sted som ikke er fritt tilgjengelig”. Forbudet gjelder også den som “uberettiget forblir på et slikt sted”. Det betyr at det er forbudt for andre å oppholde seg i anders hus eller på andres eiendom uten samtykke til dette.

Når naboen tar seg til rette på din eiendom?

Naboloven har ingen egne regler for dette, og hva som er lovlig vil derfor vurderes etter hovedregelen om at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som er urimelig eller unødvendig til skade for naboen. I saker som gjelder lukt eller støy, vil det i mange tilfeller være et krav om at problemet er vedvarende.

Kan nabo nekte gjerde?

Du har rett til å sette opp gjerde mot naboen, så lenge det ikke er til direkte ulempe for naboen, og ellers ikke bryter med kravene i plan- og bygningsloven eller friluftsloven.

Hvordan klage på støy fra nabo?

3 Praktiske tips ved naboklage
 1. Få frem eventuelt tidspunkt for det du klager på.
 2. Beskriv problemet så godt du kan.
 3. Få frem hvem du mener står bak det du klager på.
 4. Husk å få med hvem du er og hvor du bor.
 5. Få med at du har forsøkt å ta opp forholdet med naboene en gang tidligere.

Kan man kreve at naboen fjerner trær?

Naboloven har en egen regel om trær. Denne gir deg mulighet til å få fjernet trær som står nærmere enn 1/3 av trehøyden. Det er avstanden til hus, hage, tun eller lignende som gjelder, ikke til gjerdet. Men i villastrøk vil det i praksis være avstanden til gjerdet, fordi din hage begynner på din side av gjerdet.

Hvor høyt kan et tre være mot nabo?

Med regelen om 1/3 av trehøyden kan du altså be naboen fjerne et tre som er tolv meter høyt hvis det står nærmere enn fire meter. Regelen står i nabolovens § 3. Hekker som er under to meter og hekker som står som gjerde, ikke kan fjernes etter disse reglene.

Hvor høyt gjerde kan man sette opp mot naboen?

I følge lov om grannegjerde har du rett til å ha gjerde mot naboen hvis du betaler det selv. Hvis gjerdet ditt ikke hindrer sikten i frisiktssoner mot veien kan du sette opp et opptil 1,5 meter høyt gjerde. Dersom gjerdet ikke er over 1,5 meter kan du sette opp gjerdet i grensedelet mot naboen uten å søke kommunen.

Er det lov å spionere på naboen?

Har din nabo satt opp et overvåkingskamera for å overvåke sin egen eiendom, så har han i utgangspunktet rett til dette, fordi dette regnes som et privat formål som faller utenfor personopplysningsloven. Derimot, hvis kameraet også fanger inn din eiendom eller offentlig sted, vil slik overvåking være ulovlig.

Hvor ofte kan naboen ha fest?

En fest to ganger i året skal man tåle, men festbråk på festbråk på festbråk som pågår til tross for advarsel, kumuleres til noe som blir vesentlig mislighold, altså noe som man har rett til å si ifra om. Juridisk direktør i OBOS, Terje Sjøvold, mener man kan klage ved urimelig sjenanse på grunn av støy fra naboer.

Leave a Comment