Hvor mye støy må man tåle fra naboen?

Nabostøy: Hvor mye støy må du tåle? Som naboerman tåle støy, men hvor går tålegrensen i et naboforhold? Generelt sett står enhver nabo fritt til å gjøre det de ønsker, så lenge det ikke medfører unødvendig eller urimelig skade eller ulempe for de andre naboene.

Hvordan klage på støy fra nabo?

Om bråket er sjenerende og strekker seg ut over lang tid kan du kontakte politiet på telefon nummer 02800. De har etter politiloven § 7 lov til å gripe inn ved forstyrrelser av den offentlige ro og orden. Både borettslag og sameier kan fastsette ordensregler, og det er vanlig å ha regler om støy i disse.

Hva sier naboloven om støy?

Naboloven (granneloven), paragraf 2

Nabolovens § 2 sier: ”Ingen må ha, gjera, eller setja iverk noko som urimeleg eller uturvande (unødvendig) er til skade eller ulempe på granneeigedom”. Dette er en relativt vag og omfattende paragraf, og kan dekke alt fra leirdueskyting til høyde på trær eller hekker.

Hvor mye støy må man tåle fra naboen? – Related Questions

Hva defineres som støy?

Støy er definert som uønsket lyd og lyd som kan gi helseskade. Støy kan føre til søvnforstyrrelser, redusert livskvalitet og redusert helse. Noen typer støy kan også føre til hørseltap. Støy anses som forurensning etter forurensningsloven.

Hva regnes som skadelig støy?

Støy er definert som uønskt lyd, og desse deles gjerne inn i to typar: Irriterande støy frå for eksempel ventilasjonsanlegg, vifte i pc-en og liknande. Skadeleg støy frå støyande omgivnader > 80 dB (A) og impulslyd > 130 dB (C).

Hvor lenge kan man bråke på kvelden?

Dette er reglene

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige ro og orden. Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero etter kl. 23.00 og til kl. 06.00.

Hvor lenge er det lov å ha på høy musikk?

Når det gjelder offentlig sted, har politiet i et rundskriv om normalpolitivedtekter for kommunene fastsatt at det skal være nattero på offentlig sted mellom kl. 23.00 og 06.00.

Når naboen spiller høy musikk?

I straffeloven § 181 om ordensforstyrrelse står det blant annet at det er straffbart å forstyrre omgivelsenes nattero. Når det skal være nattero vil som regel være beskrevet i de ulike kommunenes vedtekter som man kan finne på kommunens hjemmeside. Ofte er dette mellom kl 23 og 06 eller 07.

Hva er akseptabel støy?

Støy fra eksisterende veg

Regelverk: Forskrift om begrensning av forurensning (Lovdata). Boliger som har et gjennomsnittlig innendørs støynivå gjennom døgnet over 42 dB, har krav på tiltak. Grenseverdien på 42 dB gjelder i rom som er godkjent for varig opphold; det vil si stue, kjøkken og soverom.

Hva er forskjellen på lyd og støy?

Støy defineres innen akustikken som uønsket lyd. Det som er støy for en person, kan være behagelig lyd for en annen. Støy er altså et subjektivt begrep. Støy kan beskrives ved hjelp av lydens objektive egenskaper, som lydtrykk, frekvensinnhold, tidsvariasjon og så videre.

Hvor høyt er 35 dB?

0 dB – det minste et sunt øre kan oppfatte. 10 dB – svak rasling av blader. 35 dB – en stille stue i byområde. 60 dB – vanlig samtale.

Hvor mye støy er 40db?

Et bibliotek regner de fleste av oss som noe av det stilleste vi kan oppsøke. Når man måler støyen der, vil den ligge på mellom 30 og 40 dB. En samtale mellom to mennesker som står en meter fra hverandre ligger på ca. 35 dB, og det er et støynivå de fleste er komfortable med.

Hvor høy lyd er skadelig?

Øker styrken til 88 dB, bør du ikke være i disse omgivelsene mer enn 4 timer. Øker lyden til 100 dB, en lydstyrke man ofte kan oppleve på rockekonsert eller tilsvarende, kan du risikere skade på hørselen etter 15 minutter.

Er 80 dB høyt?

60 dB Vanlig samtale. 85 dB Høyeste tillatte støynivå i arbeidslivet. 90 dB Bytrafikk. 110 dB Høy torden.

Hvor mange desibel må til for at vi føler at lyden er ubehagelig?

Smertegrensen for øret ligger omkring 130 dB, men skader kan utløses ved lavere lydnivå. Hvor mye hørselen skades vil være avhengig av en rekke faktorer som hvor lenge en utsettes for lyd, lydens gjennomsnittlige nivå og det høyeste lydnivået. Ørets følsomhet er frekvensavhengig.

Hvor mye støy er 55 dB?

For utendørs støy i nye boligområder er 55-65 dBA grenseverdi for veitrafikkstøy i Gul sone (T-1442) – en vurderingssone, hvor utbygging tillates hvis utbygger gjennomfører støydempingstiltak. I Rød sone (65 dBA og mer) skal utbygging unngås, og nye anlegg skal ikke utsette eksisterende bebyggelse for så sterk støy.

Hvordan dempe støy?

For å stoppe luftbåren lyd, skal lydbølgene stoppes, og det gjøres best med harde, døde materialer, som ikke så lett kan settes i svingninger. Tunge ting som betong, gips og stein er gode lyddempere for luftbåren lyd.

Når er det påbudt å bruke hørselvern?

Egnet hørselsvern er påbudt når arbeidstaker utsettes for en gjennomsnittlig lydtrykknivå (normert ekvivalentnivå) høyere enn 85 dB, eller maksimalt lydnivå høyere enn 130 dB (C) Peak. Hørselsvern vil normalt bare kunne benyttes som et midlertidig hjelpemiddel til å beskytte arbeidstakere mot støy.

Hvor mye demper hørselvern?

En bør bruke et hørselvern eller øreklokker med en demping som gir et støynivå på mellom 70-80 dB. Ved å dempe hørselvernet for mye vil en kunne risikere å ikke høre nødvendig kommunikasjon eller varselsignaler.

Leave a Comment