Hvor mye skatt ved utleie av leilighet?

Hvis leieinntektene er skattepliktige, skal overskuddet skattlegges som kapitalinntekt med 22 prosent. Utleieinntekter kan i noen tilfeller beskattes som virksomhetsinntekt, med en skattesats opp mot 50,6 prosent. Et underskudd kan føres som fradrag i skattemeldingen.

Hvilke krav stilles til utleiebolig?

For å kunne leie ut en leilighet eller en annen adskilt boenhet må boligen blant annet oppfylle krav for utleieobjekt:
 • Takhøyde må være minimum 2,0 meter.
 • Vinduer må være minst 60 cm høye og 50 cm brede.
 • Minstekravet til dagslys må oppfylles.
 • Boenheten må oppfylle krav til brannsikkerhet.
 • Bad er påkrevd.

Har utleier lov til å gå inn i leiligheten?

– Husleieloven er klar på at utleier ikke kan ta seg inn i leiligheten etter eget forgodtbefinnende. Hvis du hører at nøkkelen vris om i låsen, eller får kjennskap til at utleieren har vært inne i hjemmet ditt mens du var borte, er loven på din side.

LES OGSÅ  Hva gir man til pappa som har alt?

Hvor mye skatt ved utleie av leilighet? – Related Questions

Har utleier lov å nekte besøk?

Utleier kan ikke nekte deg å ha besøk. Når du leier bolig, har du en eksklusiv bruksrett til boligen – den er ditt hjem. Det betyr at det er du som bestemmer hvem som får være på besøk, og for hvor lenge.

Kan man nekte leietaker å ha fest?

Det korte svaret på spørsmålet er at det ikke er lov til å forby leietaker å ha fest – men det er lov til å legge føringer for til hvilken tid man kan ha fest, og hvordan en fest kan arte seg. Nærmere forklart: Utgangspunktet er at leietaker har eksklusiv bruksrett til leieobjektet.

Hva er lov å leie ut ikke godkjent leilighet?

Du kan leie ut et rom i egen bolig, selv om den ikke er godkjent som hybel eller egen utleieenhet. Rommet må imidlertid være godkjent til varig opphold. Leier du ut et rom i egen bolig, eller som et bofellesskap, er dette ikke en selvstendig boenhet.

Hvilke rettigheter har man som leietaker?

Her er de viktigste rettighetene du bør kjenne til som leieboer:
 1. Skriv kontrakt. Husleieloven gjelder uansett om du skriver skriftlig kontrakt med utleier eller ikke.
 2. Husleien skal dekke alt.
 3. Husleie-økning.
 4. Krev avslag for mangler!
 5. Maksimalt depositum.
 6. Sperret konto.
 7. Må betale ut perioden.

Kan utleier nekte utflytting?

Hei, Utleier kan ikke nekte dere å flytte fra leiligheten, men det kan være at han kan nekte dere å si opp leieavtalen før i april, det kommer an på hva som står i avtalen dere har inngått. Det første dere bør gjøre er å lese nøye gjennom leieavtalen dere har inngått, for å se hva som står der.

LES OGSÅ  How many 500g makes a kg?

Kan leietaker nekte visning?

Leietaker kan i utgangspunktet ikke nekte at utleieren har visninger hvis leieforholdet er sagt opp, eller den tidsbestemte kontrakten snart utløper. Du kan imidlertid ikke pålegge leietakeren å gjennomføre visningen for deg. Leietaker plikter bare å stille boligen til disposisjon for visning.

Kan man bli kastet ut av leilighet?

Du kan ikke kaste ut leieboeren selv. Det er det namsmannen som må gjøre. Dersom du tar saken i egne hender anses det som selvtekt og kan være straffbart etter straffeloven. Uansett hvor alvorlig leietakers oppførsel er, er det kun namsmannen som kan kaste ham ut.

Hva kan man kreve av utleier?

Utleier har hovedansvaret for vedlikehold av boligen (husleieloven), hvis ikke noe annet er avtalt. Dersom for eksempel dører eller vindusruter skiftes ut, er dette utleiers ansvar. Hvis utleier ikke overholder plikten til å vedlikeholde boligen, kan leietaker kreve avslag i husleien.

Kan utleier kreve mer i strøm?

Det korte svaret er nei – utleier kan ikke øke husleien som følge av økte strømkostnader. Det er samtidig viktig å være klar over at husleieloven åpner for at strøm kan betales i tillegg til husleien. Det medfører at strøm betales separat fra husleien etter målt forbruk.

Kan utleier kreve maling?

Utleier plikter å holde boligen i den stand som følger av avtalen, og han må sørge for nødvendig vedlikehold for at mangler ikke kan oppstå. Det kan f. eks. være taktekking, maling, utskiftning av slitte bygningsdeler og vesentlige reparasjoner.

Kan utleier kreve oppussing?

Utleieren plikter etter husleieloven å holde boligen i den stand man har krav på etter avtalen og husleieloven. Foruten å rette mangler som måtte oppstå, har utleier også plikt til å sørge for at mangler ikke oppstår. Dette kan være maling innvendig og utvendig, utskifting av slitte bygningsdeler eller taktekking.

LES OGSÅ  What happens when you win at a casino?

Hva er normal slitasje utleie?

Et unntak gjelder imidlertid for vedlikehold. Etter husleieloven § 10-2 (2) skal boligen – dersom ikke annet er avtalt – være ryddet, rengjort og i samme stand som ved overtagelsen, bortsett fra den forringelse som skyldes alminnelig slit og elde. Dette blir gjerne omtalt som ”normal slitasje”.

Hva kan utleier kreve av utvask?

Hvis ikke annet er avtalt, må leietaker tilbakelevere boligen ryddet, rengjort og i samme stand som ved overtakelsen – bortsett fra normal slitasje, og de mangler som utleier selv plikter å utbedre. En bolig skal ved utflyttingen være så ren at neste leietaker skal kunne flytte rett inn uten ytterligere rengjøring.

Hva kan utleier kreve av erstatning?

Utleieren kan følgelig kreve erstatning for annet tap som følge av at leietaker ikke oppfyller sine plikter etter leieavtalen eller etter loven. Det følger av forarbeidene at uttrykket «annet tap» peker tilbake på tap som ikke allerede er dekket opp av andre krav.

Hva skal utleier dekke?

I husleien skal utleier inkludere utgiftene sine til slike ting som trappevask, vaktmester, offentlige avgifter, bredbånd, fellesstrøm, kabel-TV og forsikring av boligen samt innboforsikring dersom leieobjektet er helt eller delvis møblert.

Hvem betaler strøm ved utleie?

Selv om utleier i utgangspunktet kun kan kreve betaling av husleien, kan man også avtale at leietaker skal betale tillegg for forbruksavhengige utgifter til strøm, brensel, vann og avløp. Dette følger av husleieloven § 3-1 og § 3-4.

Leave a Comment