Hvor mye kan jeg bygge på eiendommen?

Fra 1. juli i 2015 ble det enklere å bygge små byggverk på tomten din. Mens du før bare kunne bygge inntil 15 kvadratmeter uten å søke, blir det nå i sommer lov til å bygge 50 kvadratmeter uten å søke. Dette er godt nytt for boligeiere – og ikke minst for de som skal kjøpe eller selge.

Hvordan finne ut om man kan bygge på en tomt?

Gå til din kommunes nettside eller kontakt kommunen for å finne:
  1. Reguleringsplan for eiendommen din (hvis kommunens nettside har en kartløsning, er som regel reguleringsplanen der)
  2. Kommuneplanens arealdel.
  3. Kommunedelplan.
  4. Kommunens parkeringsnorm.
  5. Matrikkelbrev (finnes også på www.seeiendom.no)

Hvordan beregne bebygd areal?

Bebygd areal (BYA) for en tomt er summen av bebygd areal for alle bygninger, bygningsdeler og konstruksjoner over bakken, åpent overbygd areal og nødvendig areal for biloppstillingsplasser på tomten.

Hvor mye kan jeg bygge på eiendommen? – Related Questions

Hva regnes ikke som BYA?

Bygningsdeler som ligger lavere enn 0,5 meter over terrengets gjennomsnittsnivå skal ikke regnes med. Det kan for eksempel være en gårdsplass over en kjelleretasje eller en terrasse. Videre skal utkragede bygningsdeler som maksimalt stikker 1 meter ut ikke regnes med i BYA.

Hva regnes ikke med i BYA?

Bebygd areal er det areal som bygningen opptar av terrenget, inkludert bygningsdeler utenfor fasadelivet som har betydning for bruken av underliggende terreng. Takrenner og lignende regnes ikke med.

Er utvendig bod bruksareal?

Bruksareal (BRA)

Bruksarealet er hele arealet innenfor ytterveggene. Alt innenfor ytterveggene skal med, boder, skap, trapperom, etc. Samlet bruksareal er P-rom + S-rom.

Er garasje inkludert i bra?

Bruksareal (BRA)

Alle måleverdige deler av bygningen medregnes i bruksarealet, også boder og garasje, men det gjøres enkelte fratrekk, som for veggene mellom leiligheter og søyler og skorsteiner som ligger inntil disse veggene.

Er terrasse med i BYA?

Dersom terrassen ligger høyere enn 0,5 m over gjennomsnittsnivået til planert terreng, må hele terrassen medregnes i BYA. NB: Dersom terrassen er bygget over flere nivåer, kan det være at kun deler av terrassen skal regnes inn i BYA.

Hva betyr BYA 30?

% BYA er forkortelse for prosent bebygd areal, og er en måte å beregne forholdet mellom størrelsen på boligen sammenlignet med tomten.

Hva regnes som bra?

Bruksareal,BRA, er det viktigste begrepet å forstå seg på. Dette er arealet av alle rom som er måleverdige, altså høyde på minst 1,90 og bredde på 0,60 m. BRA måles fra innsiden av ytterveggene, og sier deg hvor stor boligen er på innsiden. – Bruksarealet inkluderer de innvendige veggene og alle innredningsenheter.

Hva er bra m2?

BRA – Bruksareal

BRA er det arealet som er innvendig i boligen, innenfor omsluttende vegger. Dersom boligen grenser til annen bolig (leilighet eller tomannsbolig for eksempel), blir skillevegg mellom bruksenhetene trekt fra. BRA sies å være de arealene du faktisk kan bruke til noe.

Er pergola bebygd areal?

Pergola er et byggverk av stolper eller søyler overbygd med stokker eller bjelker lagt med åpne mellomrom, som regel beregnet på å bli overgrodd av slyngplanter. Utfra definisjonen over, skal pergola ikke medregnes i grad av utnytting (BYA) Bebygd areal eller (BRA) Bruksareal).

Er det lov å bygge pergola uten å søke?

En tradisjonell pergola kan du i utgangspunktet bygge uten å søke. Vil du sikre deg mot regnbyger og legge tak på pergolaen, kan det hende du må søke tillatelse til det hos kommunen.

Er det lov å bygge tak over terrassen?

Normalt sett er det lov å bygge tak over terrasse på opptil 15 kvadratmeter så lenge det har egen bærekonstruksjon, og opptil 50 kvadratmeter hvis platting er frittstående. Men også høydekrav må være oppfylt: maks gesimshøyde tre meter og maks mønehøyde fire meter.

Hva kan du bygge uten å søke?

– Dersom det er bygget uten tillatelse vil utgangspunktet være at du tar kontakt med kommunen. Det kan gi mulighet for å søke om godkjenning i etterkant. Alt etter hva som er bygget ulovlig, og om du eventuelt ville ha behov for dispensasjoner, bør det være en mulighet for å få prøvd saken i ettertid, sier Grindahl.

Hva kan jeg bygge uten å søke 2022?

Er tilbygget under 15 kvadratmeter, kan du bygge uten å søke selv om det er ment for varig opphold og beboelse. Tilbygget kan ikke være nærmere nabogrensen enn 4 meter, og det være understøttet. Den også være minimum 30 meter unna nærmeste togskinner. Dette gjelder også trikk og t-bane.

Hvor mye koster det å søke om bruksendring?

Saksbehandlingsgebyr. Saksbehandlingsgebyret vil normalt være mellom 5 220 og 26 070 kroner for byggetiltak som du kan søke om selv.

Hvor nærme grensen kan man bygge?

Byggverk skal plasseres minst 4 meter fra grensen til naboen. For bygg med gesimshøyde over 8,0 meter skal avstanden være minimum byggverkets halve høyde. Plangrunnlaget kan imidlertid gi en annen avstandsbegrensing, og da er det denne som gjelder. Avstanden til grensen beregnes fra byggverkets fasadeliv.

Kan naboen stoppe påbygg?

Dere kan ikke nekte, men kommunen kan nekte. Dvs dere kommer med deres merknader til byggesøknaden. Dersom ikke det er regulert annen byggegrense enn 4 meter, så må tiltakshaver søke dispensasjon fra 4-metersregelen.

Leave a Comment