Hvor mye får jeg i lønn når jeg er permittert?

Hvor mye lønnskompensasjon kan du få? Hvis du har blitt permittert 31. august eller tidligere, skal NAV dekke lønnen din fra og med tredje dag etter at du ble permittert, og i maksimalt 18 dager. I de dagene NAV skal dekke, har du krav på full lønn inntil 6G (1G = grunnbeløpet i folketrygden).

Hva er reglene for permittering?

Vilkår for permittering

For at permittering skal kunne benyttes kreves det saklig grunn. Forhold som ligger til grunn må kunne knyttes til bedriften, ikke den ansatte. Nødvendige kostnadsreduksjoner, også lønnskostnader, kan være grunnlag for permittering. Forutsetningen ligger i at behovet vil være av midlertidig art.

Hvor mye kan jeg jobbe når jeg er permittert uten å miste dagpenger?

Du får ikke utbetalt dagpenger for tiden du har jobbet. Jobber du mer enn 50 prosent av din vanlige arbeidstid i en meldekortperiode på 2 uker, får du ikke utbetalt dagpenger for denne perioden.

Hvor mye får jeg i lønn når jeg er permittert? – Related Questions

Kan du jobbe når du er permittert?

Arbeidstakere kan jobbe i permitteringsperioden. Hvis arbeidstakeren jobber hos den permitterende arbeidsgiveren i sin vanlige stillingsprosent i mer enn 6 uker sammenhengende, blir permitteringen brutt.

Hvem betaler sykepenger når man er permittert?

Retten til sykepenger fra arbeidsgiver opphører når permitteringen trer i kraft. Det vil si ved utløpet av varslingsperioden. Etter dette overtar NAV ansvaret for utbetaling av sykepenger. Dette gjelder også i arbeidsgiverperioden.

Hvilke regler gjelder for permittering av ansatte?

Varsel om permittering

Først av alt har arbeidsgiver varslingsplikt, både overfor ansatte og NAV. Alle rammede ansatte skal motta permitteringsvarsel skriftlig minst 14 dager før permitteringen trer i kraft. Ved «ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser» kan fristen reduseres til 2 dager.

Kan jeg permittere meg selv?

Permittering når du er ansatt i eget selskap

Er du ansatt i eget AS, gjelder altså de samme regler for deg som for andre ansatte. Det vil si at du normalt har rett på dagpenger hvis du blir permittert og du skal også ha mottatt et permitteringsvarsel.

Kan man jobbe i Lønnspliktdagene?

Kan arbeidstakere jobbe underveis mens permitteringen løper? Arbeidsgiver kan benytte arbeidstaker til korte arbeidsoppdrag i inntil seks uker i permitteringsperioden. Dersom arbeidsoppdraget varer lengre enn seks uker må arbeidsgiver gi nytt varsel og betale nye lønnspliktdager for å kunne permittere ansatte videre.

Hvor lenge kan man ta permisjon uten lønn?

Disse permisjonene gir rett til fri fra arbeidet, men ikke med lønn: foreldrepermisjon og andre permisjoner i forbindelse med svangerskap og fødsel eller adopsjon. fri ved barns eller barnepassers sykdom. fri ved pleie av nære pårørende i sluttfasen av livet.

Hvordan permittere?

  1. Meld fra til NAV. Skal du permittere ansatte, melder du fra til NAV så tidlig som mulig.
  2. Send permitteringsvarsel. Du må varsle de ansatte som permitteres 14 dager på forhånd.
  3. Du bør oppfordre de ansatte til å lese informasjon til permitterte. Informasjon til permitterte.
  4. Husk å rapportere permittering i a-meldingen.

Hvor lenge kan man være permittert før man blir oppsagt?

Når arbeidsgiver har sagt opp og arbeidstaker ikke har gått over i ny stilling, gjelder de alminnelige oppsigelsesfristene. Har arbeidstaker vært permittert utover 3 måneder og gått over i annet arbeid, kan han si opp stillingen uten oppsigelsesfrist, jf. Hovedavtalen LO-NHO § 7-6, 3.

Hvordan varsle om permittering?

Varselet gis normalt til den planlagt permitterte med minst 14 dagers varsel. Skyldes permitteringen uforutsette hendelser, kan varselfristen være 2 dager. Hvis varigheten på permitteringen er usikker, bør sannsynlig lengde angis. Reglene om varsling av permittering er fastsatt i Hovedavtalen LO-NHO.

Kan man permittere daglig leder?

Daglig leder kan derfor permitteres, og kan ha rett til dagpenger. Dette gjelder også selv om vedkommende selv eier selskapet, og selv om han eller hun er den eneste ansatte. Daglig leder er da både den permitterte som søker dagpenger og arbeidsgiver som skal dokumentere situasjonen i bedriften.

Hva skjer etter 26 uker permittering?

Etter arbeidsgiverperiode I er arbeidsgiveren fritatt fra lønnsplikt ved hel eller delvis permittering i 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder (fritaksperioden). Tid hvor arbeidstakeren har vært permittert som følge av arbeidskamp, regnes ikke med ved beregning av permitteringstiden.

Kan man reise til utlandet når man er permittert?

Det er lov å reise til utlandet mens man mottar dagpenger, men du skal gi beskjed til NAV på forhånd, og føre dagene som feriedager på meldekortet ditt. Du kan fint dra på ferie til utlandet så lenge det er avklart, men om du har mottatt dagpenger i mindre enn 52 uker har du ikke krav på dagpenger under ferien.

Kan verneombud bli permittert?

Det er i utgangspunktet ikke noe forbud mot å permittere verneombud, men arbeidsgiver er forpliktet til å fortsette med lovpålagt vernetjeneste, så verneombudet bør være av de siste som blir permittert. Ved permittering har arbeidsgiver plikt til å betale lønn i varslingsperioden og i arbeidsgiverperioden.

Hvor lenge kan man være permittert Corona?

Regjeringen har videre gjort endringer slik at permitteringer som iverksettes fra og med 1 juli 2021, der er max perioden arbeidsgiver kan permittere en ansatt uten lønn, redusert fra 49 uker til 26 uker innenfor en løpende 18 måneders periode.

Hva skjer når permitteringen er over?

Hvis man ser at man ikke vil kunne beskjeftige videre en del av de som er permittert, må de sies opp. De må da tas inn igjen ut oppsigelsestiden. Arbeidsgiver må da måtte påregne å betale lønn fra den dato oppsigelsen blir meddelt og ut oppsigelsestiden.

Kan kommunen permittere?

Kommunen har anledning til å permittere, men først etter at man har prøvd alle muligheter til å gi de ansatte andre arbeidsoppgaver/omplassering. Man må se på kommunen som et hele og ikke ta bestemmelser på enhetsnivå. Kommunenes arbeidsgiverorganisasjon, KS, anbefaler kommunene å unngå permitteringer.

Leave a Comment