Hvor mye får en lærling i timen?

I starten av perioden mottar lærlingen som oftest 30 prosent av grunnlønnen for en fagarbeider. Mot slutten av lærlingtiden ender lønna normalt opp på 80 prosent. Med tariffavtale må bedriften betale ut lærlinglønn ut ifra et angitt minstenivå.

Hvor mye tjener en helsefagarbeider med full ansiennitet?

Lønn: Grunnlønn: 446 000 i året (helsefagarbeider med full ansiennitet i KS). Med kvelds- og helgetillegg hadde hun samlet årsinntekt på 519 000 kroner i 2021.

Blir man betalt som lærling?

Som lærling får du lønn under utdannelsen.

Lønnen du får som lærling utgjør en gitt prosentandel av begynnerlønnen til en arbeider med fagbrev i yrket du tar utdanning i. Lønnen er stigende jo lengre ut i læretiden du kommer.

Hvor mye får en lærling i timen? – Related Questions

Har lærlinger lov å jobbe natt?

Det følger av arbeidsmiljøloven § 11-3 (2) at ungdom mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktig (= ferdig med 10 årig grunnskole) skal ha en arbeidsfri periode på minst 8 timer som omfatter tiden mellom kl. 23:00 – 06.00.

Har lærlinger rett på ferie?

Lærlinger har samme rett til ferie og fridager som andre ansatte. De har lovbestemt rett til fire ukers ferie i året. Noen kan ha rett til lengre ferie ifølge tariffavtale.

Hva har jeg rett på som lærling?

De fleste lærlinger har ungdomsrett. Det betyr at du har rett til videregående opplæring ut det skoleåret du fyller 24 år. Informasjonen gjelder også for deg som er lærekandidat, praksisbrevkandidat eller kandidat for fagbrev på jobb.

Kan man få støtte som lærling?

Lærlinger får utbetalt stipend for 11 måneder i året, i motsetning til elever i vanlig videregående, som bare får stipend for 10 måneder. Du kan få stipend fra august til juni, men du må fortsatt huske å søke hvert år.

Hvor mye betaler man i skatt som lærling?

Lærling og skatt

Tjener du under 60.000 kroner i løpet av et år, kan du bruke frikort. Det betyr at du ikke betaler skatt dette året. Så fort du ser at du kommer til å tjene mer enn 60.000 kroner, er det viktig at du skatter.

Hva har man krav på som lærling?

Dine rettigheter som lærling
  • Du skal få en skriftlig lærekontrakt.
  • Opplæringen skal ta utgangspunkt i opplæringsplanen for faget, og skal tilpasses deg og dine forutsetninger.
  • Du skal få skikkelige tilbakemeldinger på arbeidet du gjør.
  • Du skal ha mulighet til å gå opp til fag- eller svenneprøve etter fullført læretid.

Er det lov å sparke lærlinger?

Ja, lærlinger kan bli sagt opp, men det skal være helt spesielle grunner til det og det skal ha være møte(r) for å avklare situasjonen og gi deg en reell sjanse til forbedring.

Er det lov å si opp lærling?

Kan lærekontrakten endres eller heves? Lærlingen er omfattet av arbeidsmiljøloven med unntak for opphør eller endringer av arbeidsavtalen. Lærlingen er derfor unntatt fra reglene om stillingsvern, og lærlingens oppsigelsestid er regulert av opplæringsloven og ikke arbeidsmiljøloven.

Kan man miste lærlingplass?

Som lærling er det lov å prøve å feile litt. Du skal få veiledning på hva du bør gjøre bedre neste gang. Du skal ikke miste jobben på grunn av noen enkelte feil. For å kunne si opp en lærling, skal lærlingen ha brutt sine plikter i arbeidslivet eller vist seg ute av stand til å fortsette læretiden.

Har lærlinger rett på sykepenger?

Som lærling har du krav på samme rettigheter som alle andre arbeidstakere, også når du blir syk. Om du blir syk, gjelder de samme reglene for deg som for de andre ansatte på arbeidsplassen.

Hva skjer etter lærling?

Som lærling avslutter du utdanningen med en prøve, og får svennebrev eller fagbrev etter bestått prøve. Svennebrev gis i håndverksfag, mens fagbrev gis i de andre lærefagene.

Kan man være lærling uten vgs?

Er du over 21 år kan du inngå lærekontrakt i en bedrift uten å ha gått i videregående skole. Dette kan du gjøre uavhengig om du har rett eller ikke har rett til opplæring. Som voksenlærling har du selv ansvaret for å finne deg en bedrift som vil ta imot deg som lærling.

Kan man være lærling i 4 år?

0+4 står for fire års læretid, altså opplæring i bedrift , og null år på skole. Du må i tillegg ta fag, men det er lærebedriften som har ansvar for opplæringen din. Det vil si at det er bedriften, og ikke fylkeskommunen, som har ansvar for at du får teoriopplæringen du skal ha.

Kan man være lærling i 3 år?

Opplæring i skole og bedrift (skole 1 – 3 år/bedrift 1 – 3 år) Den vanligste måten er å starte på en yrkesfaglig linje på videregående skole. Her går du først på skolen, og deretter har du læretiden i en bedrift. Normalt 2 år på skolen og deretter en læretid på 2 år i en bedrift.

Kan en lærling være alene på jobb?

Ja, du kan gjerne jobbe noe alene som lærling. Det er naturlig at en erfaren lærling jobber mer og mer alene etterhvert. Hvis bedriften skal gjøre alt dette, er det umulig å la deg gå alene hele tiden. Du skal dessuten kjenne deg trygg når du jobber alene.

Kan man slutte på dagen som lærling?

En lærling har ingen oppsigelsesrett, og dermed ingen oppsigelsestid. Dersom du ønsker å slutte som lærling, må lærlingen søke om å få hevet lærekontrakten. Lærekontrakten kan heves av fylkeskommunen.

Leave a Comment