Hvor mye får en dommer betalt?

Honoraret varierer ut ifra nivået kampen er på og hvilken rolle en har, altså om man er hoveddommer, assistentdommer eller 4. dommer. For eksempel er honoraret i J15/G 15 550 kr og i Eliteserien 16 690 kr.

Hvor mye får en dommer i eliteserien?

Dommerhonorar 2022
Dommerhonorar topp og bredde
Eliteserien AD kr 10730
Eliteserien 4D kr 4290
OBOS-ligaen HD kr 7935
OBOS-ligaen AD kr 3860

Hvor mye tjener en dommer i Høyesterett?

Innledning
Høyesterettsjustitiarius kr 2 183 504 per år
Høyesterettsdommer kr 1 883 335 per år

Hvor mye får en dommer betalt? – Related Questions

Hva kreves for å bli dommer?

Hva tjener en meddommer?

Meddommer.no – Hva får meddommere i godtgjørelser? Som meddommer får en som hovedregel enten 250 kroner per dag eller tapt arbeidsfortjeneste, i tillegg til reise- og kostgodtgjørelse etter statens satser.

Hvor mye koster Høyesterett?

Rettsgebyr i lagmannsrettene og Høyesterett

Ankeforhandling koster i utgangspunktet 29 352 kroner. Det gjelder også anke i saker som behandles etter reglene om småkravsprosess. Imidlertid skal det bare betales 4 892 kroner hvis lagmannsretten opphever dommen etter tvisteloven § 29-12 annet ledd.

Hvem er høyesterettsjustitiarius i Norge?

Toril Marie Øie er Norges 20. høyesterettsjustitiarius og den første kvinnen i embetet.

Hvor mange dommere har Høyesterett?

Høyesterett er Norges øverste domstol. De utgjør sammen med Stortinget og Regjeringen landets øverste statsorganer. Høyesterett har 20 dommere, og er en ankedomstol som behandler anker over avgjørelser fra lavere domstoler, både sivile saker og straffesaker. Lederen har tittelen høyesterettsjustitiarius.

Hva er en sivil dom?

I sivile saker er en dom den avgjørelse som retten treffer når den helt eller delvis avgjør det krav som er gjenstand for et tvistemål; i straffesaker kalles rettens avgjørelse en dom når siktede (tiltalte) dømmes eller frifinnes. De andre avgjørelser som retten treffer, er enten kjennelser eller beslutninger.

Hvordan kan jeg bli meddommer?

Ønsker du å bli meddommer, kontakter du kommunen du bor i. Hvert fjerde år velger kommuner og fylkeskommuner nye meddommere og skjønnsmedlemmer som skal gjøre tjeneste i domstolene. Les om hvordan valget foregår.

Kan alle dommer ankes?

Alle straffesaker som fremmes for domstolene, starter i tingretten som avsier dom. Både den som domfelles og påtalemyndigheten kan inngi anke over dommen. Den som er fornærmet i en straffesak, har ikke selvstendig ankeadgang over straffekravet, men kan anke erstatningsavgjørelser etter reglene for sivile saker.

LES OGSÅ  Hvor mye kan du tjene som student 2022?

Hvor lang utdanning for å bli dommer?

For å bli dommer bør man ha jobbet som advokat lenge og man må ha mange bred erfaring. Man kan også søke på en jobb som dommerfullmektig etter jusstudiet. Da kan man søke deg inn som dommerfullmektig, og jobbe som det i to til tre år.

Hvor lenge må man være advokat for å bli dommer?

Hvis man da ønsker å gå videre for å bli dommer må man ha fylt minimum 30 år for å bli høyesterettsdommer, eller 25 år for øvrige domstoler. I tillegg kreves høy faglighet og lang erfaring, ofte 10-15 år som advokat eller andre juridiske stillinger.

Kan man anmelde en dommer?

Se spørsmål og svar som ligner for nyere spørsmål. Det er nok ikke noe grunnlag for å anmelde en dommer selv om du syns dommeren ga noen for lav straff. Rettsystemet i Norge er slik at det er tre instanser i domstolen; tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.

Kan en dommer Vie?

​Stortinget har vedtatt endringer i ekteskapsloven som innebærer at vigselsmyndighet overføres fra dommere ved tingretten til kommunen, dvs “ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret selv gir slik myndighet.” Lovendringen trer i kraft 1. januar 2018.

Kan man lese dommer på nett?

På Lovdatas åpne nettsted har du tilgang til nye avgjørelser avsagt av Høyesterett og lagmannsrettene. Du finner også norske sammendrag av et utvalg avgjørelser fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. ℹ Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Er det ulovlig å spytte på noen?

Ja, du kan anmelde noen for å spytte på deg. Å spytte på noen med vilje kan være en kroppskrenkelse etter straffeloven § 271. Straffen er bot eller fengsel inntil 1 år.

Kan politiet lyve i avhør?

I påtaleinstruksen § 8-2 står det at politiet i avhør ikke skal bruke “Løfter, uriktige opplysninger, trusler eller tvang”. Dette betyr at politiet ikke har lov til å lyve om bevisene for å lure noen til å tilstå et lovbrudd.

Leave a Comment