Hvor mange timer er en deltidsjobb?

Deltidsarbeid er arbeidsforhold hvor den ansatte arbeider med kortere arbeidstid enn det som ellers er vanlig i bedriften eller yrket. I norsk statistikk regnes deltid som 1–36 timer ukentlig arbeidstid, med unntak av personer med arbeidstid 32–36 timer som oppgir at dette utgjør heltid.

Kan man ha to deltidsjobb?

Det er ikke noe forbud i loven å ha to deltidsjobber samtidig, men det er viktig at du sjekker et par ting før du takker ja til jobb nr.

Hvorfor ha deltidsjobb?

+ Erfaring

Du blir også mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Jo mer relevant deltidsjobben er for en fremtidig arbeidsplass, jo bedre er det, men uavhengig av det, sier din evne til å skaffe deg en jobb og balansere studier og arbeid, mye om din person og motivasjon.

LES OGSÅ  Hva tjener bønder mest på?

Hvor mange timer er en deltidsjobb? – Related Questions

Hvor mange timer kan jeg jobbe hvis det er 50%?

en 50 prosent stilling, skal en føre 50 prosent av 37,5 timer, dvs. 18,75 timer per uke. Dette gjelder selv om en eksempelvis har en avtalt normalarbeidstid på 40 eller 35 timer per uke.

Hvordan si opp deltidsjobb?

Oppsigelse fra en arbeidstaker har i utgangspunktet ikke noen formkrav. Obs! En muntlig oppsigelse til arbeidsgiver er like gyldig som en oppsigelse levert på mail eller i brev. Mange velger å ha en muntlig samtale med arbeidsgiver først, gjerne i et kort møte, og avslutte møtet med å levere en skriftlig oppsigelse.

Hva er forskjell på deltid og heltid studie?

Se spørsmål og svar som ligner for nyere spørsmål. Dersom et studie er på deltid vil du ta halvparten (eller mer) så mange studiepoeng i semesteret enn om du gikk på et heltidsstudie. Det betyr at et deltidsstudie vil ta lenger tid å gjennomføre enn et heltidsstudie.

Hvorfor må alle jobbe?

Arbeid gir store skatteinntekter, og bidrar til å finansiere velferden. Den norske velferdsmodellen er altså avhengig av at vi har en høy yrkesdeltakelse. Jo flere som jobber, jo færre på ulike trygder. Verdien av arbeid er stor for bedriften.

Hva regnes som deltidsansatt?

Siden fulltid i Norge gjennom arbeidsmiljøloven er definert som 40-timers arbeidsuke, mens det gjennom tariffavtale er definert som 37,5-timers arbeidsuke, er deltid vanligvis det samme som å jobbe under 37,5- eller 40-timers uke.

Har arbeidsgiver rett til å vite hvorfor jeg ikke kan jobbe?

Arbeidsgiver har ingen rett til å vite diagnose, men man er som arbeidstaker pliktig til å informere om muligheten for å arbeide med de forutsetningene man har, og på hvilke måter arbeidsgiver eventuelt kan tilrettelegge arbeidet.

LES OGSÅ  Hvor mye koster en maler i timen?

Er det lov å bli satt ned i lønn?

Som arbeidsgiver kan du i utgangspunktet ikke sette ned lønnen til en arbeidstaker i kraft av styringsretten. Dette er fordi lønn er den viktigste ytelsen en arbeidstaker får for å utføre sitt arbeid. Lønnsbetingelsene ved arbeidsforholdets begynnelse skal fremgå av arbeidskontrakten.

Er det lov å ha 2 jobber?

Så lenge du er over 18 år og ikke jobber innenfor veitransport, er det lovlig å ha flere arbeidsgivere hvor du til sammen jobber mer enn 100%. Arbeidsmiljøloven har grenser for hvor mange timer en ansatt kan jobbe hos én arbeidsgiver.

Kan man få sparken for å være syk?

Nei, du kan ikke få sparken på grunn av sykdom. Se arbeidsmiljøloven § 15-8.

Hva har sjefen rett til å vite?

Arbeidstakeren har en plikt til å gi opplysninger om sin arbeidsevne, men ikke om sin sykdom. Arbeidsgiveren kan kun kreve helseattest og helsekontroll i de situasjoner som fremgår av arbeidsmiljøloven §§ 9-3 og 9-4. På noen arbeidsplasser stilles det ekstra strenge krav til arbeidernes helse.

Er det lov å slutte på dagen?

Dersom det ikke er inngått en skriftlig avtale om oppsigelsestid, gjelder oppsigelsesfristene i § 15-3 i arbeidsmiljøloven. Du kan dermed ikke gå på dagen, og arbeidsgiver kan ikke si opp deg på dagen, selv om dere ikke har en skriftlig arbeidsavtale. Hvis ikke noe annet er avtalt er oppsigelsesfristen en måned.

Kan arbeidsgiver si meg opp når jeg går på AAP?

Dette innebærer at om en saklig oppsigelse foreligger av en på arbeidsavklaringspenger beror på en totalvurdering av situasjonen. Det må også foretas en rimelighetsvurdering, hvor ulempene for arbeidsgiver ved å fortsette arbeidsforholdet må veies opp mot arbeidstakers problemer ved en oppsigelse.

Hvilket land har høyest sykefravær?

Norge har det klart høyeste sykefraværet av alle de europeiske landene som ble sammenlignet i Arbeidskraftundersøkelsen, som ble presentert av Statistisk sentralbyrå i februar. Hver eneste dag er 1 av 16, eller 6,1 prosent, av arbeidstakere i Norge sykemeldt.

Har arbeidsgiver lov til å nekte egenmelding?

Ja, arbeidsgiver kan frata arbeidstakers rett til egenmelding. I følge bestemmelsen i folketrygdloven § 8-27 vil arbeidsgiver ha rett til å frata arbeidstakeren retten til å benytte seg av egenmelding når arbeidstakeren i løpet av en periode på 12 måneder: har hatt minst fire fravær uten å legge frem legeerklæring.

Skal man ringe hver dag ved sykdom?

Simployers trygderettsrådgiver Hilde Svenneby opplyser at man ikke etter loven kan kreve at ansatte melder seg hver dag i egenmeldingsperioden. – I folketrygdloven er det bare meldeplikt første hele fraværsdag, for ikke å miste retten til sykepenger.

Leave a Comment