Hvor mange år fikk Cappelen?

Hasjsmugleren Gjermund Cappelen ble juni 2020 endelig dømt til 13 års fengsel i Borgarting lagmannsrett for grov korrupsjon og omfattende smugling av narkotika. I tingrettsrunden ble han dømt til 15 års fengsel, men valgte å anke straffutmålingen.

Hvor mye tjente Cappelen?

Påtalemyndigheten har forsiktig anslått at Cappelen omsatte hasj for 825 millioner kroner brutto. Under rettssaken i Oslo tingrett anslo hasjkongen selv å ha tjent 85 millioner kroner på hasjsmuglingen.

Hvor sitter Erik Jensen i fengsel?

Jensen ble pågrepet i rettssalen i første pause av domsavsigelsen. Etter rettsdagen ble han umiddelbart fraktet til Kongsvinger fengsel hvor han har sittet varetektsfengslet til dommen ble rettskraftig.

Hvor mange år fikk Cappelen? – Related Questions

Er Jensen skyldig?

Straffesaken mot politimannenEirik Jensen. 28. januar 2019 finner juryen i Borgarting lagmannsrett Eirik Jensen skyldig i grov korrupsjon, men ikke for medvirkning til import av narkotika.

Når kan Jensen slippe ut?

Etter å ha sonet to tredjedeler av straffen, og etter fratrekk av 111 dager i varetekt, kan han håpe på prøveløslatelse når han er blitt 76 år gammel. Gjermund Cappelen ble dømt til 13 års fengsel. Han har sittet i varetekt siden pågripelsen i desember 2013, og kan dermed håpe på prøveløslatelse før 2022.

Kan Eirik Jensen slippe ut tidligere?

Får han derimot 15 år, som han gjorde i tingretten, kan han slippe ut på prøve i 2023. Etter loven kan han søke om prøveløslatelse etter to tredjedels soning.

Hvor lenge skal Eirik Jensen være i fengsel?

Dramatikken steg dramatisk da Jensen i tillegg ble pågrepet i rettssalen under den første pausen av domsopplesningen. Han ble deretter fraktet til Kongsvinger fengsel. Tirsdag slo Borgarting lagmannsrett fast at Jensen skal holdes varetektsfengslet i påvente av at dommen på 21 års fengsel skal bli rettskraftig.

Er Cappelen i fengsel?

Gjermund Cappelen (56) er lauslaten frå fengsel i dag etter å ha sona to tredelar av straffa på 13 år. LAUSLATEN: Cappelen blir prøvelauslaten etter å ha sona to tredelar av straffa. I juni 2020 blei Cappelen dømt til 13 års fengsel for grov korrupsjon og smugling av narkotika.

Hvem kan få åpen soning?

En forutsetning for plassering i åpent fengsel er at man ikke har grunn til å tro at fanger vil rømme eller for øvrig begå uregelmessigheter under oppholdet.

Hvem betaler husleie når man er i fengsel?

Dette rammer også pårørende, og noen grupper rammes mer enn andre. Når en ektefelle eller samboer fengsles mister familien en inntekt, noe som betyr at den pårørende alene må betale husleie, lån, utgifter til barna og andre økonomiske forpliktelser som før soningen ble fordelt på to inntekter.

Hvor mye penger får man i fengsel?

Innsatte mottar dagpenger når de er i fengsel (per 2020 er ordinær dagpengesats kr 72 per dag), og de har som regel mulighet til å handle fra butikk med penger de har på sin konto.

Hva er 1 år i fengsel?

I offentlig debatt i Norge henvises det svært ofte misvisende til begrepet fengselsår og hvorvidt dette er åtte eller ni måneder. Det korrekte svaret er at ett år i fengsel er tolv måneder, med mulighet for løslatelse etter 2/3 av sonet straff jf. straffegjennomføringsloven § 42.

Er det TV i fengsel?

I fengsel med høyt sikkerhetsnivå er det som hovedregel ikke tillatt at innsatte har til rådighet teknisk utstyr som kan sende eller motta tekstmeldinger, som for eksempel tekst-TV, som kan motta SMS-meldinger og lignende.

Kan man bruke internett i fengsel?

Innsatte i fengsler med høyt og lavere sikkerhetsnivå har i utgangspunktet ikke tilgang til internett. Unntaket er innsatte som tar utdanning under soning. De kan få begrenset og kontrollert tilgang til internett i undervisningsøyemed.

Kan man gifte seg i fengsel?

Den som inngår ekteskap til tross for at han eller hun er gift fra før kan straffes med fengsel i inntil 1 år. Gifte personer som er bosatt i Norge kan bli straffet etter denne bestemmelsen dersom de inngår nytt ekteskap i utlandet. De som skal gifte seg i Norge må ha lovlig opphold i landet.

Hva skjer med lån når man sitter i fengsel?

Når du blir fengslet så er det ditt ansvar at du har midler nok til å betale for gjelden din. Hvis man har vært flink til å betale gjelden sin og du kun f. eks vil være borte i noen måneder så vil nok veldig mange banker gi deg en avdragsfri periode dersom du ikke har noe negativ historikk.

Leave a Comment