Hvor lang tid tar det før man får autorisasjon?

Ifølge Helsedirektoratet, som er de som behandler søknader om autorisasjon, så er behandlingstiden for dette ca 6 uker for personer med utdanning fra Norge.

Kan man få tilbake autorisasjon?

Statens helsetilsyn kan gi helsepersonell som har mistet autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning ved tilbakekall eller frivillig avkall, ny autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning hvis vedkommende godtgjør at han/hun er skikket.

Hvordan frata autorisasjon?

Etter § 57 kan Statens helsetilsyn tilbakekalle en autorisasjon dersom helsepersonellet «er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, vesentlig mangel på faglig innsikt

Hvor lang tid tar det før man får autorisasjon? – Related Questions

Hva skjer når man mister autorisasjonen?

Helsepersonell som har fått tilbakekalt, mistet eller som frivillig har gitt avkall på autorisasjonen sin, kan søke Statens helsetilsyn om ny autorisasjon eller om begrenset autorisasjon. Likeledes kan helsepersonell som har en begrenset autorisasjon, søke om ny autorisasjon uten begrensning.

Hva vil det si å ha autorisasjon?

Autorisasjonsordningen innebærer at du etter endt utdanning må søke om tillatelse til å utøve yrket ditt. Autorisasjonen viser at du har den faglige og formelle kompetansen som tittelen tilsier.

Hvor mye koster autorisasjon?

Du må betale et saksbehandlingsgebyr på NOK 1.665,-. Gebyret betaler du i Altinn når du registrerer søknad om autorisasjon.

Kan man jobbe uten autorisasjon?

Autorisasjon er ingen betingelse for å arbeide i helse- og omsorgstjenesten eller for å omfattes av lovens definisjon av helsepersonell, se § 3. Men etter § 74 er det forbudt for personer uten autorisasjon å benytte beskyttet yrkestittel.

Hva skal til for å miste autorisasjonen?

Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, vesentlig mangel

Hvem trenger autorisasjon?

Helsedirektoratet har ansvaret for å gi autorisasjon til regulerte yrker i helsesektoren som for eksempel lege, psykolog, sykepleier, fysioterapeut, farmasøyt, bioingeniør, helsefagarbeider med flere. NOKUT har ansvaret for å vurdere yrkeskvalifikasjoner til lærere og barnehagelærere med utdanning fra utlandet.

Hvem gir autorisasjon?

Helsedirektoratet gir autorisasjon og lisens til helsepersonell.

Hva er offentlig autorisasjon?

Offentlig godkjenning av helsepersonell omfatter autorisasjon, lisens og spesialist-godkjenning. En autorisasjon er en bekreftelse fra offentlige myndigheter på at de formelle og faglige krav til yrkestittelen er oppfylt.

Hvilke yrker er autorisert helsepersonell?

Helsepersonelloven § 74 fastsetter at det bare er de som har norsk autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning som kan benytte de yrkestitlene som omfattes av loven.

Dette gjelder disse yrkesgruppene:

 • ambulansearbeider.
 • apotektekniker.
 • audiograf.
 • bioingeniør.
 • ergoterapeut.
 • fotterapeut.
 • fysioterapeut.
 • helsefagarbeider.

Hva er forskjell på lisens og autorisasjon?

Autorisasjon og lisens: Hva er forskjellen? Autorisasjon gir fulle rettigheter til å utføre yrket inntil fylte 80 år. Lisens gir en begrenset rettighet til å utføre yrket, og er som oftest tidsbegrenset.

Hvordan kan man sjekke om noen er autorisert?

Sjekk om du er registrert i Helsepersonellregisteret
 1. Gå inn på Helsedirektoratet.
 2. Skriv inn fødselsdato og etternavn.
 3. Er du registrert her vil navn og autorisasjon fremkomme (eks. Kari Normann, Bioingeniør 22.9.1992 – 28.12.2044). Du trenger da ikke å følge opp saken videre.

Har helsefagarbeidere autorisasjon?

Siden hjelpepleierutdannelsen ikke lenger eksisterer i Norge, må du isteden søke om autorisasjon som helsefagarbeider. Dersom du allerede har autorisasjon som hjelpepleier og ønsker å konvertere denne til autorisasjon som helsefagarbeider, kan du søke om dette i Altinn.

Hvor mye tjener man som helsefagarbeider?

Hvor mye tjener en helsefagarbeider? Helsefagarbeidere kan jobbe både for staten, kommunalt eller privat. Gjennomsnittslønnen på tvers av disse sektorene ligger på 42.400kr i måneden, 508.800 kr i året.

Kan man jobbe som helsesekretær uten autorisasjon?

Helsesekretærer har autorisasjon som helsepersonell. Personer uten autorisasjon, som for eksempel medisinske sekretærer, kan ikke bruke tittelen helsesekretær. Vanlige arbeidsoppgaver for en helsesekretær er laboratoriearbeid, kontorarbeid og yte service for pasienter.

Hva koster autorisasjon vernepleier?

Du må betale et saksbehandlingsgebyr på NOK 1.665,-. Gebyret betaler du i Altinn når du registrerer søknad om autorisasjon.

Hvorfor er det viktig med autorisasjon?

Autorisasjon er en bekreftelse på at arbeidstakeren oppfyller de kravene som gjelder for yrkestittelen, faglig og formelt. På den måten blir enkelte yrkestitler beskyttet mot misbruk. Autorisasjonsordningen bidrar til å sikre at den som utøver et arbeid, har den nødvendige kompetansen.

Leave a Comment