Hvor kan jeg se mine sykemeldinger?

Sykmeldte kan logge inn på nav.no og finne sykmeldingen sin under «Ditt sykefravær». Her kan man se sykmeldingen og sende den til arbeidsgiveren. Arbeidsgiveren finner sykmeldingen i innboksen i Altinn der den ansatte er innmeldt gjennom A-ordningen.

Hvor lenge kan man være sykemeldt NAV?

Hvor lenge kan du få sykepenger? Du kan maksimalt få sykepenger i 52 uker. Grensen er den samme enten du er helt eller delvis sykmeldt. Perioder 3 år tilbake i tid blir lagt sammen hvis det er mindre enn 26 uker mellom noen av periodene.

Blir sykemelding sendt automatisk?

Pasienter som blir sykmeldt av en fastlege, får sykmeldingen på nav.no. Herfra kan de sende sykmeldingen til arbeidsgiveren, som får den i sin meldingsboks i Altinn. De fleste sykehus skriver fortsatt sykmeldingen på papir, men disse blir gjort digitale etter at de er sendt til NAV fra sykehuset.

Hvor kan jeg se mine sykemeldinger? – Related Questions

Hvor lang tid tar det før sykemeldingen kommer?

De fleste sykehus skriver fortsatt sykmeldingen på papir. Blir du sykmeldt på et sykehus, kan du vente noen dager, så får du den digitalt på nav.no.

Har arbeidsgiver rett til å vite hvorfor man er sykemeldt?

Arbeidsgiveren din har ikke rett til å få vite sykdomshistorien eller diagnosen din. Det hender likevel at arbeidsgiveren kan stille spørsmål ved om du har rett til sykepenger.

Hvordan fornye sykemelding?

Enhver forlengelse av sykemelding skal vurderes av lege, med fornyet vurdering av arbeidsmulighet og behov for tilrettelegging på arbeidsplassen. Slike avtaler gjøres på korte konsultasjoner ila dagen eller etter individuell avtale med legen, så fremt det ikke er behov for ny medisinsk utredning.

Hva skjer ved sykmelding?

Ditt ansvar når du er sykmeldt

Er du ansatt hos en arbeidsgiver, er det arbeidsgiveren som har ansvar for å følge deg opp. Sammen skal dere lage en oppfølgingsplan, og du har plikt til å delta på dialogmøter. Har du ikke en arbeidsgiver, er det NAV som har ansvaret for å følge deg opp.

Kan man forlenge sykemelding over telefon?

I enkelte tilfeller kan legen og pasienten avtale at man kan ringe for å få forlenget sykemeldingen. Hvis en slik avtale foreligger kan man også bestille ny sykmelding via helserespons.

Hva skal til for å bli sykemeldt?

For å få sykemelding med sykepenger må du være arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade, ifølge Erstad. Er du for syk til å gå til legen, kan du ringe legekontoret og si ifra.

Kan man bli sykemeldt av angst?

Engstelse, skam, tristhet, sorg og sinne kan gi betydelig funksjonssvikt. Slike følelser er normale reaksjoner ved livshendelser, men er også vanlig ved angst og depresjon. En eventuell sykmelding forutsetter uansett at sykdomsvilkåret er oppfylt.

Kan man få sykemelding for depresjon?

Full sykmelding bør vurderes ved utmattelse, initiativløshet, konsentrasjonsvansker og selvmordsfare, når pasienten føler at han/hun ikke mestrer noe arbeid og/eller blir verre ved å være i arbeid. Ved alvorlig depresjon med eller uten psykose er full sykmelding ofte nødvendig i en periode.

Skal man ringe hver dag ved sykdom?

Må ikke gi beskjed for å få sykepenger

Simployers trygderettsrådgiver Hilde Svenneby opplyser at man ikke etter loven kan kreve at ansatte melder seg hver dag i egenmeldingsperioden. – I folketrygdloven er det bare meldeplikt første hele fraværsdag, for ikke å miste retten til sykepenger.

Kan arbeidsgiver kreve at jeg må på jobb når jeg er sykemeldt?

Dersom arbeidstaker er 100 % sykemeldt, har man i utgangspunktet gyldig fravær og arbeidsgiveren din kan ikke kreve at du skal jobbe.

Hvor mange ganger kan man være sykemeldt?

Minimumsordningen i folketrygdloven sier at du kan ha opptil fire egenmeldinger, det vil si sykefravær uten legeerklæring, i løpet av en tolvmånedersperiode. Hver egenmelding kan være på opptil tre dager. Du må ha arbeidet hos arbeidsgiveren din i minimum to måneder for å ha rett til egenmelding.

Kan arbeidsgiver kreve møte under sykemelding?

Senest innen 7 uker skal arbeidsgiver innkalle arbeidstaker som er helt sykemeldt til et dialogmøte, med mindre det er åpenbart unødvendig. Møtet skal avholdes for arbeidstakere som er gradert sykemeldt hvis arbeidsgiver, arbeidstaker eller sykmelder mener det er hensiktsmessig.

Hvor lenge kan man være 50% sykemeldt?

Perioder med graderte sykepenger regnes med i den tiden du kansykepenger, som er maksimalt 52 uker. Tidsbegrensingen er altså den samme enten du er helt eller delvis sykmeldt.

Leave a Comment