Hvor kan jeg se min inntekt?

I a-meldingen gir du opplysninger om ansattes inntekt, arbeidsforhold, forskuddstrekk og utleggstrekk i tillegg til arbeidsgiveravgift. Opplysningene går til NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten.

Hvordan se hvem som har sjekket inntekten min?

Når du har logget deg inn for å søke i skattelistene kan du klikke på søkestatistikk og se hvem som har søkt på deg. Du får se navn, fødselsår, postnummer og poststed på den som har søkt og tidspunktet for søket. Listen over hvem som har søkt og sett dine opplysninger oppdateres en gang i timen.

Hvor finner jeg oversikt over tidligere arbeidsforhold?

Er du arbeidsgiver eller oppdragsgiver, kan du se hva som er rapportert til Aa-registeret via a-ordningen i en innsynstjeneste på nav.no. Er du privatperson, kan du se hva arbeids- og oppdragsgivere har rapportert om dine arbeidsforhold i en innsynstjeneste.

Hvor kan jeg se min inntekt? – Related Questions

Hvordan sjekke Aa-registeret?

Innsyn i Aaregisteret

Arbeidsgivere kan til enhver tid se hva som er registrert i Aaregisteret via “Min side – arbeidsgiver” på NAV. Under “Arbeidsforhold” ligger en oversikt over alle ansatte og informasjon om arbeidsforholdene. Informasjonen hentes fra det som er rapportert i a-meldingen.

Hvordan dokumentere arbeidstimer?

Arbeidstiden skal dokumenteres skriftlig

For alle arbeidstakere skal registreringen skje fortløpende. Registreringen skal vise dato, start- og sluttidspunkt for hver enkelt dag, pauser og om arbeidstakeren har arbeidet overtid.

Hvordan bekrefte arbeidsforhold?

Bekreftelsen skal bare inneholde:
  1. Navn, fødselsår og dato.
  2. Startdato og sluttdato.
  3. Fag og stilling.
  4. Lønn ved arbeidsforholdets opphør.
  5. Tid for siste ferie.
  6. Opplysning om hvorvidt det er søkt om sluttvederlag for arbeidstakeren.
  7. Hvis arbeidstaker krever det, skal det opplyses hvilke oppgaver vedkommende har hatt.

Kan man si opp arbeidskontrakt?

Ja, du kan ombestemme deg. Om du er i en situasjon der du angrer deg, bør du så fort som mulig informere arbeidsgiveren du allerede har takket ja til. Som arbeidstaker har du alltid mulighet til å si opp jobben din, både før og etter du faktisk har startet.

Hvordan var arbeidsforholdene på 1800 tallet?

Det fantes ingen organisasjoner eller noen arbeidsrettigheter på denne tiden. Vi hadde knapt fått grunnloven. Her var det som oftest menn som var å jobbet på jordene, mens kvinnene var inne å lagde mat, stelte med kyrne og sydde klær. Dette ble totalt endret på midten av 1800 tallet.

Kan man si opp deler av sin stilling?

Svar: En arbeidstaker kan ikke alene beslutte å si opp bare deler av sin stilling, skal man si oppman si opp hele stillingen. Arbeidstaker kan imidlertid ha krav på redusert arbeidstid i en periode, dersom vilkårene i arbeidsmiljøloven § 10–2 (4) er oppfylt.

Er det lov å bli satt ned i lønn?

Hvis ikke arbeidsgiveren din på forhånd har sikret seg retten til å endre lønn eller arbeidstid, er dette utenfor den såkalte styringsretten arbeidsgiver har. De ansatte må i utgangspunktet altså samtykke for at det skal kunne innføres en lønnsreduksjon.

Er det lov å endre lønn?

Lønnsbetingelsene ved arbeidsforholdets begynnelse skal fremgå av arbeidskontrakten. Dersom du ønsker å endre lønnsbetingelsene må dette skje ved samtykke fra arbeidstakeren eller ved en oppsigelse.

Kan arbeidsgiver kutte i mine timer?

Nei, arbeidsgiver kan i utgangspunktet ikke kutte timene dine etter din avtale neste måned, selv om du den første måneden jobbet mer enn først forventet og avtalt. Du skal ha betalt for faktisk arbeid og etter din personlige arbeidsavtale.

Når har man 3 mnd oppsigelsestid?

Ved mer enn ett års ansettelse er oppsigelsesfristen tre måneder. Etter to års ansettelse gjelder en oppsigelsesfrist på seks måneder. Oppsigelsesfristen på seks måneder gjelder imidlertid kun ved oppsigelse fra arbeidsgiver. Ved egenoppsigelse kan arbeidstaker kreve å få gå etter tre måneder, jf § 22 (2).

Kan man si opp jobben midt i måneden?

Normalt regnes oppsigelsestiden fra den første dagen i måneden etter at oppsigelsen har funnet sted. Dersom for eksempel arbeidsgiver eller arbeidstaker mottar oppsigelsen 15. mars, så løper oppsigelsestiden fra 1. april.

Kan sjefen endre stillingen din?

Arbeidsgiver har rett til å foreta mindre endringer i den ansattes stilling, men kun endringer som ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett. Innenfor styringsretten har arbeidsgiver rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet. Styringsretten er ulovfestet, og finnes ikke regulert i arbeidsmiljøloven.

Når har man krav på sluttpakke?

Når en arbeidsgiver ønsker å avslutte et arbeidsforhold, kan de velge mellom oppsigelse og frivillig avslutning av arbeidsforholdet. Ved en frivillig avslutning må imidlertid arbeidstakeren godta avslutningen av forholdet. De vil da motta en sluttpakke som kompensasjon.

Kan arbeidsgiver gi andre arbeidsoppgaver?

Dersom du beholder hovedoppgavene dine, men også får noen tilleggsoppgaver, vil dette i utgangspunktet være innenfor arbeidsgivers rett. Arbeidsgiver kan altså gjøre enderinger i arbeidsforholdet såfremt de er innenfor arbeidsgivers såkalte styringsrett.

Hva er 15 1 møte?

Drøfting før beslutning om oppsigelse. Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det.

Kan man få sparken i prøvetid?

Oppsigelse i prøvetid

Arbeidstaker står fritt til selv å si opp i prøvetiden. Dersom arbeidsgiver ønsker å gå til oppsigelse av arbeidstaker i prøvetiden er det egne regler: 1. Oppsigelsen må leveres i prøvetiden.

Leave a Comment