Hvor finner jeg plantegninger?

Kommunale byggesaksarkiver. Det finnes byggesaksarkiver hos de fleste kommuner. I disse kan det finnes tegninger av boliger, inkludert plan- og fasadetegninger, i tillegg til at det også finnes søknader og korrespondanse.

Hvor kan man finne reguleringsplan?

Finn enkelt nasjonal planID, datoer, plantype og planstatus på en arealplan i din kommune ved å søke i tjenesten SePlan på Geonorge og følg link til selve planen på kommunens hjemmeside.

Hvordan finne reguleringsplan Oslo?

Hvordan finne reguleringsbestemmelser? For å finne reguleringsbestemmelsen til en plan klikker du i kartet og velger Reguleringsplaner. Klikk på «Reguleringsbestemmelser». Du kan også søke på plannummeret for å få opp planen.

Hvor finner jeg plantegninger? – Related Questions

Hvor lang tid tar det å lage en reguleringsplan?

En reguleringsplan kan ta alt i fra 3 måneder til flere år. Det er mange faktorer som spiller inn. Krav om utredninger, kompleksitet, hva slags tiltak som ønskes og naboforhold er alle faktorer som kan påvirke hvor lang tid en reguleringsplan tar.

Hvordan finne gamle reguleringsplaner?

Dagens reguleringsplaner er i mange kommuner søkbare på data. Eldre reguleringsplaner ligger i kommunearkivene. Der finner man også saksdokumentene som ligger til grunn for reguleringsplanen.

Hvem godkjenner reguleringsplan?

Den vedtas av kommunestyret. Vedtatt reguleringsplan gir kommunen hjemmel til ekspropriasjon for å gjennomføre planen innen 10 år etter vedtak, jf. plan- og bygningsloven § 16-2.

Er reguleringsplan enkeltvedtak?

Vedtak etter plan- og bygningsloven er stort sett et enkeltvedtak. Det er presisert i plan- og bygningsloven § 1-9 at det ikke kan klages på forhold som er avgjort i bindende reguleringsplan, ved dispensasjon eller i tidligere vedtak i byggesaken der klagefristen er utløpt.

Hvem kan fremme reguleringsplan?

Privatpersoner, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter kan legge fram et forslag til reguleringsplan. Forslaget skal utarbeides av fagkyndige/plankonsulent (i tråd med plan- og bygningsloven § 12-3).

Hvor lenge kan en reguleringsplan være gyldig?

Har de en «holdbarhetsdato»? Plan- og bygningsloven§ 34-2 fjerde ledd sier at: arealplaner gjelder inntil de blir endret, opphevet, erstattet eller satt til side av ny plan. Reguleringsplaner er altså ikke noe som «går over av seg selv».

Hvem eier en reguleringsplan?

Høring og offentlig ettersyn

Det blir satt en frist for å komme med merknader til planen. Fra dette punktet i planprosessen blir planmyndigheten eier av planforslaget.

Hva er forskjellen på kommuneplan og reguleringsplan?

En områdeplan kan kun utarbeides av kommunen, men det kan skje i samarbeid med private parter. Detaljregulering kan utarbeides av kommunen selv, eller foreslås av private. Reguleringsplaner, uavhengig av type, skal vedtas av kommunestyret selv.

Hvor lenge varer en tillatelse?

En byggetillatelse etter plan og bygningsloven har en gyldighet på tre år, og dersom tiltaket det er gitt tillatelse til ikke er igangsatt innen fristen på tre år løper ut, faller tillatelsen bort.

Hva koster det å sende byggesøknad?

Kort fortalt. Du må betale for at kommunen skal behandle byggesøknaden din. Prisen du må betale avhenger av hva du skal bygge. For mindre tiltak, det vil si tiltak du kan søke om selv, er prisen et grunngebyr på 2600 kroner og eventuelle tillegg på 6700 kroner per dispensasjon.

Hvor lang tid tar det å få midlertidig brukstillatelse?

Saksbehandlingstiden for saker om midlertidig brukstillatelse er tre uker fra søknad er mottatt. Fristen løper fra søknad er mottatt selv om arbeider med tiltakets sikkerhetsnivå skal ferdigstilles inntil 14 dager fra søknadstidspunktet.

Når trenger man byggetillatelse?

Når må jeg søke om byggetillatelse? Det skal i utgangspunktet alltid søkes ved nybygg eller endringer av eksisterende bygg. Endringer vil være alle økninger av areal, men vil også være ved skifte av vinduer eller å sette inn et vindu i taket.

Hvor mange m2 kan man bygge uden Tilladelse?

Du kan bygge inntil 50 m² på egen tomt eller hage uten å søke. Tidligere måtte du søke kommunen om lov hvis uteboden ble større enn 15 m². For å gjøre det enklere for folk flest å bygge, ble forskriftene for frittliggende bygg endret. Grensen på 15m² for tilbygg er fortsatt gjeldende.

Hva kan bygges uten tillatelse?

Hovedreglene for bygging uten søknad
  • Garasje, carport, bod og drivhus.
  • Verksted, atelier eller kontor.
  • Anneks eller uthus.
  • Balkong eller andre påbygg.
  • Terrasse eller platting.
  • Veranda eller vinterhage.
  • Levegg.
  • Gjerde.

Er bad søknadspliktig?

Bygging av våtrom i nybygg er alltid søknadspliktige. Installering, endring og reparasjon av våtrom i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle er unntatt fra søknadsplikt. Unntaket omfatter også arbeid i leiligheter i blokker, bortsett fra der brannskiller brytes.

Er det lov å pusse opp badet selv?

Dersom du skal pusse opp et eksisterende bad eller våtrom, er disse arbeidene ikke lenger søknadspliktige, og man kan i teorien gjøre dem selv, bortsett fra tekniske installasjoner.

Leave a Comment