Hvilke typer kilder har vi?

 • Foto og bilder.
 • Internett som kilde til kunnskap.
 • Minner og tradisjoner.
 • Tall og statistikk som kilde.
 • Tekster og litteratur som kilde.
 • Gjenstander og kulturminner.
 • Opphavsrett og referanser.

Hva er en Førstehåndskilde?

Førstehånds- og andrehåndskilder

En førstehåndskilde forteller om noe han eller hun har opplevd selv, mens en andrehåndskilde forteller om noe han eller hun har hørt om fra andre.

Hva er forskjellen på primær og Sekundærkilde?

Innenfor kildekritikk snakker vi gjerne om primærkilder og sekundærkilder. Hvis kilden du henviser til er basert på forfatterens egne tanker og forskning regnes det som en primærkilde. Hvis du velger å henvise til det forfatteren har tolket ut fra en annen kilde vil det regnes som en sekundærkilde.

Hvilke typer kilder har vi? – Related Questions

Hvordan referere til primærkilde?

Skal du likevel referere til sekundærkilde, må både sekundærkilden og primærkilden vises til i teksten. Du nevner først primærkilden, med årstall dersom det er kjent, og skriver «henvist i», «referert i » eller lignende, og så sekundærkilden.

Hvordan bruke sekundærkilde?

Henvisning til sekundærkilder

eks. ikke får tak i primærkilden, må du vise i teksten at du bruker sekundærkilde. Forfatter(e) av originalkilde tas med i henvisningen, etterfulgt av (årstall på primærkilde, henvist/sitert/referert i sekundærkilde).

Hva er forskjellen på levning og beretning?

Om vi bruker kilder som beretninger bruker vi dem til å si noe om det som ligger utenfor konteksten kilden er skapt i. Oftest vil dette si at kilden sier noe om faktiske hendelsesforløp. Alle kilder er levninger, men ikke alle kan anvendes som beretninger.

Hva menes med levninger?

Betegnelsen ”menneskelige levninger” omfatter vev, organer og skjeletter. Selv om uttrykket først og fremst viser til rester av menneskekropper, kan det også omfatte bevarte hele lik.

Hva vil det si at en kilde er normativ?

Beskrivende og normative kilder

Beskrivende kilder forteller om hvordan noe er, eller i alle fall hvordan forfatteren vil ha oss til å tro at noe er, mens normative kilder forteller om hvordan noe bør være. Til de normative kildene regnes blant annet lover, forordninger, påbud og vedtak.

Hva er en historisk kilde NDLA?

Historien, som vi kjenner den, er egentlig en gjenfortelling basert på fragmenter overlevert oss fra fortida. Disse fragmentene kalles kilder og kan være alt fra bilder, film, lydbånd, brev (private og offentlige), aviser og plakater. Selv små frimerker og mynter kan være en kilde. Dette kalles primærkilder.

Hva betyr en historie?

Historie betegner i videste forstand både det som har skjedd, beretningen om det som har skjedd og det vitenskapelige studium av det som har skjedd. I praksis mener vi med historie menneskehetens utvikling og de ulike epokene i denne.

Hva er levning historie?

En kilde kan godt være både en levning og en beretning, alt avhengig av hva man ønsker å undersøke med den. Levning: En historisk kilde er en levning da den alltid er uttrykk for den tiden og den bestemte historiske situasjonen som den er blitt til i.

Hvorfor er det viktig å stille kritiske spørsmål til historiske kilder?

Kilder kan tolkes på flere måter

Forrige generasjons tolkning blir ofte sett på som en feiltolkning av neste generasjons historikere. I historiefaget er det derfor viktig å lære å stille kritiske spørsmål til læremiddelet. Kanskje kan de kildene læremiddelet refererer til, tolkes på en annen måte?

Hva er en god kilde?

At en kilde er nøyaktig, betyr at informasjonen er oppdatert og at den inneholder alle viktige detaljer. Sjekk når informasjonen er publisert, og om stoffet kan være utdatert.

Hvordan kan man vite at en kilde er troverdig?

At forfatteren har utdanning eller profesjonell erfaring innen temaet, har gjort flere publikasjoner om temaet og er sitert i andre kilder er faktorer som gir informasjonen mer troverdighet. Du bør også sjekke om det er en organisasjon, et forlag eller en privatperson som står bak nettsiden.

Hvordan sjekke om en kilde er pålitelig?

Kildekritikk handler om å vurdere avsenderens informasjon:
 1. Hvem er kilden?
 2. Hvor troverdig er det som sies akkurat nå?
 3. Hva er hensikten med innlegget?
 4. Hvordan er språket, bildene og grafene til kilden?
 5. Er kilden aktuell?

Er SNL troverdig?

I Store norske leksikon er innholdet skrevet av fagansvarlige, og en overvekt av disse jobber ved de norske universitetene. Innholdet er kvalitetssikret med hensyn til faglig etterrettelighet, kildekritikk, pedagogikk og formidlingsvennlighet.

Hvordan skrive kilder APA stil?

Det skal stå i parentes, i rekkefølge: forfatter, årstall og evt sidetall, og skal atskilles med komma. Ved direkte sitat skal du alltid oppgi forfatter, år og sidetall i teksten. I tillegg skal dette oppgis i en referanseliste.

Hvorfor viktig å være kildekritisk?

Ved å være kritisk til informasjon kan du bedre sikre at den kunnskapen du har er riktig. «Falske nyheter» kan se ut som ekte nyheter, men er basert på løgn eller kun utvalgt informasjon. Ofte finner du falske nyheter i sosiale medier hvor saken når mange mennesker.

Hvordan legge inn bok som kilde?

Slik oppgir du kildene i kildeliste

Etternavn, Fornavn. (Utgivelsesår). Bokens tittel. Utgiversted: Forlag eller annen utgiver.

Leave a Comment