Hvilke stønader har jeg krav på?

Her finner du en oversikt over NAVs tjenester og ytelser.
  • Dagpenger hvis du er arbeidsledig eller permittert.
  • Sykepenger.
  • Familieytelser.
  • Økonomisk stønad (sosialhjelp)
  • Opplysning, råd og veiledning.
  • Kvalifiseringsprogrammet (KVP)
  • Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning.
  • Midlertidig botilbud (nødsituasjon)

Kan jeg få støtte fra NAV?

Har du blitt arbeidsledig kan du ha rett til dagpenger eller annen økonomisk støtte fra NAV, og hjelp til å komme i arbeid. Du må registrere deg som arbeidssøker, søke om dagpenger og være aktiv jobbsøker for å dagpenger fra NAV. Du må sende meldekort hver 14. dag, også når du venter på svar på søknaden.

Hvor mye er livsopphold fra NAV?

Utgifter til lege, psykolog, tannlege og viktige legemidler regnes som nødvendig for å leve, såkalt livsopphold, og du kan søke om å få dekket slike utgifter.

Hvor mye kan man få i sosial stønad?

Enslige aleneboende: 7 713 kroner per måned. Ektepar/samboere: 12 102 kroner per måned. Enslige forsørgere: 9 000 kroner per måned. Barnetillegg 0-10 år: 3 304 kroner per måned.

Hvilke stønader har jeg krav på? – Related Questions

Kan NAV nekte livsopphold?

Det er viktig at du i en søknad til NAV dokumenterer godt at du ikke har økonomiske midler tilgjengelig for å opprettholde et forsvarlig livsopphold. Uten dokumentasjon vil det være vanskelig for NAV å godkjenne en søknad om sosialhjelp.

Hvor mye er stønad til livsopphold?

Rundskriv A-2/2021 Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2022
Enslige kr 6 550 (kr 6 450)
Ektepar/samboere kr 10 950 (kr 10 800)
Person i bofellesskap kr 5 450 (kr 5 400)
Barn 0-5 år kr 3 200 (kr 3 150)
Barn 6-10 år kr 3 300 (kr 3 250)

1 more row

Hvor lang tid tar det å få sosialhjelp?

Saksbehandlingstid for økonomisk sosialhjelp

Vanlig saksbehandlingstid er tre uker. Hvis det går ut over den tiden skal du et foreløpig svar. Hvis du ikke har levert all nødvendig dokumentasjon kan det ta lengre tid før du får svar på søknaden din.

Hva er sosial stønad?

Økonomisk sosialhjelp er en stønad som gis fra NAV til personer som ikke er i stand til å sørge for eget livsopphold. Den som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller andre inntektsgivende ordninger (for eksempel trygderettigheter), har krav på økonomisk stønad.

Hvor mye kan man få i nødhjelp?

Angående dette, hvor mye er stønad til livsopphold?
Husholdning Per mnd
Enslige 6 450
Ektepar/samboere 10 800
Person i bofellesskap 5 400
Barn 0-5 år 2 850

Hvordan få sosialhjelp?

Søknad om økonomisk sosialhjelp

Du skal søke til NAV-kontoret der du bor. Stadig flere kommuner kan ta i mot digitale søknader. Hvis du ikke skal søke digitalt, kan du søke med kommunens papirskjema.

Hvor mye skal man ha å leve for?

Livsoppholdssatser
Ny sats (2022) Tidligere sats (2021)
Enslig skylder 9 758 9 232
Gift/samboende skyldner 8 263 7 817
Skyldner som forsørger ektefelle/samboer 16 526 15 634

Hva gjør man hvis man ikke har penger til mat?

Du kan ha rett til pengestøtte fra NAV hvis du ikke har penger til mat, bolig eller andre nødvendige utgifter. Det er situasjonen din som bestemmer hva du kan ha rett til.

Hva er forskjellen på trygd og sosialhjelp?

Uføretrygd er en permanent inntektssikring for personer som er for syke, skadet eller har lyter som hindrer dem i å kunne arbeide. Økonomisk sosialhjelp er en midlerti- dig inntektssikring i perioder uten arbeid eller andre ytelser (for eksempel dagpenger) og når en derfor ikke har andre muligheter til å forsørge seg.

Hvor mye er minstepensjon i 2022?

Minste pensjonsnivå og garantipensjon øker med 3,53 prosent fra 1. mai 2022. Minstepensjon for enslig pensjonist (særskilt sats) blir 232 816 kroner fra 1. mai 2022.

Hvor mye er uføretrygd 2022?

Den maksimale pensjonsgivende inntekt som kan telle med er på 6 ganger gjennomsnittlig grunnbeløp (G), som i 2022 er på 668.704 kroner (ny G kommer fra 1. mai 2023). Den høyeste uføretrygden er da 66 prosent av dette, som er 434.745 kroner. Pensjonen blir justert etter uføregraden.

Har NAV rett til å se kontoutskrift?

Kontoutskrift kan ikke kreves fremlagt rutinemessig. Dette fordi en kontoutskrift som viser alle bevegelser på kontoen i et bestemt tidsrom, inneholder store mengder personlig informasjon, og mye av dette er ikke relevant for NAV-kontorets behandling av saken.

Hvordan søke nødhjelp NAV?

Du må søke ved NAV-kontoret i den kommunen du oppholder deg. Ta kontakt med NAV-kontoret ditt for å få søknadsskjema. Hos noen kommuner finner du søknadsskjema på kommunens nettside. Du må bidra til å gi opplysninger om saken din på en best mulig måte, slik at NAV-kontoret raskt kan behandle søknaden din.

Leave a Comment