Hvilke planter er svartelistet i Norge?

Disse artene er på forbudslisten i forskriften om fremmede arter i Naturmangfoldloven:
 • Rynkerose.
 • Kjempebjørnekjeks.
 • Tromsøpalme.
 • Hagelupin, sandlupin og jærlupin.
 • Kjempespringfrø
 • Gullregn og alpegullregn.
 • Parkslirekne, hybridslirekne og kjempeslirekne.
 • Grønnpil og skjørpil.

Hva er svartelistede arter?

Hva var Artsdatabankens svarteliste? Svartelisten har vært en liste over arter som utgjorde svært høy risiko eller høy risiko i norsk natur. Artsdatabanken har ingen rolle i forvaltningen av fremmede arter, og Svartelista har aldri tatt stilling til om arter er ønsket eller uønsket i Norge.

Hva er Norsk svarteliste?

En svarteliste er en fortegnelse over personer eller annet som av en eller annen grunn er dårlig likt eller under mistanke, og som derfor andre blir advart mot.

Hvilke planter er svartelistet i Norge? – Related Questions

Er rips svartelistet?

Alle de forbudte plantene var å finne på Svartelisten, men langt fra alle plantene på Svartelisten er forbudte. Eksempelvis var eple, rips, syrin og hagestemorsblom svartelistet, men ingen av dem forbudte.

Er sitkagran svartelistet?

Sitkagran er svartelista på grunn av stort potensiale for spredning. Den krever lys, og den åpne kystlyngheia gir den ypperlige vekstforhold.

Hvilke planter er forbudt i Norge?

De 17 første på listen har vært forbudt siden 2016, de 11 siste siden 2021.
 • Prydstorklokke (Campanula latifolia macrantha)
 • Sølvarve (Cerastium biebersteinii)
 • Filtarve (Cerastium tomentosum)
 • Kjempespringfrø (Impatiens glandulifera)
 • Kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzium)
 • Tromsøpalme (Heracleum persicum)

Hva er en svarteliste i russetiden?

PÅ INSTAGRAM: Russegrupper kan sette opp svartelister over personer som skal «tas» i løpet av russetiden, eller som ikke får «rulle» med dem. At russebusser har en svarteliste er ikke uvanlig, men flere skoler har valgt å forby dette, da det kan føre til utestenging og mobbing.

Hva er fremmede arter i Norge?

Hva er en fremmed art? En fremmed art, eller fremmed organisme som ofte brukes på “fagspråket”, er en organisme som ikke finnes naturlig i Norge eller som ikke finnes naturlig på et bestemt sted i Norge.

Hvor mange arter er rødlista i Norge?

I Norge er 2752 arter av dyr, planter og insekter oppført som truet på rødlista.

Hvilket dyr er utryddet i Norge?

Antall regionalt utdødde RE arter i Norge per artsgruppe
Biller 52
Karplanter 8
Nebbmunner 4
Pattedyr 2
Sommerfugler 8

Hvor mange arter finnes det i Norge 2022?

Vi anslår at det totalt finnes 72 190 arter i Norge når både påviste og ikke-påviste arter regnes med. De ukjente artene er estimert å utgjøre 25 299 arter. Dette innebærer i så fall at bare rundt 65 % av det totale norske artsmangfoldet er kjent, mens det gjenstår å oppdage 35 % av artene våre.

Hvor mange arter er det i Norge 2022?

Den nye kunnskapsstatusen viser at vi i Norge har 46 891 arter som er påvist. Av disse lever 8 298 i havet, 4 356 i ferskvann og 34 237 på land. Forskerne som har utarbeidet rapporten estimerer at det fremdeles finnes 25 299 ukjente arter, slik at det totale antall arter i Norge blir 72 190.

Hva er det største dyret i Norge?

Det største pattedyret i Norge er elgen, som finnes over store deler av landet.

Hvilken gruppe har mest arter i Norge?

Nærmere 44 000 arter er påvist i Norge

Med sine vel 18 000 arter utgjør insektene faktisk 42 % av alle kjente arter i Norge. Til sammenligning utgjør pattedyrene bare 0,2 % av artsmangfoldet. En annen stor gruppe er sopper og hver femte art i Norge er en sopp.

Hvor mange kjente arter er det i Norge?

Dyreriket. Dyreriket er det største riket med 30.346 kjente arter i Norge. Leddyrene, insekter, edderkoppdyr og krepsdyr, med sine 24.265 arter utgjør over halvparten av alle arter som finnes i Norge.

Hvilket dyr er mest utrydningstruet i Norge?

KRITISK TRUET: Ulv. STERKT TRUET: Hubro. KRITISK TRUET: Pigghå. NÅ PÅ LISTA: Alke regnes som sårbar.

Ville dyr i Norge?

Bjørn, gaupe, ulv, rev, oter, mår, røyskatt og snømus har nådd en vid utbredelse over hele landet og har ofte opptrådt i stort antall. Men tallet på de større av disse rovdyrene er, dels ved menneskenes inngripen, dels ved naturforholdenes endring, meget begrenset.

Ville dyr i Norge liste?

Rovpattedyr (Carnivora)
Kattedyr (Felidae) Utbredelse Biotoper
Rødrev Vulpes vulpes Over hele landet Kan leve i nær sagt alle biotoper, inkludert storbyer
Fjellrev Alopex lagopus Finse, Dovre, Nord-Norge og Svalbard Snaufjell- og tundraområdet
Mårfamilien (Mustelidae)
Røyskatt Mustela erminea Hele landet

Har vi noen giftige dyr i Norge?

Det finnes få giftige dyr i norsk natur. I sjeldne tilfeller kan bitt og stikk gi alvorlige forgiftninger.

Leave a Comment