Hvilke hjelpemidler har hjelpemiddelsentralen?

Har du en funksjonsnedsettelse, vil du trolig ha nytte av tekniske hjelpemidler som kan løse praktiske utfordringer i hverdagen. Rullator, manuell og elektrisk rullestol, løfteplattform, heis og bil er noen eksempler på tekniske hjelpemidler.

Hvem søker hjelpemiddelsentralen?

Personer som har varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne kan søke om hjelpemidler fra NAV. Brukeren fyller som oftest ut søknadsskjemaet i samarbeid med en fagperson, og sender det til NAV Hjelpemiddelsentral for vurdering og vedtak.

Hvem har krav på hjelpemidler?

Personer som har varig (over to år) og vesentlig innskrenket funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte, kan få stønad til hjelpemidler fra folketrygden. Personer som har midlertidig behov for hjelpemidler, må søke om støtte andre steder, vanligvis gjennom kommunen.

Hvilke hjelpemidler har hjelpemiddelsentralen? – Related Questions

Er hjelpemidler gratis?

Koster det noe? Det er gratis for lån av hjelpemidler, bortsett fra noen få unntak. Du får vanligvis hjelpemiddelet utlånt fra NAV Hjelpemiddelsentral, men noen ganger gis det i stedet tilskudd til å kjøpe hjelpemiddelet selv.

Hva må ligge til grunn for å kunne få hjelpemidler fra NAV?

Vilkår for å innvilget tekniske hjelpemidler
  • Funksjonsevnen være nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte.
  • Funksjonsevnen være både vesentlig og varig nedsatt.
  • Stønaden være både nødvendig og hensiktsmessig for at funksjonsevnen skal bedres.

Hvem betaler for hjelpemidler?

NAV arbeids- og velferdsetaten sitt ansvar

NAV ved hjelpemiddelsentralene har ansvar for hjelpemidler finansiert over folketrygden. Dette gjelder hjelpemidler ved funksjonsnedsettelser med mer enn 2 års varighet.

Hvordan søke om Småhjelpemidler?

Du må søke skriftlig om tilskudd til rimelige hjelpemidler. Søknadsskjemaet finner du i nedtrekkslisten «Skjema og søknad». Søknaden må beskrive funksjonsproblemene og gi en begrunnelse for hvorfor det er nødvendig med småhjelpemidler for å fungere i dagliglivet.

Hvorfor vi bruker hjelpemidler?

Hjelpemidler kan bedre funksjonen til den som bruker dem, eller kompensere for tapt funksjon. Personer som har varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne på grunn av skade eller sykdom kan gjennom folketrygden få støtte til hjelpemidler som er nødvendige og hensiktsmessige.

Hvordan bli godkjent bestiller NAV?

For å bli godkjent bestiller må du gjennomgå og bestå «Godkjenningskurs for bestillingsordningen» som du finner på www.kunnskapsbanken.net. Personer som ikke er godkjente bestillere, må sende søknad om hjelpemidler.

Hvem søker om Ask?

Barn og unge som grunnet sykdom eller funksjonsnedsettelse har lite eller manglende tale har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Hvordan får man rullator?

– Alle som har varig behov for hjelpemidler kan søke hjelpemiddelsentralen gjennom kommunen, sier Liv Welde Johansen direktør for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging. Det første du må gjøre er å kontakte den kommunale helsetjenesten. De har god erfaring med å utrede behov og søke om hjelpemidler.

Hva finner du i Hjelpemiddeldatabasen?

I Hjelpemiddeldatabasen kan du som leverandør legge inn informasjon om hjelpemidler tilgjengelig på det norske markedet. Her kan du gi en kort beskrivelse av hjelpemidlet og registrere forhåndsdefinerte tekniske spesifikasjoner. Du kan også legge til bilde, brosjyrer og bruksanvisninger.

Hvem kan få hjelpemidler fra NAV?

Hvem kan få hjelpemidler? Har du varig (over to år) og vesentlig nedsatt funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller medfødt funksjonsnedsettelse, kan du stønad til tilpasning og hjelpemidler fra folketrygden.

Hvordan bestille behandlingshjelpemidler?

Du kan bestille på telefonnummer 33 34 21 42 eller på helsenorge.no. Første gang du skal bestille forbruksmateriell digitalt må du kontakte behandlingshjelpemidler for å få tilsendt et velkomstbrev på helsenorge.

Hva skal til for å få elektrisk rullestol?

Hvis du har en utfordring med forflytning som du vurderer at kan løses med elektrisk rullestol, bør du henvende deg til kommunen. Alle som skal søke om elektrisk rullestol få hjelp av en godkjent terapeut i kommunen/bydelen til å søke, og for å opplæring og oppfølging.

Er elektrisk rullestol kjøretøy?

Rullestol defineres ikke som kjøretøy.

Leave a Comment