Hvilke bedrifter har IA avtale?

Alle bedrifter i Norge kan nå kalle seg en IAbedrift, men skal du ha tilgang på virkemidlene som ligger i avtalen, må du gjøre en innsats. Dette må du ha på plass: Du må kunne vise at ledelsen og de ansatte i bedriften samarbeider om arbeidsmiljøarbeid.

Hvem er IA-avtalen mellom?

Hva er inkluderende arbeidsliv? IAavtalen 2019–2022 omfatter hele det norske arbeidslivet. Arbeidsplassen er hovedarenaen for IA-arbeidet. Et godt partssamarbeid er en forutsetning for å lykkes med IA-arbeidet.

Hvor lang tid mellom hver egenmelding IA-bedrift?

Hvis bedriften følger IA-ordningens regler for egenmelding kan du bruke egenmelding 8 sammenhengende dager, totalt 24 dager i løpet av 12 måneder. Hvis ikke, er grensen tre dager i løpet av en 16-dagersperiode og fire egenmeldingsperioder i løpet av 12 måneder.

Hvilke bedrifter har IA avtale? – Related Questions

Har arbeidsgiver lov til å nekte egenmelding?

Ja, arbeidsgiver kan frata arbeidstakers rett til egenmelding. I følge bestemmelsen i folketrygdloven § 8-27 vil arbeidsgiver ha rett til å frata arbeidstakeren retten til å benytte seg av egenmelding når arbeidstakeren i løpet av en periode på 12 måneder: har hatt minst fire fravær uten å legge frem legeerklæring.

Kan arbeidsgiver kreve dokumentasjon på legetime?

Arbeidsgiveren kan ikke kreve å få vite detaljerte diagnoseopplysninger mot den ansattes vilje. Arbeidstakeren har en plikt til å gi opplysninger om sin arbeidsevne, men ikke om sin sykdom. Arbeidsgiveren kan kun kreve helseattest og helsekontroll i de situasjoner som fremgår av arbeidsmiljøloven §§ 9-3 og 9-4.

Kan arbeidsgiver kontakte fastlege?

Arbeidsplassen kan kontakte legen på flere måter for å formidle informasjon eller be lege om råd. Oppfølgingsplan kan enten sendes til legen, eller den sykmeldte/ansatte kan ta med oppfølgingsplanen ved neste legebesøk.

Hvordan fortelle sjefen at man er syk?

«Arbeidstaker skal melde fra om sykdom pr telefonen så snart som mulig, senest innen arbeidstidens/vaktens begynnelse. Melding om sykefravær gis direkte til nærmeste leder pr telefon». Det skal også opplyses om antatt lengde på fraværet.

Har man krav på fri med lønn ved begravelse?

Arbeidsgiver kan gi arbeidstaker velferdspermisjon i situasjoner hvor arbeidstaker har behov for fravær fra jobben for kortere tidsrom. Eksempel på tilfeller hvor det ofte gis velferdspermisjon er i forbindelse med legetime, flytting, tilvenning i barnehage, dødsfall eller begravelse for nærstående.

Er legetime velferdspermisjon?

Dersom arbeidstaker ikke får lagt nødvendig lege/tannlegetime utenfor avtalt arbeidstid: Kan det gis fri med lønn inntil 4 timer for nødvendig timeavtale hos lege eller tannlege. For fravær utover 4 timer skal det søkes velferdspermisjon for eget lege/tannlege besøk.

Er legebesøk gyldig fravær?

Arbeidsmiljølovens §12-9 bestemmer at man har krav på å få fri for å følge barn til lege i forbindelse med sykdom. Dette gjelder inntil barnet er fylt 12 år. Det er imidlertid uklart om dette også gjelder rutinekontroll hos lege eller tannlege.

Hvilken forpliktelse pålegges arbeidsgiver gjennom det vi kaller arbeidsgiverperioden?

Arbeidsgiver er ansvarlig for å dekke arbeidstaker sine sykepenger de første 16 dagene. Dette er kalt arbeidsgiverperioden. Varer sykemeldingen lenger, er det NAV som dekker. Bedrifter kan dekke sykepenger over 16 dager, og kreve refusjon fra NAV.

Har man rett på lønn ved legebesøk?

Når du er hos legen arbeider du ikke, og har dermed som utgangspunkt ikke rett til lønn. Likevel kan noe annet følge av arbeidsavtale eller tariffavtale; enten kan du ha rett til fri etter slik avtale eller rett til fri med lønn. Et unntak fra ovennevnte er svangerskapskontroll for gravide kvinner.

Kan sjefen nekte meg fri?

Arbeidsgiver kan som utgangspunkt ikke å nekte lovfestet permisjon. Noen av de lovfestede permisjonene er en ubetinget rett arbeidstaker har, mens det i noen få tilfeller er åpnet for at arbeidsgiver kan gjøre noen vurderinger.

Kan arbeidsgiver nekte fri uten lønn?

Arbeidsmiljøloven gir deg rett til permisjon uten lønn ved spesielle livssituasjoner. I enkelte tilfeller har du også krav på permisjon med lønn. Utenfor loven eller tariffavtale, er det opp til arbeidsgiver å bestemme om permisjon skal innvilges.

Har man krav på fri ved Eid?

Førstkommende mandag feirer muslimer i Norge Eid. De kan da ha rett til fri fra jobben, under noen forutsetninger. Arbeidstakere som har andre religiøse høytidsdager enn de offentlige helligdagene, har rett til fri fra jobben i inntil to dager hvert år.

Hva er velferdspermisjon med lønn?

«Når viktige velferdsgrunner foreligger, kan en arbeidstaker tilstås velferdspermisjon med lønn i inntil 12 (14) arbeidsdager eller inntil 24 (28) arbeidsdager med halv lønn innen kalenderåret.

Leave a Comment