Hvilke arbeidstakerorganisasjoner?

To prinsipper for organisering. Landsorganisasjonen i Norge (LO) er størst av hovedorganisasjonene for norske arbeidstakere. Andre hovedorganisasjoner på arbeidstakersiden er Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Unio og Akademikerne.

Hva vil det si å være fagorganisert?

Er du i jobb, er du en arbeidstaker, og da kan det være lurt å bli medlem i en fagforening som skal hjelpe deg å ta vare på dine rettigheter som arbeidstaker. Er du medlem i en fagforening, er du det vi kaller fagorganisert.

Hva er Arbeidstakerforening?

Arbeidstakerforening/arbeidstakerorganisasjon. Disse utrykkene brukes om en sammenslutning av fagforeninger, for eksempel et fagforbund eller en hovedorganisasjon. LO og forbundene er eksempler på arbeidstakerforeninger/arbeidstakerorganisasjoner. Se også Fagforening.

Hvilke arbeidstakerorganisasjoner? – Related Questions

Hva driver en arbeidstakerorganisasjon med?

En arbeidstakerorganisasjon er en organisasjon som ønsker å fremme interessene til arbeidstakere, spesielt ovenfor arbeidsgivere og myndigheter. Eksempler på slike interesser organisasjonene ønsker å fremme er lønn, pensjon, skatt og etterutdannelse Her er noen eksempler på arbeidstakerorganisasjoner i Norge.

Hvor mange i Norge er fagorganisert?

Nesten 1,3 millioner norske arbeidstakere var ved inngangen til 2020 medlem i en arbeidstakerorganisasjon. Det er en økning på 237 000 medlemmer og 124 000 yrkesaktive fra 2009. Antallet lønnstakere har samtidig økt med 208 000 personer.

Hva slags rettigheter har du som arbeidstaker?

Dine rettigheter
  • Arbeidskontrakt. Du har krav på en skriftlig arbeidskontrakt.
  • Opplæring. Arbeidsgiver har plikt til å gi deg opplæring slik at du kan gjøre jobben din.
  • Lønnsslipp. Det er vanlig å få utbetalt lønn på en fast dato én gang i måneden.
  • Pause.
  • Ferie.
  • Foreldrepenger.
  • Sluttattest.

Hva er forskjellen på en fagforening og et fagforbund?

Fagforeningene er demokratiske organisasjoner der lederne velges av medlemmene. En sammenslutning av flere fagforeninger kalles et fagforbund, som f. eks. Fellesforbundet.

Hvilke fagforbund finnes det?

På øverste nivå har vi de fire hovedorganisasjonene i Norge. Det er Landsorganisasjonen (LO), Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Unio og Akademikerne. De enkelte fagforeningene i Norge er tilknyttet en hovedorganisasjon. Arbeidstakere er med i en fagforening som medlemmer.

Hvem er partene på arbeidsplassen?

I arbeidslivet er det tradisjonelt to parter: Arbeidsgiverne og arbeidstakerne.

Kan sjefen overvåke deg?

Kameraovervåking på arbeidsplassen er som hovedregel bare tillatt når dette er nødvendig for å forebygge og avdekke straffbare forhold eller for å verne om liv og helse. En arbeidsgiver kan ikke overvåke toaletter, garderober eller pauserom.

Hva kan arbeidsgiver bestemme?

En arbeidsgiver har altså ifølge styringsretten rett til å kunne lede, organisere, fordele og kontrollere arbeidet. De kan også ansette og si opp arbeidstagere.

Har arbeidsgiver lov å overvåke pc?

Arbeidsgivers innsynsrett gjelder bare PC/utstyr som arbeidsgiver har stilt til den ansattes disposisjon. E-post og filer lagret på den ansattes private hjemme-PC, omfattes altså ikke. Det gjelder ingen restriksjoner for informasjon den ansatte har lagret på bedriftens fellesområde.

Kan arbeidsgiver sjekke telefon?

Når du har mobil gjennom jobben, kan arbeidsgiveren din i noen tilfeller be om å få sjekke innholdet. Har du mobil gjennom jobben, kan det føre til at arbeidsgiveren din vil be om tilgang til innholdet på mobiltelefonen din.

Kan arbeidsgiver sjekke kamera?

Når er det lov å overvåke arbeidsplassen med kamera? Kameraovervåking på arbeidsplassen er som hovedregel bare tillatt når dette er nødvendig for å forebygge og avdekke straffbare forhold eller for å verne om liv og helse. En arbeidsgiver kan ikke overvåke toaletter, garderober eller pauserom.

Kan arbeidsgiver kreve Rustest?

Det er en del bestemmelser som går på om arbeidsgiver kan be om en rustest. Ifølge arbeidsmiljøloven § 9-1 kan arbeidsgiver bare iverksette kontrolltiltak overfor arbeidstaker når tiltaket har saklig grunn i virksomhetens forhold og det ikke innebærer en uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren.

Kan jeg nekte å ta urinprøve?

Med hjemmel i Straffeprosesslovens § 157 om bevis og granskning kan de da kreve urinprøve. Hvis du nekter å avgi urinprøver kan politiet be om en rettslig kjennelse, og også få en kjennelse fra retten som gjør at urinprøve kan tas med tvang. Det lønner seg som oftest å samarbeide med politiet, og det kan være enklest.

Er det lov å drikke på jobb?

I utgangspunktet sier ikke arbeidsmiljøloven at det er forbud mot alkohol i arbeidstiden. Men det er enkelte bransjer som har lovpålagt avhold, slik som helsepersonell, yrkessjåfører, politi også videre. Men for øvrige ansatte er det faktisk ikke nedskrevet i lov, et forbud om alkohol på jobb.

Er det lov å rusteste ansatte?

Rutinemessig rustesting av ansatte er normalt ulovlig i Norge, men i en lovendring fra i mai 2012 gis det adgang til tvungen rustest. Tidligere har helsevesenet bare hatt anledning til å rusteste arbeidstakere ved mistanke om rusmiddelbruk i selve arbeidstiden.

Kan man bli passivt høy?

Det skal svært mye til for å bli påvirket av passiv hasjrøyking. I ekstreme tilfeller, hvor man sitter i et tett rom med lite utlufting, og hvor det røykes mye, vil man kunne teste positivt på hasj (THC) i en kort periode. Om man blir ruspåvirket av det, er enda mer tvilsomt.

Leave a Comment